SAOPŠTENJE POVODOM NAPUŠTANJA DRUGOG OKRUGLOG STOLA O RADNOM TEKSTU AMANDMANA NA USTAV

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije napustilo je dana 19.02.2018. godine drugi okrugli sto o Radnom tekstu amandmana na Ustav, koji je organizovan u Novom Sadu od strane Ministarstva pravde. Umesto konstruktivne i stručne javne rasprave napravljen je zaokret u diskusiji od strane predstavnika Ministarstva pravde, koji je pokušao da diskredituje pravosudni sistem, bezbobzirno upućujući uvrede i omalovažavajući bez ikakvog realnog osnova nosioce sudijske i javnotužilačke funkcije. Takav odnos prema pravosudnom sistemu je nedopustiv i predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika to nisu mogli da tolerišu, te su zajedno sa predstavnicima Društva sudija, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Advokatske komore Vojvodine i nevladinih organizacija i doneli ovakvu odluku.

Neophodno je i javnosti pojasniti zbog čega se zalažemo za nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva i u kakvoj su ti principi vezi sa depolitizacijom pravosudnog sistema u našoj zemlji? Nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva odnose se na rad u konkretnim predmetima, te nisu ni u kakvoj vezi sa načinom izbora na pravosudnu funkciju. Zato nije na odmet, da podsetimo da se niko ovde ne bori da može da sudi „po babu i po stričevima“, već samo po Ustavu i zakonu, odnosno propisu donetom na osnovu zakona. Takođe, važno je da sudije u vršenju funkcije budu nezavisni u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast, sredstva javnog informisanja, i da vrše funkciju nezavisno od bilo kakvog spoljašnjeg uticaja, ograničenja, nagovaranja, pritiska ili pretnji u skladu sa sopstvenom ocenom dokaza i tumačenjem pravnih normi. U istom kontekstu tužioci moraju biti samostalni kako bi donosili zakonite odluke i sprečili bilo kakav nedozvoljen uticaj prilikom vršenja javne funkcije. Ono što se postavilo danas kao ključni problem u našem sistemu, i na šta su nadležni koji se bave sprovođenjem Nacionalne strategije za reformu pravosuđa i Akcinog plana za Poglavlje 23 pokušali da ukažu jeste da je uslov za napredovanje u pregovorima i zatvaranje Poglavlja 23 - depolitizacija izbora sudija i javnih tužilaca. Čini mi se da nismo mnogo odmakli, upravo iz razloga što često dolazi do zamena teza, tako što se reči istržu iz konteksta i koriste po sopstvenom nahođenju prema prilici.

Postavlja se i važno pitanje Pravosudne akademije, kao ultimativnog uslova za izbor na pravosudnu funkciju, bez obzira na činjenicu da u Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije koristi termin „institucija koja sprovodi posebnu obuku“.... Kada u ime sudijskih i tužilačkih pomoćnika kažemo da Pravosudna akademija ne treba da postane ustavna kategorija, ne govorimo ovo da bismo ukazali da na pravosudne funkcije treba birati samo sudijske i tužilačke pomoćnike, nasuprot svršenim polaznicima početne obuke na Pravosudnoj akademiji, već govorimo da izbor na pravosudnu funkciju ne sme biti prejudiciran kroz Pravosudnu akademiju, a što je trenutno intencija amandmana. Ne možete reći da nadležni žele da poboljšaju efikasnost pravosuđa i da naprave sistem u kome je izbor transparentan i objektivan, u kom će građanima suditi kadar koji je izabran na način koji nije u duhu našeg zakonodavstva, niti je u duhu naše pravne tradicije. Ovoj zemlji je potreban sistem, koji će davati ozbiljne rezultate, birati najbolje, a ne sistem eliminacije koji će diskvalifikovati one koji nisu završili Pravosudnu akademiju.

O navedenim pitanjima svakako da je moguće postići konsenzus, ali nadležni moraju uložiti barem minimalne napore da prethodno obezbede transparentnost u pogledu izrade Radnog teksta Amandmana na Ustav, a potom da uvaže stavove reprezentativnih udruženja kako sudija, tako i tužilaca, i sudijskih i tužilačkih pomoćnika, i nevladinih organizacija, koje se zalažu za razvijanje vladavine prava, a ne da koristeći banalne i paušalne tvrdnje nastoje da prikažu javnosti neutemeljenu negativnu sliku o pravosuđu. Jedino uvažavanjem svih relevantnih činilaca i oslanjanjem na konkretne i pravne argumenate moguće je obezbediti kvalitetnu javnu raspravu o izmeni Ustava.

UDRUŽENjE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE
Predsednik Jelena Gajić


SAOPŠTENJE UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE

Centar za javno pravo, organizuje okrugli sto, u vidu javne debate, po prvi put, između Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Alumni kluba Pravosdne akademije, na temu “Izbor na pravosudne funkcije u Republici Srbiji”, koji će se održati dana 09.02.2018. godine, u Hotelu Palace, kada ćemo diskutovati javno o gorućim i najvažnijim pitanjima za budućnost pravosuđa, analizirati izbor sudija i zamenika javnih tužilaca i pokušati da kroz konstruktivni dijalog odgovore na pitanje: "da li su sudijski i tužilački pomoćnici s jedne strane i svršeni polaznici Pravosudne akademije konkurenti ili oponenti u izbornom postupku za nosioce pravosudnih funkcija?!

Stručna rasprava ima za cilj da identifikuje normativne i faktičke slabosti u aktuelnom sistemu izbora na pravosudne funkcije, omogući uzajamnu razmenu mišljenja i iskustava i sagleda mogućnosti za unapređenje sistema izbora u Republici Srbiji.

Učesnici stručne rasprave su istaknuti predstavnici pravosuđa,predstavnici međunarodne zajednice i nevladinih organizacija.

Uvodni referati se mogu preuzeti sa sledeća dva linka:

http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Gordana_Krstic_i_Lazar_Lazovic_i_Jelena_Gajic.pdf

http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Sinisa_Trifunovic.pdf


SAOPŠTENJE UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije povodom objavljenog teksta Amandmana na Ustav Republike Srbije iz 2006. godine od strane Ministarstva pravde u delu koji se odnosi na pravosuđe, a s ciljem istinitog informisanja javnosti, izražava ozbiljnu profesionalnu rezervu i kategorički se protivi svim nastojanjima da takav tekst postane sastavni deo Ustava.

Ovakav stav Udruženja temelji se prvenstveno na predloženim uslovima za prvi izbor na sudijsku i javnotužilačku funkciju, koji se sastoje u zahtevu za okončanom posebnom obukom u instituciji za obuku u pravosuđu osnovanoj zakonom. Time se izričito vrši konstitucionalizacija početne obuke na Pravosudnoj akademiji i otvara se mogućnost za osnivanje novih institucija u budućnosti, sada nama nepoznatih, koje će imati nadležnost da obučavaju kandidate za vršenje pravosudnih funkcija, što vodi pravnoj nesigurnosti i otvara jaz za diskriminaciju i favorizovanje pojedinačnih grupa ili lica. Osim toga, položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika je u potpunosti zanemaren, uprkos činjenici da je oko 1900 državnih službenika zaposleno na ovim radnim mestima, i umesto radnog iskustva u sudu i javnom tužilaštvu apsolutni primat prilikom izbora ključni i ekskluzivni parametar za odluku o izboru postaje obuka koja se organizuje van ovih državnih organa.

Takođe, isključena je prividno samo nadležnost političkih organa u postupku izbora za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, jer Narodna skupština više ne donosi odluku o izboru, ali su ovom predstavničkom političkom telu data nova ovlašćenja u vidu izbora istaknutih pravnika, koji čine čak 5 članova Visokog saveta sudstva i čak 5 članova Visokog saveta tužilaca. Zvanična radna verzija izmena Ustava predviđa 10 članova Visokog saveta sudstva, od koga su 5 sudije, a ostalih 5 istaknuti pravnici, pri čemu predsednik tog tela koje je po definiciji garant nezavisnosti i samostalnosti sudova ne može biti sudija, i takođe 11 članova Visokog saveta tužilaca, od koga su 4 zamenici javnih tužilaca (ne i javni tužioci), 5 istaknutih pravnika, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar nadležan za pravosuđe i koje kao takvo sa predstavnicima i zakonodavne i izvršne vlasti je po definiciji samostalan državni organ, koji jemči samostalnost javnih tužilaštava.

Evidentna povreda suštinskih komponenata vladavine prava, netransparentan, nejasan i politički sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, negacija nezavisnosti u vršenju sudijske funkcije i samostalnosti u vršenju javnotužilačke funkcije i arbitrerni uslovi za izbor na sudijsku i javnotužilačku funkciju uvođenjem kao osnovnog uslova obuke jedne javne ustanove bez autonomnog institucionalnog kapaciteta glavne su karakteristike objavljenog teksta Amandmana na Ustav, uz nedopustivo slabu redakturu normativnog teksta.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije aktivno će učestvovati u zakazanim javnim raspravama i kroz detaljnu elaboraciju svih predloga nastojaće da svi navedeni, kao i drugi propusti, koji destabilišu postulate pravne i demokratske države, budu otklonjeni.

U Beogradu, 23.01.2018. godine

Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije
Jelena Gajić


Saopštenje USTP-a

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije od osnivanja Pravosudne Akademije podržava postojanje ustanove koja za cilj ima nepristrasno i efikasno obučavanje sudijskog i tužilačkog osoblja, a posebno ceni napore iste u proklamovanju ciljeva unapređenja uspostavljenih objektivnih i merljivih kriterijuma prilikom izbora na pravosudne funkcije.

Kako Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije pruža punu podršku zahtevima da se nosiocima pravosudnih funkcija poveća zarada, imajući u vidu, pre svega, obim posla koji obavljaju i sve veće potrebe pravosuđa, te u vezi sa poboljašanjem materijalnog položaja nosioca pravosudih funkcija, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije kao strukovno udruženje ima obavezu da postavi nekoliko pitanja vezanih za status polaznika Pravosudne akademije koji su tu obuku završili posle 30 meseci. Ova pitanja idu u smeru zašto ta lica i dalje primaju naknadu u visini 70% od osnovne plate sudije osnovnog suda, a koju oni imaju pravo da primaju isključivo za vreme trajanja radnog odnosa na određeno vreme od 30 meseci u Pravosudnoj akademiji. Udruženje raspolaže podacima da su isti i dalje angažovani u Pravosudnoj akademiji, ali je njihova uloga u pravosudnom sistemu nejasna za sada, te na koji način doprinose poslovima u sudovima, odnosno javnim tužilaštvima. Takođe, ostaje nejasno na koji način se njhov rad ocenjuje i kako uopšte ta lica mogu ostati na toj poziciji ako je proteklo vreme predviđeno za njihovu početnu obuku.

Naime, pitanja su važna i iz razloga što sudijski i tužilački sistem u velikoj meri, pa čak i najintenzivnije, od osnivanja Pravosudne akademije počiva na sudijskim i tužilačkim volonterima, koji najčešće nemaju nikakve novčane naknade, a zaduženi su predmetima kao da rade u statusu pripravnika, odnosno pomoćnika.

Dalje pitanje koje se postavlja je na koji način će se ceniti radno iskustvo u pravnoj struci nakon proteka 30 meseci za one korisnike koji i dalje primaju platu na teret budžeta Ministarstva pravde, ako je obuka za njih završena? Kako ceniti to da se za sudijske i tužilačke pripravnike nekoliko godina nije raspisao ni jedan konkurs do prošle nedelje - od 277 pripravnika (bez prekršajnih sudova) 58 mesta je planirano za Beograd i to 3 osnovna suda, 3 osnovna tužilaštva, 1 viši sud, 1 privredni sud, i 1 jedno više tužilaštvo. Dana 15. decembra raspisan je konkurs za 160 mesta (121 mesto u sudovima i 39 u tužilaštvima), za svih 58 mesta za Beograd, ni za jedno mesto u prekršajnim sudovima u Srbiji iako predviđena 53 mesta za pripravnike. Ostaje da čeka za prijem pripravnika u 24 osnovna suda, 13 viša suda, 11 privrednih sudova, 47 osnovnih tužilaštva i 20 viših tužilaštva. U tom kontekstu, moramo da napomenemo da je isplaćivana plata, svršenim akademcima, koji se nalaze na mestima korisnika početne obuke Pravosudne akademije, iako je proteklo vreme od 30 meseci predviđeno za njihovu obuku? Postavlja se pitanje da li je njihovo zadržavanje u Pravosudnoj akademiji celishodno, jer mi smatramo da je te korisnike potrebno prevesti u status sudijskih i tužilačkih pomoćnika, obzirom da smo preopterećeni velikim brojem nerešenih predmeta.

Nadalje, pitanje je da li Pravosudna akademija uopšte prati rad, odnosno da li ocenjuje rad korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji u konktekstu zarada koje dobijaju? Akademija nastavlja da plaća plate za 67 (tokom 2017. godine, sada ih ima preko 90) neizabranih polaznika i to godišnje košta oko 647.000 evra (za 2017. godinu, sada oko 900.000 evra). Sa druge strane Akademija troši samo oko 400.000 evra iz svog budžeta na obuku. Iz Evropskog izveštaja koji se odnosi na rad Akademije proizlazi da 90% sredstava troše na 10% korisnika, a 10% sredstava troše na 90% preostalih korisnika.

Od izuzetnog je značaja odgovoriti na ova pitanja, posebno imajući u vidu da se za plate korisnika početne obuke koji su istu završili odvaja oko 400.000 evra, obzirom da imamo saznanja da su upravo ovaj novčani iznos dobili sa rezerevne stavke budžeta Republike Srbije za tekuću godinu.

Odgovori na ova pitanja će ujedno razjasniti dilemu da li je koncept Pravosudne akademije dobro zamišljen u Republici Srbiji, jer Izveštaji koji dolaze iz Evropske unije pokazuju da Pravosudna akademija ipak nije odgovorila zahtevima za obuku struke. Ovo pre svega, jer se ista pretvorila u „skupu školu“, a sam završni ispit se svodi na simulaciju suđenja. Jedan od Evropskih Izveštaja o obrazovanju u pravosuđu je izneo jasne zamerke na rad Pravosudne akademije u Republici Srbiji pa je tako, prema njihovom mišljenju, prijemni ispit nejasno regulisan u zakonu. Akademija uspostavlja sopstvene procedure i kriterijume za upis kandidata. Nejasni su uslovi evaluacije tokom obuke i završnog ispita, jer na završnom ispitu ostvaruju svi istu – najvišu ocenu.

USTP ima obavezu da postavi sledeće pitanje: da li građani Republike Srbije treba da plaćaju skupe „simulacije suđenja“ ili je taj novac potrebno uložiti u povećanja broja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koji su zaista zaduženi predmetima i posao pravosuđa nose na svojim leđima.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika


Saopštenje USTP-a

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije pozdravlja hitnost u postupanju Ustavnog suda Srbije u vezi sa pokretanjem postupka za utvrđivanje nezakonitosti i obustave izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu Pravilnika Visokog saveta sudstva o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja sudija koji se prvi put bira. Ovakva ažurnost svakako prestavlja kvalitet u radu Ustavnog suda Srbije , te se nadamo da će ispoljena hitnost u postupanju Ustavnog suda Srbije, biti bez izuzetka, zbog čega očekujemo da će nastaviti na isti način i povodom drugih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti akta kojima se uređuje postupak prvog izbora na pravosudnu funkciju, baš kao i donošenje privremenih mera, koje su prema našem iskustvu, po pravilu, izostajale.

Međutim, USTP u isto vreme izražava bojazan da su prilikom odlučivanja u predmetima po inicijativi Alumni klub Pravosudne Akademije, došlo do povrede odredaba Pravilnika o radu Ustavnog suda, obzirom da su pojedine sudije Ustavnog suda Republike Srbije, imale obavezu da podnesu predlog da se izuzmu iz postupanja u smislu člana 42 navedenog Pravilnika, usled eventualnog sukoba interesa, o čemu ćemo svakako obavestiti i Agenciju za borbu protiv korupcije.

Takođe, nam je nejasno zašto se baš u ovom trenutku donose ovako bitne odluke, imajući u vidu da je Ustavni sud imao čak celu 2017. godinu da odluči o Inicijativama za ocenu zakonitosti i ustavnosti Pravilnika Visokog saveta sudstva, obzirom da će svakako i neminovno, na ovaj način i donošenjem ovakvih mera stopirati rad pravosuđa. U ovom trenutku u toku su dva izbora za sudije Privrednog suda u Beogradu i sudije Upravnog suda, a vrlo je bilo izvesno da će u skorije vreme biti i raspisan veliki izbor za sudije osnovnih sudova. Pitamo se, ukoliko se stopira svaki dalji izbor, u trenutku kada vapimo za većim brojem zaposlenih, ne samo sudija već i pomoćnika i administracije, čiji je to interes, imajući u vidu trenutno broj nerešenih predmeta.

Napominjemo da je USTP dana 31.07.2017. godine podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i člana 45-a Zakona o sudijama, nalazeći da se osporenim odredbama krši načelo jednakosti građana i povređuje Ustavom zajemčeno pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima, da se osporenim odredbama ograničava Ustavom utvrđena nadležnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, te da se istima ovi organi, između ostalog, obavezuju na donošenje Pravilnika kojima se diskriminišu kandidati u postupku izbora na javnotužilačku i sudijsku funkciju, a što predstavlja prethodno pitanje za rešavanje u predmetu za ocenu zakonitosti Pravilnika od strane Ustavnog suda Srbije. USTP apeluje da Ustavni sud Srbije istovremeno sa ocenom zakonitosti Pravilnika odluči i o ustavnosti odredaba zakona koje Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva obavezuju na donošenje ovih Pravilnika, kao i da prihvati privremenu meru koja je predložena. Smatramo da je neophodno da se primene isti principi ažurnosti u radu Ustavnog suda Srbije, obirom da se praktično radi o jedinstvenom problemu, čiji je uzrok u različitom tumačenju odredba člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i 45-a Zakona o sudijama i njihovom primenom u praksi, a za koje odredbe USTP smatra da su neustavne i da kao takve treba da budu uklonjene iz pravnog poretka Republike Srbije. Ključni uzrok problema koji su uočeni vezano za prvi izbor sudija na pravosudnu funkciju nije Pravilnik Visokog saveta sudstva, koji su doneti na osnovu ovih zakona, već upravo odredbe samih zakona, za koje nalazimo da direktno diskriminišu građane Republike Srbije, koji konkurišu za pravosudnu funkciju i koji obavezuju Visoki savet sudstva da Pravilnik donese, te je neophodno da se što pre ispita ustavnost osporenih odredaba i omogući Visokom savetu sudstva da nesmetano sprovode svoja ovlašćenja u postupku predlaganja zamenika javnih tužilaca i sudija za prvi izbor.

Stoga, apelujemo i na Visoki savet sudstva da podigne glas, i zaustavi ovakve postupke, na taj način što će za početak, utvrditi koliki učinak imaju svršeni Akademci, za koje se smatra da rade koliko i zaposleni pomoćnici, koji broj odluka - nacrta mesečno imaju obavezu da urade, i to sve u odnosu na izveštaje sudijskih pomoćnika, koji se od 01.07.2016. godine prate po posebnoj proceduri, kao i u odnosu na sve izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije, kao izveštaja eksperata EU, koji su svoje mišljenje zasnovali na činjenici da Pravosudna akademija nije dostigla odgovarajući kapacitet da “prizvede” fukcionere pravosuđa. Da podsetimo, u Srbiji nije bilo izbora za sudije osnovnih sudova jako dugo, upravo iz tehničkih razloga, tako da još jedna blokada pravosuđa, građanima Srbije, nije potrebna. Bojimo se da iza ovakvih brzopletih postupaka, ipak ne stoji najbolja namera da se pravosudni sistem učini efikasnijim.

USTP još jednom podseća, da je radna grupa VSS, koja je radila na nacrtu Pravilnika, obuhvatila veliki broj predstavnika struke, uključujući i predstavnika Alumni kluba PA, te da je usvajanju Pravilnika u VSS prethodila ozbiljna i široka javna rasprava, u kojoj su svi bili slobodni da iznesu primedbe na njegov nacrt pre usvajanja.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika


VISOKOM SAVETU SUDSTVA

Povodom sednice zakazane 20. decembra 2017. godine, obraćamo Vam se kako bismo ponovo ukazali na jedan od glavnih problema, a to je postupanje po Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenjivanje sudijskih pomoćnika, obzirom da je navedeni Pravilnik stupio na snagu 01.07.2016. godine, ali da se u mnogim sudovima ne primenjuje na način kako je to predviđeno.

Naime, obzirom da smo obišli nekolicinu gradova u kojima smo razgovarali direktno sa zaposlenim pomoćnicima u sudovima, kako osnovnim, tako i višim sudovima i apelacionim, naišli smo na različite situacije. Tako smo naišli na vrlo učestalu pojavu neocenjivanja pomoćnika po zadatim kriterijumima, obzirom da velika većina njih nisu ocenjeni do 28. februara ove godine za prošlu godinu, kao i da jesu ocenjeni, ali po Pravilniku koji nije na snazi, dok postoje i pomoćnici koji su ocenjeni čak i po Zakonu o uređenju sudova. Obrazloženje rukovodioca za ovakvo postupanje, odnosno nepostupanje jeste da nisu bili u prilici da završe ocenjivanje, da sekretari sudova nisu postigli da ih ocene, s obzirom da ih uglavnom sekretari ocenjuju. Ovakvim nepravilnostima će biti ugrožena naša prava prilikom izbora na pravosudne funkcije, jer Visoki savet sudstva neće imati ispravnu sliku niti pravilne ocene saradnika, o čemu bi trebalo direktno diskutovati prilikom izbora na sudijsku funkciju, a o čemu ćemo vas uvek i blagovremeno obaveštavati.

Ono što smatramo da je propust, jeste činjenica da ne postoji utvrđen disciplinski postupak za ovakvo postupanje odnosno nepostupanje, te da principali, mentori i rukovodioci sudova ne trpe nikakve posledice zbog nepoštovanja navedenog Pravilnika, odnosno zbog neocenjivanja ili eventualno lošeg ocenjivanja. Jedino sredsto koje je propisano i utvrđeno zakonskim normama je podnošenje žalbe žalbenoj komisiji Visokog saveta sudstva. Iako žalbena komisija odlučuje o podnetoj žalbi, i dalje ne postoje konsekvence za sudije niti predsednike sudova, koji su imali obavezu da primene gore navedeni pravilnik.

Imajući u vidu navedeno, osvrnuli bismo se na Pravilnik o kriterijumima i merilima postupka i organima za vrednovanja rada sudija i predsednika sudova i to na odredbu člana 5, kojim je propisano da je kriterijum za vrednovanje rada predsednika suda rezultat rada sudske uprave. Merila za vrednovanje rada predsednika suda koja se odnosi na rezultat rada sudske uprave je broj neotklonjenih nepravilnosti u radu sudske uprave utvrđen od strane predsednika neposredno višeg suda u odnosu na ukupan broj utvrđenih nepravilnosti u radu. Pojedinačna ocena za merilo za vrednovanje rada predsednika suda kroz rezultat rada sudske uprave je izuzetno uspešno i nezadovoljava, ako i na član 29 kojim je propisano da merilo za vrednovanje rada presednika suda koja se odnosi na rezultat rada sudske uprave je broj neotklonjenih nepravilnosti u radu sudske uprave utvrđen od strane predsednika neposrednog više suda, ukoliko je ostalo neotklonjenih nepravilnosti manje od 5% izuzetno uspešno, 5 – 10 uspešno i više od 10% ne zadovoljava. Članom 33 ovog Pravilnika je propisano da na osnovu koga se vrši vrednovanje i utvrđuje ocena rada su za kvalitet koji se izražavanja kroz ukinute odluke, statistički izveštaj, za kvantitet, statistički izveštaj o radu sudije, izveštaj predsednika suda odnosno sudske uprave, zapisnici sa sednici odeljenja, sednice svih sudija, izveštaj neposredno višeg suda o izvršenoj kontroli, zapisnici o razgovoru sa sudijom, odnosno predsednikom suda čiji rad se vrednuje, primedbi i predlozi sudija ili predsednika suda čiji rad se vrednuje, dok je odredbom člana 34 propisano da je predsednik suda dužan da na zahtev organa nadležnih za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova dostavi materijal za vrednovanje.

Ovim bi eventualno moglo uticati na ocenu rada predsednika sudova tako u sudovima kojima savetnici odnosno pomoćnici nisu ocenjeni ili su ocenjeni na nepovoljan način, odnosno nepravilno, a što ne podleže žalbenim razlozima žalbene komisije Visokog saveta sudstva na rešenja kojim smo kao državni službenici ocenjeni. Ovo pre svega, imajući u vidu i odredbu člana 10 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenjivanje sudijskih pomoćnika kojom su propisane i obaveze predlagača ocene.

Na kraju Vam predlažemo da bi evenutalno bilo svrsishodno sačiniti Disciplinsku komisiju koja bi se bavila isključivo ovakvim pitanjima.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


Saopštenje

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije pruža punu podršku nosiocima pravosudnih funkcija u zahtevu za ravnopravan tretman sa ostalim budžetskim korisnicima. Obzirom da nosioci pravosudnih funkcija nisu dobili povišicu od 2014. godine, a imajući u vidu obim posla, smatramo da je njihov zahtev za povećanje plata u potpunosti opravdan.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika se pridružuje pozivu Društva sudija Srbije koje se 8.11.2017. godine obratilo Visokom savetu sudstva, a zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, predsedniku Vlade Republike Srbije i ministrima pravde i finansija, pozivajući ih da se staraju o pravima i potrebama pravosuđa i da obezbede zaštitu materijalnog položaja nosilaca pravosudnih funkcija bez diskriminacije u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru.

Ovo pre svega, kada se ima u vidu da pripadnicima sudijske profesije, za razliku od drugih, nije dozvoljeno da ostvaruju zaradu drugim radnim angažovanjem i da plata sudija nije samo ekonomska kategorija već je i materijalna garancija njihove nezavisnosti. Plata sudija mora da odgovara teretu njihove odgovornosti i dostojanstvu njihove funkcije.

Ujedno pozdravljamo saopštenje Visokog saveta sudstva od 15.11.2017. godine i 21.11.2017. godine, kao i saopštenje Državnog veća tužilaca od 15.11.2017. godine, kojima su pravosudni saveti preduzeli mere u pravcu zaštite materijalne nezavisnosti sudija javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, zbog čega se nadamo da će predstavnici izvršne vlasti reagovati povodom ovog pitanja.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


Održana Peta redovna skupština USTP-a

Dana 18.11.2017. godine održana je Peta redovna godišnja skupština Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije u hotelu Palas u Beogradu, uz pomoć USAID-a, projekat Vladavina prava.

Na zakazanu skupštinu pristupile su kolege iz svih delova Srbije, i to Niša, Vranja, Novog Sada, Zaječara, Bora, Požarevca, Kruševca, Paraćina, Sombora, Jagodine, Velike Plane, Rume itd. Pored mnogobrojnih kolega skupu su prisustvovali i gosti iz reda sudija, tužioca, predstavnici advokature, profesure, i mnogi drugi.

Skupštinu je otvorila predsednica Udruženja Jelena Gajić, koje je navela da nakon pet godina od osnivanja, možemo sa ponosom reći da ova organizacija broji oko 400 članova, dok je na teritoriji Republike Srbije ukupno zaposleno oko 1500 pomoćnika, oko 3000 sudija i oko 800 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Među članovima našeg Udruženja su i pripravnici u radnom odnosu, kao i pripravnici volonteri, za čije interese se ova organizacija takođe zanima.

Do pre pet godina sudijski i tužilački pomoćnici su zaista bili, nevidljivi ljudi čija sudbina je bila neizvesna i krojena od strane svih drugih, onih koje sudbina pomoćnika nije mnogo interesovala. Danas, posle pet godina intenzivnog rada, velikih napora, značaj USTP-a je prevazišao okvire značaja jednog pravničkog udruženja i ono sada predstavlja jednu od veoma bitnih i nezamnljivih organizacija u zemlji.

Ni malo nije bilo lako voditi ovu borbu svih ovih godina u situaciji kada vrlo često nismo imali razumevanja za naše ciljeve, ne samo državnih institucija, već i pomoćnika koji nisu imali poverenja u nas.Danas se svest kod pomoćnika promenila i sve više ljudi shvata koliko je značajno ono čime se bavimo, koliko smo mi značajni za funkcionisanje pravosuđa i da je potpuno legitimno i dozvoljeno da se podigne glas i da se traži ono što nam pripada.

Veoma je važno da USTP ostane dosledan sebi i da i dalje svoj rad koncipira sa jasnim stavom, da sudijski i tužilački pomoćnici nisu i nikada ne mogu biti izdvojen segment pravosuđa, već naprotiv da su neizostavan i veoma bitan deo pravosuđa. Predstavnici vlasti su toga postali svesni.

Imajući u vidu navedeno, 18.11.2017. godine smo proslavili pet godina postojanja i pokazali da ne zaboravljamo pomoć prijatelja, zbog čega smo uručili skroman poklon kao znak pažnje i zahvalnosti za podršku u proteklim godinima.

Zahvalnice su uručene, prvom i počasnom presedniku Nenadu Stefanoviću za izuzetan doprinos u nastanku i radu Udruženja, Društvu sudija Srbije, predsedniku sudiji Dragani Boljević, na podršci i na preporukama koje su nam mnogo značile, predsedniku Udruženja tužilaca Srbije dr Goranu Iliću, u čije ime je Lidija Komlen Nikolić preuzela zahvalnicu, predsedniku Sindikata pravosuđa Srbije, Slađanki Milošević, tada na funkciji predsednika Advokatske komore Srbije, advokatu Dragoljubu Đorđeviću, kompaniji Paragraf u čije ime je je profesoru Milovanu Bojiću uručena zahvalnica, kao i predsedniku Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima BiH, Draganu Vukajloviću, za izuzetnu regionalnu saradnju. Za izuzetan doprinos uručena je i zahvalnica Lazaru Lazoviću, prethodnom predsedniku Udruženja i Nikoli Panteliću, prvom glavnom i odgovornom uredniku časopisa Justicija.

Skupu su se obratili i Dragana Lukić, u ime USAID povodom projekta Vladavine prava, prof. dr. Stevan Lilić, advokat Vladimir Gajić i Ana Zdravković u ime CEPRIS-a.

Nakon pauze za ručak, sa članovima Udruženja, održan je i radni deo skupštine sa sledećim dnevnim redom:

 1. Godišnji izveštaj o radu USTP,
 2. Program rada USTP za 2018. godinu,
 3. Položaj i status sudijskih i tužilačkih pomoćnika – Projekat USAID “Rule of Law”,
 4. Odgovor USTP na predstojeće izmene i dopune Ustava RS,
 5. Usvajanje finasijskog izveštaja za 2016. godinu,
 6. Razno.

Na samom početku radnog dela skupštine, predsednik USTP-a je podelila i zahvalnice članovima Udruženja koji su proteklih godina se zalagali i posebno doprineli uspehu Udruženja i to: Jeleni Kukolj, Danki Kudus, Ivani Josifović, Gordani Krstić, Nebojši Milutinoviću, Vukojici Sekulić i Predragu Milovanoviću.

O svakoj tački dnevnog reda moći ćete da se informišete iz odluka koje će biti na našem sajtu.

Mnogo hvala.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


Strukovna udruženja se povlače iz rasprave o ustavnoj reformi

U potpunosti posvećena vladavini prava u Srbiji, strukovna udruženja čiji je cilj unapređenje pravosudnog sistema zalažu se od svog osnivanja za eliminisanje svakog neprihvatljivog uticaja na pravosuđe i za kvalitetan pravosudni sistem, čija je pretpostavka nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, što se prvenstveno obezbeđuje stručnim radom profesionalcima od integriteta u pravosuđu.

Strukovna udruženja odazvala su se pozivu Ministarstva pravde od maja 2016. godine u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije, dostavila svoje pisane predloge s tim u vezi u junu 2016. godine i aktivno su se uključila u konsultacije.

Republika Srbija je preuzela obaveze u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom da se, izmenama Ustava, otklone politički uticaji na pravosuđe. Zbog toga je Komisija za reformu pravosuđa (preko svoje radne grupe) još 2014. godine izradila Analizu ustavnog okvira za pravosuđe, sa kojom se pravosuđe saglasilo u novembru 2016. godine. Nakon toga, strukovna udruženja su očekivala, i u više navrata pozivala Ministarstvo pravde, da pokrene najširu javnu debatu društva i zvaničnih državnih organa o izmenama Ustava, zasnovanu na već utvrđenim polaznim osnovama za izmenu Ustava, kojima bi se jačala nezavisnost pravosuđa.

Međutim, u odsustvu polaznih osnova za izmenu Ustava i očekivane široke javne debate, konsultativni proces odvija se tako što Ministarstvo pravde, na nekoliko okruglih stolova, određenom broju strukovnih i nevladinih udruženja pruža mogućnost da predstave, bez ikakve razmene argumenata, svoje stavove i to o temama po izboru Ministarstva pravde koje niti jesu ustavna materija, niti jačaju nezavisnost pravosuđa, već naprotiv, obezbeđuju mehanizme za jačanje političkog uticaja na pravosuđe.

Suočeni sa izbegavanjem debate o ustavnim rešenjima, a pre svega sa skretanjem pažnje javnosti i zanemarivanjem primarne teme o kojoj bi debata trebalo da se vodi, a to je nezavisnost pravosuđa, Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava doneli su odluku da prekinu sa daljim učešćem u ovakvom procesu.

Ujedno, udruženja pozivaju Ministarstvo pravde da blagovremeno, pre nego što nacrt ustavnih rešenja uputi Venecijanskoj komisiji, učini ono što su svi ostali učesnici u konsultacijama već uradili – da predstavi javnosti svoj predlog izmene Ustava Republike Srbije i omogući sveobuhvatnu debatu, pribavljajući na taj način neophodan legitimitet ustavotvornom procesu.

I dalje posvećena iznalaženju najboljih rešenja za pravosudni sistem Republike Srbije i smatrajući da se jedino istinskom raspravom, uz međusobno uvažavanje predloga i mišljenja svih koji u njoj učestvuju, može doći do najboljih rešenja za jačanje vladavine prava u Srbiji, udruženja ostaju spremna da uzmu učešće u debati kada Ministarstvo pravde javnosti predstavi polazne osnove za izmenu Ustava Republike Srbije.


OBAVEŠTENJE

U skladu sa članom 21 Statuta Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, zakazujem Petu redovnu godišnju skupštinu Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, dana 18.11.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali ''Beogradska panorama'' hotela ''Palas'', ul. Toplički venac br.23, Beograd, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Godišnji izveštaj o radu USTP,
 2. Program rada USTP za 2018. godinu,
 3. Položaj i status sudijskih i tužilačkih pomoćnika – Projekat USAID “Rule of Law”,
 4. Odgovor USTP na predstojeće izmene i dopune Ustava RS,
 5. Usvajanje finasijskog izveštaja za 2016. godinu,
 6. Razno.

Pozivam sve zainteresovane članove da prisustvuju Skupštini, kako bi zajedno rezimirali rezultate koje je Udruženje postiglo u prethodnih godinu dana i postavili dalje ciljeve i smernice za rad i razvoj Udruženja. Godišnja Skupština će biti i prilika za predstavljanje novog četvorogodišnjeg projekta Vladavina prava, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji će pored podrške sistemskih unapređenja u pravosuđu, javnih izvršitelja i Državnog pravobranilaštva, sprovoditi i niz ciljanih aktivnosti kojima se unapređuje efikasnost, stručnost, nezavisnost i odgovornost sudova i tužilaštava. Projekat će se posebno fokusirati na podršku sudijskim i tužilačkim pomoćnicima, kako bi se unapredio njihov statusni i materijalni položaj, uspostavio jasan karijerni put u okviru pravosuđa i osvestila stručna i šira javnost o značaju i važnom doprinosu ove profesije pravosuđu Srbije.

Jedan od prvih aktivnosti ovog projekta će biti da se, u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, sprovede istraživanje o stavovima sudijskih i tužilačkih pomoćnika o njihovom statusu, položaju i uslovima rada kao polaznu osnovu za dalji rad. U istraživanju su postavljene različite grupe pitanja koji se odnose na položaj pomoćnika, mogućnost napredovanja u karijeri, uslove rada, nezavisnost, postupak ocenjivanja, stručno usavršavanje i pristup sudskoj praksi. Istraživanje je značajno za ocenu trenutnog stanja i kao indikator za opredeljivanje budućih aktivnosti koje će sprovoditi Projekat. Skupština će biti i prilika da se ukaže na činjenice koje su od značaja za unapređenje efikasnosti pravosuđa u Srbiji, u okviru konsultativnog procesa u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe s ciljem ispunjenja aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23, potrebno je ukazati na okolnosti koje ne opravdavaju intenciju da se Pravosudna akademija uvrsti u ustavnu kategoriju.

Napominjem da će Udruženje u skladu sa svojim mogućnostima organizovati prevoz, odnosno snositi troškove dolaska i odlaska članova koji žive van Beograda. Za više informacija o organizaciji prevoza, kao i drugim organizaciono – tehničkim pitanjima, molim Vas da se obratite na telefon 064 - 829 70 52 ili na telefon 065 - 612 34 61.

S poštovanjem,
Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


Saopštenje povodom donetih pravilnika o postupku prijema sudijskih i tužilačkih pripravnika

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije izražava ozbiljnu i argumentovanu rezervu u pogledu odredaba Pravilnika o postupku prijema sudijskih pripravnika i Pravilnika o postupku prijema tužilačkih pripravnika i osnovano dovodi u pitanje zakonitost i ustavnost ovih podzakonskih akata, donetih od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Uvođenjem kao kriterijuma za ocenu kandidata za prijem u radni odnos na radno mesto sudijski ili tužilački pripravnik uspeha kandidata na osnovnim akademskim studijama i rezultata prijemnog ispita donosilac Pravilnika je izašao iz okvira Zakona o uređenju sudova, odnosno Zakona o javnom tužilaštvu, u kojima je izričito propisano da je pripravnik lice koje je završilo pravni fakultet i koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima. Predviđeno je takođe da u odnosu na fundamentalni kriterijum – završen pravni fakultet, primat u bodovanju kandidata ima prijemni ispit, na kom kandidat može ostvariti maksimalno 60 bodova, dok na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama prava može biti ocenjen sa 40 bodova, što se utvrđuje prostom matematičkom formulom.

Sprovođenje postupka prijemnog ispita delegirano je sa suda, odnosno javnog tužilaštva na Pravosudnu akademiju, kao ustanovu izvršne vlasti. Odluka direktora Pravosudne akademije, kom su date ingerencije drugostepenog organa, s obzirom na to da odlučuje po prigovoru na utvrđen broj bodova na prijemnom ispitu u ovom tzv. paraupravnom postupku, je konačna. Predsednik suda, kao i javni tužilac ima formalno-protokolarnu ulogu u postupku prijema sudijskih, odnosno tužilačkih pripravnika, kao važnih kadrovskih kategorija, koja se sastoji u imenovanju Komisije za prijem i donošenju rešenja o prijemu u radni odnos pripravnika, a sve to u korist delegiranja ovlašćenja sprovođenja i ocenjivanja prijemnog ispita za pripravnike na Pravosudnu akademiju, prema programu Pravosudne akademije. Navedena rešenja u Pravilniku o postupku prijema sudijskih pripravnika predstavljaju fragrantno kršenje principa o nezavisnosti sudske vlasti i zabrane uticaja na sud, dok se takođe opisanom regulativom u Pravilniku o postupku prijema tužilačkih pripravnika grupo povređuje načelo samostalnosti javnog tužilaštva i zabrane svakog uticaja na rad u javnom tužilaštvu, a komplementarno tome narušeno je jedno od fundamentalnih ustavnih načela o vladavini prava. U narednom periodu Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika preduzeće sva raspoloživa pravna sredstva, a sve radi zaštite mladih profesionalaca – pripravnika i obezbeđenja njihove objektivne, transparetne i kvalifikovane integracije u pravosudne organe.

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE

Predsednik,
Jelena Gajić


Saopštenje

Poštovane kolege,

Ministarstvo pravde, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, u sklopu javne debate o promeni Ustava, pozvalo je strukovna udruženja i organizacije civilnog društva, ali i sve druge institucije i udruženja koja se bave ovom temom, da dostave svoje komentare i predloge kojima bi bile identifikovane ustavne odredbe koje bi trebalo izmeniti a odnose se na pravosuđe. Pozivu Ministarstva pravde do sada se odazvalo više od petnaest strukovnih udruženja, uključujući i Društvo sudija, organizacija građanskog društva, njihovih mreža, kao i Sindikat pravosuđa.

U okviru tog procesa, već su održana tri okrugla stola (21. jula, 7. septembra i 26. septembra 2017. godine – na temu Stručnost nosilaca pravosudnih funkcija i Pravosudna akademija, nadležnost saveta) i zakazana još tri do polovine novembra 2017. godine (13. oktobra u Nišu na temu Izbor i sastav saveta, 30. oktobra u Novom Sadu na temu Izvori prava - pitanje sudske prakse i 15. novembra u Beogradu na temu Mandat sudija - izbor, odgovornost i stručnost).

Ovaj proces, iako ga je Ministarstvo pravde tako označilo, do sada nije imao karakter javne debate. Na održanim okruglim stolovima učesnicima je samo pružena prilika da usmeno iznesu svoje već dostavljene pismene predloge mogućih izmena ustavnih odredaba koje uređuju položaj sudske vlasti i pravosuđa, bez mogućnosti da se otvori debata o ostalim iznetim predlozima.

Među pojedinim viđenjima nalaze se, između ostalih, i ona koja smatraju da principi podele vlasti i nezavisnosti sudske vlasti, koji su sadržani u članu 4. Ustava, predstavljaju u Republici Srbiji „najveći izazov u uspostavljanju uzajamnog balansa“ između tri grane vlasti, kao i predlozi za slabljenje principa nepremestivosti sudije, sužavanje sudijskog imuniteta, učešće predsednika Republike u postupku imenovanja sudija, uvođenje sudske prakse kao izvora prava, izjednačavanje stručnosti sudija kao neophodnog uslova za obavljanje sudijske funkcije sa Pravosudnom akademijom kao jednim od mogućih vidova obuke. Posebno su markantni predlozi za potpunu izmenu koncepta VSS, kako u smislu izmene sastava VSS (isključenje predsednika najvišeg suda iz članstva, izbor predsednik VSS iz reda nesudija, mogućnost da članovi VSS, osim profesora prava, budu i „istaknuti pravnici koji poseduju dokazana znanja i iskustvo u oblasti organizacije, funkcionisanja i reforme pravosuđa, a koje bi na predlog nadležnog skupštinskog odbora za pravosuđe birala Narodna skupština“), tako i za smanjenje broja članova VSS sa 11 na 10, funkcionisanje VSS sa „zlatnim glasom“ predsednika VSS; skraćenje mandata članova VSS sa pet na četiri godine; sužavanje nadležnosti VSS.

Svesno značaja ustavnog uređenja pravosuđa, koje predstavlja temelj za nezavisno i efektivno sudstvo i vladavinu prava, Društvo sudija Srbije i samo, u saradnji sa OEBSom i uz podršku Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centra za pravosudna istraživanja – CEPRIS, Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Komiteta pravnika za ljudska prava – JUKOM i Beogradskog centra za ljudska prava, organizuje više javnih debata kako bi dalo priliku stručnoj javnosti, a posebno sudijama, da iznesu svoje stavove o ovom pitanju.

Imajući u vidu značaj ustavnog položaja pravosuđa, Društvo sudija koristi priliku da organizuju, tokom Godišnjeg savetovanje sudija u Vrnjačkoj Banji, debatu o ovoj strateški važnoj temi.

Debata će biti održana 6.10.2017. godine u 14:30 u zgradi suda u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


USTP pozdravlja raspisivanje izbora za 54 zamenika tužioca

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Republike Srbije pozdravlja raspisivanje konkursa Republike Srbijea za 54 mesta od strane Državnog veća tužilaca Republike Srbije, jer će se izborom nosilaca javnotužilačke funkcije osnažiti kapaciteti javnog tužilaštva i podići nivo ažurnosti i efikasnosti u rešavanju predmeta, što je jedan od osnovnih kriturijuma za jačanje poverenja građana u rad javnotužilačke organizacije.

Državno veće tužilaca je, u veoma kratkom roku, odreagovalo na odluku Ustavnog suda Republike Srbije kojom je suspendovana primena tada važećeg Pravilnika o izboru zamenika tužilaca koji se prvi put biraju u delu, te je izmenjena procedura za rangiranje i predlaganje kandidata za izbor tako što su izbrisane osporene odredbe, koje se tiču postupka dodatnog rangiranja kandidata koji polažu test i kandidata Pravosudne akademije.

Smatramo da je, donošenje novog Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita, na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca, pre donošenja konačne odluke Ustavnog suda o zakonitosti prethodnog Pravilnika, intencija Državnog veća tužilaca, da se interes građana i nastavak izbornog procesa u tužilaštvima u kojima za time postoji najveća potreba, se podigne na najviši nivo.

Takođe, smatramo da će Državno veće tužilaca, postupak izbora sprovesti u najkraćem mogućem roku i Narodnoj skupštini predložiti kandidate sa najvišim stepenom stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, te da će većinu predloženih kandidata činiti tužilački i sudijski pomoćnici za koje se, po logici stvari, očekuje najviši stepen teorijskog i praktičnog znanja, s obzirom da svakodnevno u tužilaštvima i sudovima rade na poslovima za koje se kandiduju. Ovakav pristup izbora na sudijsku funkciju očekujemo i od Visokog saveta sudstva.

Dalji zadatak Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Republike Srbije je zaštita interesa navedenih kategorija državnih službenika u svetlu ustavnih promena, a u pravcu daljeg postojanja ravnopravnog položaja svih kandidata prilikom izbora na javnotužilačku, odnosno sudijsku funkciju.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


Udruženju sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Beograd, ulica Kneginje Zorke broj 4, I sprat

Poštovani,

Kao članovi Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, imali smo potrebu da se izjasnimo povodom predloga ovog Udruženja za izmenu Ustava Republike Srbije u smislu člana 147. stav 2. koji, po predlogu ovog Udruženja treba da glasi: „Po pravilu, za sudiju će biti birano lice koje je završilo početnu obuku Pravosudne akademije“.

Naime, kako se ovaj predlog apsolutno tiče mogućnosti tj. nemogućnosti stupanja na sudijsku funkciju u budućnosti nas kao višegodišnjih sudijskih pomoćnika, a pre svega kao članova ovog Udruženja, smatramo ovakav predlog za izmenu Ustava, uz dužno poštovanje, nekorektnim od strane Udruženja.

Pre svega kao članovi Udruženja osećamo potrebu da se ogradimo od ovog predloga Udruženja, te istaknemo kako to sasvim sigurno nije i naš stav, niti u tom delu stojimo iza takvog predloga za izmenu Ustava.

Tokom dosadašnjeg članstva, kao sudijski pomoćnici, od Udruženja nismo očekivali (niti smo dobijali) vidljivu podršku na putu ka napredovanju u karijeri, ali smatramo da kao Vaše kolege i kao članovi Udruženja nismo zaslužili da budemo sputavani na tom putu.

Naime, stav Udruženja vezan za Pravosudnu akademiju ne možemo opravdati iskrenom brigom za budućnost pravosuđa i željom za obezbeđivanjem dostojnog i stručnog sudijskog kadra, s obzirom na to da je nejasan razlog da se Pravosudna akademija kao ustanova uopšte nađe u tekstu Ustava, a što je ocenio i dobar deo stručne javnosti, među kojom su često isticani problemi vezani za transparentnost izbora polaznika Pravosudne akademije i izbor mentora na istoj, a pri čemu posebno ističemo činjenicu da su polaznici Pravosudne akademije u radnom odnosu kod iste, kao poslodavca, te da bi svaki sudijski pomoćnik koji bi upisao Akademiju, morao prethodno da raskine radni odnos u sudu u kome je zaposlen.

Postavlja se pitanje da li bi takva situacija u kojoj iskusni sudijski pomoćnici napuštaju svoja radna mesta, da bi bili obučavani na Pravosudnoj akademiji praktično za one poslove za koje se svakako pripremaju u toku svog rada u sudu, zaista bila u interesu budućeg boljeg pravosuđa za koje se svi zalažemo.

Smatramo da brojni problemi u pravosuđu postoje, to je nesporno, kako među stručnom javnošću, tako i uzevši u obzir nizak nivo poverenja građana u pravosudne organe, međutim, smatramo da Pravosudna akademija nije ustanova koja obezbeđuje stručnost i dostojnost budućim nosiocima pravosudnih funkcija išta više od sudova i tužilaštava u kojima se isti ti polaznici Akademije na kraju krajeva i obučavaju za praktičan rad kada stupe na funkciju.

Ubeđeni smo da uzevši u obzir način na koji je Pravosudna akademija u Republici Srbiji osnovana i sve probleme u njenom statusu i funkcionisanju iznete mnogo puta od strane, između ostalih i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika (po čijoj inicijativi je Ustavni sud Srbije na sednici održanoj 06.02.2014. godine doneo odluku broj IUZ-497/2011 kojom je utvrđeno da su odredbe člana 40. stav 8, stav 9. i stav 11. Zakona o pravosudnoj akademiji neustavne), ista na žalost ne predstavlja garanciju nezavisnosti sudijske odnosno tužilačke funkcije, niti sama po sebi pruža garanciju stručnosti i dostojnosti budućih nosilaca navedenih funkcija.

I na kraju, ističemo da je ovakav predlog za izmenu ustava Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije kojim se a priori prilikom izbora sudija daje prednost licima koja su prošla početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, izazvao kod nas sudijskih pomoćnika sumnju u svrsishodnost našeg članstva u tom Udruženju.

Novi Sad, 11.09.2017. godine

Članovi Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije-
Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Novom Sadu
i Prekršajnog apelacionog suda-Odeljenje u Novom Sadu


Nastavljen razgovor povodom izmene ustavnog okvira

U Palati Srbije je dana 07.09.2017. godine, nastavljena rasprava o promenama Ustava Srbije, a koje se odnose na pravosuđe, u okviru Drugog okruglog stola koji organizuje Ministarstvo pravde u saradnji sa misijom OEBS, na kom okruglom stolu su učestvovali predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici nevladinih organizacija i građanska udruženja, kao i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije.

Predstavnici Ministarstva pravde su na ovom drugom okruglom stolu izneli da očekuju da će promena ustava doneti Srbiji jednaku primenu zakona za sve građane i efikasnu pravdu, te da će se Srbija truditi da ispuni zadate rokove kada je reč o ustavnim promenama u pravosuđu.

Pet udruženja građana koji imaju iskustva u oblasti prava i pravosuđa i to Društvo sudija Srbije, Udruženje tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava je protestvovala zbog načina isključivanja stručne i šire javnosti u postupak promene Ustava, zbog čega su i pozvali Ministarstvo pravde da objavi nacrt promene Ustava u kome bi bilo moguće raspravljati, navodeći da je potrebno da predstavnici Vlade i ministarstva bez odlaganja otvore javnu raspravu o promenama Ustava u koji će da uključe ne samo odabrana udruženja građana, već i druga udruženja, institucije, pojedince i građane. Posebno su izrazili zabrinutost zbog načina na koji se debata o Ustavu odvija, a između ostalog i zabrinutost što predložene izmene predviđaju novu ulogu Pravosudne akademije.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević rekao je da nevladin sektor čeka vladine predloge i precizne formulacije po pitanju nezavisnosti sudstva, te da očekuje predloge Vlade po pitanju izvora sudija kao i po pitanju Pravosudne akademije, nakon čega bi evenutalno Ministarstvo pravde, trebalo objaviti i svoje predloge za promenu Ustavnih okvira.

Nešto drugačije misle u Demokratskoj stranci, te predlažu da sudije i predsednike sudova bira Visoki savet sudstva dok bi ih ukazom postavljao predsednik Srbije. Uloga predsednika, bi po njima bila, pre svega simbolička, a koja bi izražavala državno jedinstvo Republike Srbije u skladu sa članom 111 Ustava i ništa više od toga.

Iz Udruženja tužilaca kažu da predlog DS-a nije depolitizacija izbora sudija i tužilaca već relokacija političkog uticaja. Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca je naveo da sadašnji postojeći sistem treba imati 11 članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, koji čini 7 sudija. Po nekim našim nagoveštajima, biće pokušaja da se smanji učešće sudija i tužilaca u VSS-u i DVT-u, na neki prihvatljiv minimum od 5, da bi se smanjio uticaj sudija i tužilaca u oceni stručnosti onih koji treba da budu birani na pravosudne funkcije.

Ministarstvo pravde ima drugačija očekivanja, pa je pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović izneo svoje očekivanje da će promena Ustava doneti Srbiji jednaku primenu zakona za sve građane i efikasnu pravdu. Sa druge strane da će to prouzrokovati kod sudija kvalitete stručnosti, nepristrasnosti, marljivosti i naravno odgovornosti za sve ovo što je pobrojano. Najavljeno je da Srbija do kraja godine treba da usvoji ustavne promene koje treba da omoguće potpunu nezavisnost sudstva.

Nasuprot tome Udruženje tužilaca smatra da ministarstvo pokušava da razvodnjava teme kako ne bi pričali o suštinskim stvarima, te da u tim razvodnjima pokušavaju da pronađu sistem kontrole izvora sudija i tužilaca.

Nasuprot tome Udruženje tužilaca smatra da ministarstvo pokušava da razvodnjava teme kako ne bi pričali o suštinskim stvarima, te da u tim razvodnjima pokušavaju da pronađu sistem kontrole izvora sudija i tužilaca.

Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je izrazila obavezu Udruženja da ukaže javnosti na bitne činjenice, koje bi ključne institucije mogle da ignorišu prilikom pregovora za Ustavne promene. Jedini zahtev evropskih institucija, koji je uslov za napredovanje u pregovorima i zatvaranje Poglavlja 23 je depolitizacija izbora sudija i javnih tužilaca. PA u postojećem obliku po mišljenju USTP predstavlja smetnju na tom putu, na koju je ukazivao i Savet za borbu protiv korupcije, obzirom da merila za izbor članova komisija za prijemni ispit na početnu obuku, za početnu obuku i za završni ispit, nisu bila jasno predviđena statutom PA. Način selekcije kandidata za prijem na početnu obuku je nedovoljno određen. Diskutabilna je i regrutacija mentora- predavača na PA, za koje nisu utvrđeni uslovi za imenovanje. PA nema dovoljne kapacitete i objektivne kriterijume za izbor komisija, mentora i predavača. Kako je PA dato u nadležnost da sprovodi edukaciju sudskog i tužilačkog osoblja, postavlja se pitanje razloga i vrste nadležnosti za njeno uvršćivanje u Ustav. Dovođenje u ravan sa DVT-om i VSS-om nema utemeljenje, jer su to državni organi koji imaju ustavom poverena ovlašćenja u pogledu garancije nezavisnosti i samostalnosti sudija, odnosno samostalnost javnih tužilaca i njima je inherentno da biraju sudije i tužioce. Još je jednom podsetila na odluku Ustavnog suda iz 2014. godine. Stručna i šira javnost mora biti upoznata sa činjenicom da danas u Srbiji ne postoji nijedan polaznik početne obuke na PA koji je prošao obuku koja je utvrđena u skladu sa zakonom od strane DVT i VSS, a što jasno proizilazi iz činjenice da je VSS prvi put utvrdio program početne obuke dana 21.04.2015. godine, a DVT dana 14.05.2015. godine. Imajući u vidu da obuka traje 30 meseci.

Imajući u vidu izuzetno ozbiljne nedostatke u funkcionisanju PA i činjenicu da ne postoji mehanizam za procenu efikasnosti i adekvatnosti obuke koji sprovodi, kao i suštinski zabrinjavajuće izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije o načinu rada PA, USTP smatra da PA treba svoje nadležnosti da temelji na organizovanju i usavršavanju obuke za funkcionere i osoblje u pravosuđu, a nikako da u skorije vreme može da postane referentna institucija koja će imati izborne kompetencije i predstavljati „lek“ za depolitizaciju pravosuđa.

Predsednik Alumni kluba Pravosudne akademije je istakao da su stručnost i nezavisnost ključni elementi neraskidivo povezani sa pojmom sudije i da zato stručnost mora postati osnov za stupanje na pravosudnu funkciju, kao i napredovanje u karijeri, zbog čega bi podizanje Pravosudne akademije na rang ustavne kategorije, tj. propisivanje završene početne obuke Pravosudne akademije kao uslova za izbor na pravosudnu funkciju bilo nužno. Ovakvim načinom rangiranja Pravosudne akademije kao ustavne kategorije obezbedilo bi se poštovanje međunarodnih standarda i povećala pravna sigurnost, čime bi se okončala dvodecenijska težnja za uspostavljanjem jasnih, objektivnih, merljivih kriterijuma i povećala pravna sigurnost iz razloga što su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca skloni neopravdanom uvećanju svojih diskrecionih prava. Kriterijumi i merila za izvor moraju biti zakonska, a ne podzakonska materija što se mora definisati u Ustavu čime bi se Pravosudnim savetima ostavila diskrecija samo u onoj meri u kojoj ona zaista neophodna, za pravilan rad ovih tela, a što ih ne bi ometalo u vršenju njihove vlasti jer bi ta vlast bila ograničena na njeno vršenje po jasnim odredbama.

Predsednik Udruženja sudija Prekršajnih sudova sudija Milan Marinović predstavio je predloge izmene Ustava koji predviđaju da Pravosudna akademija bude pretežna tačka ulaska u pravosuđe i stupanje na funkciju uz ostavljanje mogućnosti i sudijskim i tužilačkim pomoćnicima da i oni mogu pristupiti funkcijama do nošenje zakona koji bi odgovorio da li ova kategorija može samo karijerno napredovati u okviru struke ili pored toga imati i mogućnost i konkurisanja na mesta pravosudnih funkcionera.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


Strukovna udruženja imaju isti stav po pitanju izbora sudija i zamenika javnih tužilaca

Udruženje sudijaskih i tužilačkih pomoćnika u svom predlogu predstojećih izmena Ustava, u delu koji se odnosi na izbor sudija, kao i na izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, navodi sledeće izmene:

Član 147 stav 1 i stav 2 Ustava brisati, tako da postojeći stav 3 postane stav 1, uz imenu tako da glasi: „Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom, bira sudije za obavljanje sudijske funkcije.“

Član 147 stav 4 Ustava postaje stav 2, uz izmenu tako da glasi: „Visoki savet sudstva odlučuje i o izboru sudija u drugi ili viši sud.“

Član 159 stav 2 i 5 izmeniti, tako da i javnog tužioca i zamenika javnog tužioca bira isključivo Državno veće tužilaca, a stav 6 brisati i u stavu 7 brisati „trajno obavljanje funkcije“.

Mišljenja smo da je smisao predloženih izmena proširenja nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državno veće tužilaca da samostalno odlučuje o izboru sudija za prvi izbor, odnosno o izboru javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, s obzirom na to da su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca organi sastavljeni od stručnih lica koji su kompetentni da izaberu kandidate za prvi izbor, nakon sprovedenog transparentnog i objektivnog postupka.

Ovakve predloge za buduće izmene Ustava, imala su i druga strukovna udruženja, pre svega Udruženje tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije. Udruženje sudija prekršajnih sudova u predlozima izmena u pogledu izbora navelo je da treba dodati novi stav koji će glasiti: „Po pravilu, za sudiju će biti birano lice koje je završilo početnu obuku Pravosudne akademije“. U svom obrazloženju ističu da ne bi trebalo biti propisano da se izbor sudija vrši isključivo među licima koja su završila početnu obuku Pravosudne akademije. Ovo pre svega jer u sistemu pravosuđa postoji veliki broj stručnih sudijskih pomoćnika koji mogu i treba da budu birani za sudije, posebno stoga što je u vreme kada su primljeni na radna mesta sudijskih pomoćnika, to bio jedini i prirodan put izbora na sudijsku funkciju.

Kako je Pravosudnoj akademiji dato u nadležnost da sprovodi edukaciju sudskog i tužilačkog osoblja postavlja se pitanje razloga i vrste nadležnosti za njeno uvršćivanje u Ustav. Dovođenje u ravan sa Državnim većem tužilaca i Visokim savetom sudstva nema utemeljenje, jer su to jedini državni organi koji imaju Ustavom poverena ovlašćenja u pogledu garancije nezavisnosti i samostalnosti sudija, odnosno samostalnost javnih tužilaca i njima je inherentno da biraju sudije i tužioce.

I dalje napominjemo da Visoki saveta sudstva i Državno veće tužilaca, kao ustavne kategorije, moraju samostalno da odlučuju o izboru sudija, odnosno izboru javnih tužlaca i zamenika javnih tužilaca, a da Pravosudna akademija, do sada, nije dostigla pun kapacitet organizacije da bi postala ustavna kategorija i jedini put ka ulasku u izbor na sudijsku i javnotužilačku funkciju, posebno vodeći računa o sudijskim i tužilačkim pomoćnicima koji su pravo da budu birani za sudije i zamenike javnog tužioca već stekli po važećim zakonima.

Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

USTP obaveštava stručnu i širu javnost da je dana 31.07.2017. godine podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i člana 45-a Zakona o sudijama, nalazeći da se osporenim odredbama krši načelo jednakosti građana (član 21. Ustava) i povređuje Ustavom zajemčeno pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima (član 53. Ustava), da se osporenim odredbama ograničava Ustavom utvrđena nadležnost Visokog saveta sudstva (član 154. Ustava) i Državnog veća tužilaca (član 165. Ustava), koji kao samostalni i nezavisni državni organi samostalno utvrđuju predlog kandidata za prvi izbor sudija i zamenika javnih tužilaca, kao i da se osporenim odredbama narušava ostvarivanje ustavne funkcije Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da obezbede i garantuju nezavisnost i samostalnost sudija (član 153. stav 1. Ustava) i samostalnost javnih tužilaca i njihovih zamenika (član 164. stav 1. Ustava) time što Ustavom ustanovljene nezavisne organe obavezuje ocena kojom je određen uspeh kandidata na početnoj obuci, a koju daje Pravosudna akademija.

USTP nalazi da se radi o povredama Ustavnih odredaba u pogledu kojih je Ustavni sud Srbije prethodno reagovao svojim odlukama IUz 497/11, IUz 427/13 i Iuz 428/13, po ranije podnetim inicijativama USTP i našao da osporene odredbe Zakona o Praovosudnoj akademiji, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama nisu u saglasnosti sa Ustavom, zbog čega ostaje nejasno iz kog razloga se poslednjim izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama u iste inkorporiraju odredbe za koje smatramao da ponovo krše ona Ustavom zajemčena prava i ovlašćenja koja je Ustavni sud Srbije prethodno štitio odlukama IUz 497/11, IUz 427/13 i IUz 428/13.

Takođe, obzirom da se osporenim ustavnim odredbama ograničavaju ustavna ovlašćenja Državnog veća tužilaca i Viskog saveta sudstva, te da se istima ovi organi, između ostalog, obavezuju na donošenje Pravilnika kojima se diskriminišu kandidati u postupku izbora na javnotužilačku i sudijsku funkciju, a koji Pravilnici će i sami biti predmet ocene zakonitosti od strane Ustavnog suda Srbije, USTP apeluje da Ustavni sud Srbije istovremeno sa ocenom zakonitosti Pravilnika odluči i o ustavnosti odredaba zakona koje Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva obavezuju na donošenje ovih Pravilnika, kao i da prihvati privremenu meru koja je predložena, a kako je to učinio nedavno, nakon pokretanja postupka za ocenu zakonitosti Pravilnika Državnog veća tužilaca. Smatramo da je neophodno da se primene isti principi ažurnosti u radu Ustavnog suda Srbije, obirom da se praktično radi o jedinstvenom problemu, čiji je uzrok u različitom tumačenju odredba člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i 45-a Zakona o sudijama i njihovom primenom u praksi, a za koje odredbe USTP smatra da su neustavne i da kao takve treba da budu uklonjene iz pravnog poretka Republike Srbije. Dakle, ključni uzrok problema koji su uočeni vezano za prvi izbor zamenika javnih tužilaca i sudija na pravosudnu funkciju nisu Pravilnici Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva koji su doneti na osnovu ovih zakona, već upravo odredbe samih zakona za koje nalazimo da direktno diskriminišu građane Republike Srbije koji konkurišu za pravosudnu funkciju i koji obavezuju Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva da takve Pravilnike donesu, te je neophodno da se što pre ispita ustavnost osporenih odredaba i omogući Državnom veću tužilaca i Visokom savetu sudstva da nesmetano sprovode svoja ovlašćenja u postupku predlaganja zamenika javnih tužilaca i sudija za prvi izbor.

Pored navednog, pozivamo Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva da prilikom sprovođenja budućih konkursa, pre eventualnih odluke Ustavnog suda Srbije po podnetim inicijativama, razmotre da li i u kojoj meri okolnost da početna obuka na Pravosudnoj akademiji nije utvrđena od strane Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva u skladu sa zakonom sve do 2015. godine ima uticaj na ocenu završnog ispita polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

USTP pozdravlja hitnost u postupanju Ustavnog suda Srbije u vezi sa pokretanjem postupka za utvrđivanje nezakonitosti i obustave izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu Pravilnika Državnog veća tužilaca o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, nalazeći da je ovakva ažurnost svakako kvalitet u radu Ustavnog suda Srbije i da će se ispoljena hitnost u postupanju Ustavnog suda Srbije bez izuzetka očekivati i povodom drugih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti akta kojima se uređuje postupak prvog izbora na pravosudnu funkciju, baš kao i donošenje privremenih mera, koje su prema našem iskustvu, po pravilu, izostajale.

USTP smatra da je saopštenje Alumni kluba PA u vezi sa ovom odlukom suda preuranjeno, obzirom da se odluka o zakonitosti pravilnika tek očekuje, pri čemu će ista, ukoliko Ustavni sud Srbije nađe da su osporene odredbe u suprotnosti sa zakonom, proizvoditi pravna dejsta pro futuro, dakle za ubuduće, kao što je to bio slučaj i sa odlukom Ustavnog suda Srbije Iuz 497/11 od 06.02.2014. godine. Stoga je neprihvatljiva i formalno pravno apsolutno netačna ocena da se ovakvom odlukom Ustavnog suda Srbije faktički priznaje da je u prethodnom periodu izbor zamenika javnih tužilaca koji se biraju prvi put po osporenom Pravilniku nezakonit. Šta više, ukoliko je samo pokretanje postupka za ocenu zakonitosti Pravilnika osnov za zaključak Alumni kluba PA da su zamenici javnog tužioca koji su izabrani na osnovu istog nezakonito izabrani, da li je po toj logici odluka Ustavnog suda Srbije Iuz 497/11 od 06.02.2014. godine, kojom je utvrđeno da su odredbe člana 40 stav 8 Zakona o Pravosudnoj akademiji suprotne odredbama Ustava Republike Srbije, osnov za zaključak da su sudije i zamenici javnog tužioca, koji su birani na osnovu tog člana pre donošenja navedene odluke, neustavno izabrani? USTP svakako smatra da nisu, ali se pita da li Alumni klub PA ovakvim argumentima nesvesno dovodi u pitanje i izbor svojih kolega, nekadašnjih polaznika početne obuke PA, pored toga što bespotrebno kalja ugled svih izabranih nosilaca javnotužilačke funkcije?

Nadalje, navod saopštenja da je DVT, čiji su članovi, između ostalog, izabrani predstavnici tužilačke organizacije, Republički javni tužilac i Ministar pravde, osporenim Pravilnikom pokušalo da izigra zahteve EU, po nalaženju USTP predstavlja krajnje malicioznu i neutemeljenu tvrdnju, obzirom da je Pravilnik DVT u potpunosti prihvatio rešenja iz pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije, odnosno Zakona o javnom tužilaštvu, čije su poslednje izmene i dopune, koje su osnov za donošenje Pravilnika DVT, obrazložene upravo potrebom da se u praksi sprovedu odluke Ustavnog suda Srbije Iuz 497/11 i Iuz 428/13. Istovremeno, prilično neverovatno zvuči teza da Narodna skupština zemlje koja je na putu ka EU otvorila pristupna poglavlja 23 i 24 usvaja zakon, da bi nakon toga članovi DVT, u kome sede predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, primenjujući u praksi isti taj zakon, pokušavali da izigraju zahteve EU. Budući da ni Ustav Republike Srbije, niti Zakon o javnom tužilaštvu, ne propisuju da je PA jedini put do izbora na pravosudnu funkciju, imajući u vidu hijerarhiju opštih akata, teško je očekivati da to propiše Pravilnik DVT, kao podzakonski akt, pa se optužba za navodni pokušaj izigravanja EU po toj logici može isključivo pripisati predlagaču zakona i Narodnoj skupštini koja ga je usvojila, a ne DVT koje je zakon primenilo.

USTP podseća da je radna grupa DVT koja je radila na nacrtu Pravilnika obuhvatila veliki broj predstavnika struke, uključujući i predstavnika Alumni kluba PA, te da je usvajanju Pravilnika u DVT prethodila ozbiljna i široka javna rasprava, u kojoj su svi bili slobodni da iznesu primedbe na njegov nacrt pre usvajanja.

Naposletku, ako postoji nešto sporno u Pravilniku DVT, to su, po oceni USTP, odredbe koje su prepisane iz člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu, kojom se propisuje obaveza DVT da utvrđuje stručnost i osposobljenost svih kandidata, osim onih sa završenom početnom obukom PA, ali to je predmet sasvim druge inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Srdačno,
Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ustavni sud preispituje zakonitost pravilnika Državnog veća tužilaca

Ustavni sud Srbije je prihvatio inicijativu Alumni kluba (diplomaca) Pravosudne akademije i pokrenuo postupak za utvrđivanje nezakonitosti pravilnika o izboru na prvu javnotužilačku funkciju koji je donelo Državno veće tužilaca (DVT), saopšteno je iz tog kluba.

Istovremeno Ustavni sud je odredio privremenu meru, kojom se obustavljaju svi postupci izbora zamenika tužilaca po tom pravilniku.

Alumni klub u svom saopštenju tumači da to znači da se "svakome pa i Narodnoj skupštini, zabranjuje da preduzima radnje po tekućim konkursima za nove zamenike tužilaca".

Ovim je, kako dodaje Alumni klub, blokiran izbor tužilaca u Srbiji do konačne odluke Ustavnog suda o saglasnosti pravilnika DVT sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

Takođe navodi i da ova odluka blokira izbor u Narodnoj skupštini za 18 kandidata koje je DVT po hitnom postupku parlamentu predložio 14. jula.

Sa druge strane, Udruženje tužilaca Srbije smatra da su izborni postupci pred DVT na osnovu ovog Pravilnika sprovedeni u skladu sa zakonom i Ustavom, a da odluke Ustavnog suda proizvode pravno dejstvo "pro futuro" - za ubuduće.

Zbog toga, kako za Tanjug kažu u tom Udruženju, nema govora o blokadi izbora tužilaca koji je u toku.

"U poslednjih godinu dana izabran je na prvu funkciju veliki broj zamenika javnih tužilaca koji dolaze iz svih kategorija, tužilačkih i sudijskih pomoćnika, polaznika pravosudne Akademije", podsetio je Nenad Stefanović član UO Udruženja tužilaca Srbije.

On je dodao da će tek ako Ustavni sud utvrdi nezakonitosti u pravilniku, DVT biti u obavezi da donese novi.

Prema njegovim rečima, u praksi Ustavnog suda usvajanje privremenih mera nije uobičajeno, pogotovo kod ovako značajnih pitanja.

"U situacijama kada je javnost očekivala privremenu meru Ustavnog suda ona je izostala, a primer je neuspela reforma pravosuđa i reizbor sudija i tužilaca. Još jedna nelogičnost jeste da je Visoki savet sudstva usvojio sličan pravilnik a da u odnosu njega nije doneta bilo kakva odluka Ustavnog suda", napomenuo je Stefanović.

Izvor teksta:
RTS.rs


PREDLOZI ZA IZMENU USTAVNOG OKVIRA

UVOD

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je reprezentativna, dobrovoljna, strukovna, profesionalna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, koja se zalaže za poboljšanje položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, kao i jačanje poverenja građana u pravosuđe Srbije, kroz učestvovanje u donošenju i predlaganju zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu njihov status i materijalno pravni položaj i koja ima uticaja na regulisanje i sprovođenje izbora na pravosudne funkcije, a sve radi poboljšanja efikasnosti pravosudnog sistema Republike Srbije i dostizanja međunarodnih standarda.

Osnovani smo 2012. godine i do danas ova organizacija broji oko 400 članova, dok je na teritoriji Republike Srbije ukupno zaposleno oko 1300 pomoćnika. Među članovima našeg Udruženja postoje i pripravnici u radnom odnosu, kao i pripravnici volonteri, za čije interese se ova organizacija takođe zanima.

Posao sudijskih i tužilačkih pomoćnika se u mnogome ne razlikuje od poslova koje obavljaju funkcioneri u pravosuđu, a činjenica da mnogi pomoćnici taj posao bavljaju više od deset godina, nas direktno svrstava u kategoriju kandidata sa najviše prava i očekivanja da budemo izabrani.

Najteži problem sa kojim smo se susreli jeste diskriminacija sudijskih i tužilačkih pomoćnika u odnosu na polaznike početne obuke Pravosudne akademije. Ustavni sud Srbije na sednici održanoj 6. februara 2014.godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, utvrdio da odredbe člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS“, broj 104/09), koje se odnose na postupak izbora sudije prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca, nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Danas postoji drugačiji problem. Ovo pre svega jer je novim Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, koji je stupio na snagu 02. decembra 2016. godine, određeno da će prilikom prvog izbora članom 3 stav 3 merilo za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put predstavljati ocena ostvarena na ispitu, dok je članom 10 istog Pravilnika propisano da se ispit, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, sastoji od pisanog testa – pitanja, a da sa druge strane, kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nemaju obavezu polaganja testa, već se njima uzima kao merodavna ocena sa završnog testa na Pravosudnoj akademiji, a što predstavlja simulaciju suđenja.

Ponovo nam preti situacija da budemo diskriminisani, imajući u vidu odredbu člana 45-a stav 3 Zakona o sudijama, kao i odredbu člana 77 Zakona o javnim tužilaštvima, u kojima se decidirano navodi da svršeni korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji kao kandidat u postupku izbora za sudiju ili zamenika javnog tužioca, koji se prvi put bira na sudijsku i javnotužilačku funkciju nije dužan da polaže ispite koje organizuje Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, već se njemu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena na početnoj obuci Pravosudne akademije. Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kadnidata za sudiju koji se prvi put bira se, u delu koji se odnosi na ispit kojim se proverava stručnost i osposobljenost kandidata, u potpunosti primenjuje samo na kandidate za prvi izbor koji nisu završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji. U konkretnom slučaju to znači da su kandidati koji nisu završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji dužni da polažu Pravilnikom propisani ispit, što kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nisu dužni da učine, ali im je Pravilnikom ostavljena mogućnost da polažu navedeni ispit, po logici stvari ukoliko su nezadovoljni svojom završnom ocenom na početnoj obuci Pravosudne akademije, a ukoliko se odluče za polaganje ispita, kao merilo stručnost i osposobljenosti će im se uzeti ocena dobijena na ispitu, umesto završne ocene na početnoj obuci Pravosudne akademije (član 22 Pravilnika).

Sa druge strane, postavlja se pitanje statusa pomoćnika, s obzirom na to da je Ministarstvo pravde nadležno samo za utvrđivanje sistematizacije, donošenje kadrovskih planova (koji inače za 2017. godinu nismo pronašli), kao i za naknade za rad pomoćnika, jer je organ koji je nadležan za isplatu naknade zaposlenih državnih službenika po Zakonu o državnim službenicima. Visoki savet sudstva odlučuje po žalbi na sva rešenja o ocenjivanju državnih službenika u pravosudnom sistemu i eventualnom napredovanju. Ipak, za veliki broj pitanja vezanih za status i položaj pomoćnika postoji pravni vakuum, koji bi mogao da se reši izuzimanjem odlučivanja o pravima i obavezama pomoćnika iz delokruga poslova Ministarstva pravde i stavljanjem „pod kapu” Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Veoma je važno napomenuti i veliki problem nezapošljavanja pripravnika, odnosno istaći činjenicu da od 2013. godine radno mesto pripravnika u pravosudnim organima nije propisano Pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudovima i javnim tužilaštvima i Kadrovskim planom, te da ih zamenjuje sve veći broj volontera, što je latentna opasnost od gašenja naše profesije, jer što je manje pripravnika, to je manje saradnika, što je manje saradnika, to je manji prostor za odabir pravosudnih funkcionera između kandidata koji zaslužuju da budu birani.

Svakako smatramo da Pravosudna akademija, za sada, nije dostigla pun kapacitet organizacije, te ćemo nastojati da ovaj naš stav obrazložimo detaljno u narednom periodu ustavnih promena, kao i da pokušamo konstruktivnim predlozima da unapredimo plan i obuku Pravosudne akademije, kroz formirani Programski savet, kako bi dostigla i zavredela da postane „jedini put ka ulasku” u izbor na sudijsku ili javnotužilačku funkciju, posebno vodeći računa o pomoćnicima koji su pravo da budu birani za sudiju i zamenika javnog tužioca, već stekli po važećim zakonima.

PREDLOZI

1. Čl. 142 stav 3 Ustava izmeniti tako da glasi: „U suđenju učestvuju sudije i sudijski pomoćnici, na način utvrđen zakonom.“

Sudijski pomoćnici pored toga što pomažu sudijama u radu, izrađuju nacrte odluka, analiziraju sudsku praksu i obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom, imaju i ovlašćenja da u pojedinim postupcima pred sudom i samostalno preduzimaju radnje, sve s ciljem efikasnosti i rasteređenja sudija, što je takođe i jedan od strateških ciljeva reforme pravosuđa. S tim u vezi, sudijski pomoćnici na osnovu člana 90 Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“ br. 25/82, 48/88 i „Službeni glasnik RS“ br. 46/95,18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15, 106/15 u postupku raspravljanja zaostavštine mogu samostalno da uzimaju sve izjave volje i predloge učesnika, izuzev izjave o odricanju od nasleđa, zatim na osnovu člana 12. st.3 Zakona o izvršenju i obezbeđenju mogu da preduzimaju sudske radnje u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja itd. Kako je uloga sudijskih pomoćnika veoma značajna i zbog obima samostalih ovlašćenja trebalo bi ih implementirati i u ustavne odredbe. Slično rešenje je usvojeno u Zakonu o javnom beležništvu gde su status i položaj javni beležnika i pomoćnika javnih beležnika obuhvaćeni i regulisani istim Zakonom.

Ovakvim rešenjem bismo postigli više rezultata, a najvažniji je da će se sudijski, a i tužilački pomoćnici naći pod ingerencijom Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca gde i pripadaju.

Složićete se da sva ostala pitanja mogu biti rešena kroz Zakonsku regulativu, i to proširenjem nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Naime, smatramo da bi trebalo da imaju mnogo veće ingerencije što se tiče Pravosudne akademije, prijemnog ispita za upis, odabira mentora, izbora direktora itd.

2. Čl. 144 stav 1 Ustava izmeniti tako da glasi: „Predsednika Vrhovnog kasacionog suda, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda bira Visoki savet sudstva“.

Od fundamentalne važnosti jeste isključiti politička dela iz postupka za izbor predsednika suda najviše instance. Time se obezbeđuje puna nezavisnost u vršenju sudijske funkcije.

3. Čl. 146 stav 2 Ustava brisati.

Trebalo bi isključiti ustavnu mogućnost da se sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju biraju na probni period. Ovakav izuzetak od načela samostalnosti sudijske funkcije je i u prethodnom periodu naišao na poteškoće u primeni, posebno jer je prethodno trebalo da se vrednuje rad sudija na trogodišnjem mandatu, sve zbog nedonošenja odgovarajućeg podzakonskog akta. Međutim, pored evaluacije rada, u svakom trenutku Visoki savet sudstva ima mogućnost kontrole i nadzora nad radom sudije koje je prvi put izabran i raspolaže mehanizmima kao što su posutpak za razrešenje da isključi iz rada onog sudiju koji dobro ne vrši svoj posao. U tom kontekstu preispitivanje odluke o izboru sudije koje se prvi put bira nema nikakav pozitivan efekat, niti važniji domašaj.

4. Čl. 147 stav 1 i stav 2 Ustava brisati, tako da postojeći stav 3 postane stav 1, uz imenu tako da glasi: „Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom, bira sudije za obavljanje sudijske funkcije.“

Čl. 147 stav 4 Ustava postaje stav 2, iz imenu tako da glasi: „Visoki savet sudstva odlučuje i o izboru sudija u drugi ili viši sud.“

Ono što je elaborirano u tački 3 mutatis mutandis odnosi se i na tačku 4. Predlog implicira proširenje nadležnosti Visokog saveta sudstva u smislu da samostalno odlučuje kako o izboru sudije za prvi izbor, tako i o napredovanju. Argument u prilog jeste i taj da je Visoki savet sudstva organ sastavljen od sudija profesionalaca koji su kompetentni da izaberu kandidate i za prvi izbor, a nakon sprovedenog transparentnog i objektivnog postupka i da intervenisanje od strane Narodne skupštine u vidu verifikacije dosadašnjeg predloga Visokog saveta sudstva osim političkog nema drugog efekta.

5. Čl. 153 Ustava

Vezano za stav 2 člana 153 Ustava, koji reguliše da predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti učestvuju kao članovi u radu Visokog saveta sudstva. Trebalo bi ukinuti članstvo po funkciji u ovom organu za ministra nadležnog za pravosuđe i predsednika nadležnog odbora Narodne skupštine, jer ono predstavlja legalan vid upliva političkog uticaja u javnotužilačku organizaciju, kako prilikom izbora i prestanka funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, tako i prilikom odlučivanja o njihovim pravima i obavezama, napredovanju, dispciplinskoj odgovornosti, vrednovanju rada i dr.

U pogledu stava 3 člana 153 Ustava, predlog je da se iz sastava Visokog saveta sudstva brišu svi oni koji ne vrše sudijsku funkciju, uključujući tu i advokata i profesora pravnog fakulteta, kao ugledne i istaknute pravnike sa najmanje 15 godina iskustva u struci.

Da bi efektivno i u punom sastavu mogao da vrši poslove iz svoje nadležnosti, Visoki savet sudstva mora biti, kao što je to rečeno sastavljen isključivo od lica koja vrše sudijsku funkciju. Sa prethodnim rešenjem je bilo dosta problema u praksi zbog načina izbora predstavnika profesure i advokature. Iako je s jedne strane moguće razmeti intenciju prilikom uvršćivanja predstavnika pravnog fakulteta, koji bi mogao u segmentu nadležnosti Visokog saveta sudstva koji se odnosi na normativnu delatnost da da određeni doprinos, svrha delovanja predstavnika advokata u organu koji treba da garantuje samostalnost sudijske funkcije i da odlučuje o izboru i predstanku sudijske funkcije je krajnje nejasan i nepotreban.

6. Izmeniti čl. 154 Ustava, tako da Visoki savet sudstva samostalno odlučuje o svakoj vrsti izbora na sudijsku funkciju, kao i o prestanku sudijske funkcije.

7. Čl. 158 st. 2 Ustava izmeniti tako da glasi: „Republičkog javnog tužioca bira Državno veće tužilaca“.

Osnovna manifestacija samostalnosti javnotužilačke funkcije jeste način izbora nosilaca javnotužilačke funkcije, te bi u skladu sa tim trebalo ovlastiti isključivo Državno veće tužilaca da odlučuje o izboru svakog javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, ali i šefa hijerarhijski najvišeg javnog tužilaštva u Republici Srbiji – Republičkog javnog tužioca. U skladu sa tim, izbor Republičkog javnog tužioca od strane Narodne skupštine, a na predlog Vlade i pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Narodne skupštine nosi latentnu opasnost od konstantnog političkog uticaja. Isto važi i za čl. 158 st. 5, koji takav postupak i iste činioce predviđa prilikom prestanka funkcije Republičkog javnog tužioca. S tim u vezi je i odredba člana 160 st. 1 i st.2 Ustava, koja uređuje odgovornost Republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca i Narodnoj skupštini, što bi trebalo brisati.

8. U članu 159 stav 2 i 5 izmeniti, tako da i javnog tužioca i zamenika javnog tužioca bira isključivo Državno veće tužilaca, a stav 6 brisati i u stavu 7 brisati „trajno obavljanje funkcije“.

Razlozi su detaljnije opisani u delu koji se odnosi na prvi izbor sudija i nadležnost Državnog veća tužilaca (tačke 3 i 10).

U članu 159 dodati novi stav, koji glasi: „Tužilački pomoćnici zamenjuju javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, u skladu sa zakonom.“

Budući da je od donošenja Zakonika o krivičnom postupku iz 2013. godine izričito omogućeno tužilačkim pomoćnicima da preduzimaju radnje u skraćenom postupku, što je dovelo do delegacije procesnih ovlašćenja sa javnog tužioca i zamenika javnog tužioca i na tužilačkog pomoćnika, a sve iz razloga efikasnosti i rasterećivanja posla nosilaca javnotužilačke funkcije, opravdano je uvesti i tužilačke pomoćnike kao ustavnu kategoriju, ne kao nosioce javnotužilačke funkcije, nego kao važnu kategoriju lica unutar javnog tužilaštva koja vrši poslove krivičnog gonjenja u skraćenom krivičnom postupku.

9. Izmeniti član 164 Ustava, koji uređuje položaj, izbor i sastav Državnog veća tužilaca, po istom principu kao u tački 5, koja se odnosi na Visoki savet sudstva.

Dakle, izmena ustavnog okvira mora da se kreće u pravcu isključivanja predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti iz članstva i rada u Državnom veću tužilaca. Trebalo bi ukinuti članstvo po funkciji u ovom organu za ministra nadležnog za pravosuđe i predsednika nadležnog odbora Narodne skupštine, jer ono predstavlja legalan vid upliva političkog uticaja u javnotužilačku organizaciju, kako prilikom izbora i prestanka funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, tako i prilikom odlučivanja o njihovim pravima i obavezama, napredovanju, dispciplinskoj odgovornosti, vrednovanju rada i dr.

10. Izmeniti čl. 165

Neprimereni uticaji politike treba da budu isključeni i davanjem širih ovlašćenja Državnom veću tužilaca tako što će biti ovlašćeno samostalno da vrši sve poslove iz svoje nadležnosti, da ne bude samo predlagač odluka, nego i donosilac, kao što npr. bira zamenike javnog tužioca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca, tako da na osnovu ustava, zakona i podzakonskih akata odlučuje o kandidatima za prvi izbor za zamenika javnog tužioca. Postojeće rešenje je nekonzistentno, premda se zamenik javnog tužioca koji se prvi put bira na tu funkciju na relativno kratak mandatni period bira teže (Državno veće tužilaca ga samo predlaže, a Narodna skupština ga bira) od zamenika javnog tužioca koji se bira za trajno obavljanje funkcije (bira ga Državno veće tužilaca).


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE

U svetlu novih dešavanja, postavljanje novih Ustavnih okvira, kao i raspisivanju novih izbora na pravosudne funkcije, nalazim za shodno da vam se obratim, a imajući u vidu da smo u proteklom periodu od 6 meseci, od kako sam izabrana za predsednika Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, obišli 10-tak gradova, od toga razgovarali sa zaposlenim pomoćnicima i pripravnicima u 15-tak organa.

Posebno moram da naglasim da su na svim sastancima bila moji najbiliži saradnici, među kojima i glavna i odgovorna urednica Ivana Stojiljković časopisa “Justicija” koji časopis izdajemo u saradnji sa Kompanijom “Paragraf”, Jelena Dunjić, Nebojša Milutinović, Jelena Kukolj i Jasmina Minić, članovi Upravnog odbora, Marica Arsenović, Dunja Stojadinović još mnogi.

Na sastancima smo uglavnom govorili o dosadašnjem radu Udruženja, odnosno o ukazivanju na diskriminaciju u odnosu na polaznike početne obuke Pravosudne akademije, imajući u vidu da smatramo da nepravedno imaju prednost prilikom izbora na pravosudne funkcije u odnosu na nas. Ovo pre svega jer novim Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, koji stupa na snagu 15. novembra 2016. godine, određeno da će prilikom prvog izbora članom 3 stav 3 merilo za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put predstavljati ocena ostvarena na ispitu, dok je članom 10 istog Pravilnika propisano da ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira se sastoji od pisanog testa – pitanja, a da sa druge strane, kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nemaju obavezu polaganja testa, već prilikom izbora kandidata koji su završili početnu obuku PA uzima ocena sa završnog testa na Pravosudnoj akademiji, a što predstavlja simulaciju suđenja.

Nneizostavna tema svakog sastanka je bio status i materijalni položaj pomoćnika u sudovima i javnim tužilaštvima, za šta su pomoćnici bili uglavnom više zainteresovani, obzirom da brojimo prema zvaničnim izveštajima trenutno preko 1.300, a da su potrebe, u odnosu na ovaj broj, za funkcionerima veoma male, te je velika većina pomoćnika više zainteresovana za svoj statusni i materijalni položaj.

Veoma bitno pitanje kojim se bavi Udruženje, jeste status pomoćnika, obzirom da je Ministarstvo pravde nadležno samo za utvrđivanje sistematizacije, donošenje kadrovskih planova (koji inače za 2017. ne postoji), kao i za naknade za rad pomoćnika, jer je organ koji je nadležan za isplatu naknade zaposlenih državnih službenika po Zakonu o državnim službenicima. Za sva ostala pitanja vezana za status i položaj pomoćnika je nadležan Visoki savet sudstva, obzirom da je Visoki savet sudstva nadležan za odlučivanje po žalbi na sva rešenja koje o ocenjivanju državnih službenika u pravosudnom sistemu i na sva rešenja koja su u nadležnosti predsednika suda o ocenjivanju i evenutalno napredovanju.

Podsetili smo na trenutnu zabranu zapošnjavanja koja je na snazi, kao i nedostatku sredstava predviđenu Zakonom o budžetu za potrebe napredovanja državnih službenika, odnosno činjenici da Zakonom o budžetu za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za napredovanje državnih službenika po osnovu ocenjivanja. Možete zaključiti da je po osnovu radnog staža dozvoljeno napredovanja, što nama vrlo ide u prilog. Takođe smo ukazali, sekretarima da zabrana zapošljavanja nije apsolutno zabrana, te da rukovodilac može da se obrati uvek Ministarstvu pravde sa zahtevom da se traži odobrenje za zapošljavanje novih ljudi, ukoliko za to postoji potreba i mogućnost.

Pričali smo o problemima na koje smo ukazivali prilikom ocenjivanja po novom Pravilniku, činjenici da dosta ljudi nisu ocenjeni ili su nepravilno ocenjeni, ili eventalno postoje sudovi gde su svi saradnici ocenjeni sa nižom ocenom, odnosno sa ocenom 4 po diskrecionoj oceni rukovodioca organa. Vrlo često se dolazi do situacije da diskreciona ocena rukovodioca pravosudnih organa, diskriminiše ljude koje treba zaposliti na neodređeno vreme, pa čak i na određeno vreme, jer su ukazali da dosta često se zapošljavaju ljudi, koji nisu bili volonteri u sudu i tužilaštvu, ili pak se preuzimaju zaposleni iz drugih organa, iako već postoje zaposleni koji i spunjavaju uslove za predviđeno radno mesto. Pravilno postupanje po Pravilniku o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika, obezbeđuje nam bolji kako ekonomski tako i statusni položaj, od čega zavise naše naknade za rad, kao i mišljenje prilikom izbora.

Ukazali smo na veliki problem nedostatka pripravnika, odnosno na činjenicu da od 2013. godine mesto ripravnika u pravosudnim organima nije propisano Sistematizacijom i Kadrovskim planom, te da ih zamenjuje sve veći broj volontera, gde postoji opasnost da nas ovo dovede do gašenja naše profesije, jer što je manje pripravnika to je manje saradnika, što je manje saradnika to je manji prostor za odabir pravosnih funkcionera, između kandidata koji zaslužuju da budu birani.

Ono što je uglavnom bila primedba na Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti i osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja izbora nosioca javno-tužilačke funkcije, to je činjenica da postoji nesigurnost kod kandidata, koji je kriterijum za pravilnu kvalifikaciju dela pravilan i objektivan.

Pozivamo sve pomoćnike i pripravnike zaposlene u pravosudnom sistemu Republike Srbije da se priključe, da daju svoje sugestije, da daju svoje predloge što se tiče ustavnih okvira. Što se tiče našeg prava koje ćemo tražiti, što se tiče naših stečenih prava prilikom izbora, što se tiče diskriminacije u odnosu na polaznike Pravosudne akademije odnosno njihovo nepolaganje testa koju mi imamo obavezu da polažemo i posle svih ovih godina rada.

Predstavljali smo naš časopis Justiciju, naše ideje, predstavljali smo nove teme, način na koji možete da se obratite i na koji možete da stupite u kontakt sa nama, kako bi ste pisali, imajući u vidu da se ovim novim Pravilnikom za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika utvrđena jedna od ocena, odnosno merilo pisanja stručnih i naučnih radova.

Osvrnuli smo se i na Ustavne okvire, odnosno eventualne predloge što se tiče ustavnih okvira, gde imamo obavezu da se izjasnimo o istima do kraja ovog meseca, Radnoj grupi nadležnoj za ustanovljavanje Ustavnih okvira i predloga Ustavnih izmena, o čemu ću posebno da vas obavestim.

Veoma je važno da se podigne svest o Udruženju sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbje, da pomoćnici i pripravnici imaju predstavu kakve su naše aktivnosti, te da zajedno moramo raditi na poboljšanju položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, statusu, kao i da ukažemo svima koliko mi radimo i koji teret nosimo, a što pre svega ima koristi za poboljšanje efikasnosti pravosudnog sistema Republike Srbije, posebno u situaciji kada se radi na ispunjavaju uslovi za ulazak u Evropsku uniju i realizaciju svih planova za Poglavlje 23.

Još jednom vas sve pozivam da se uključite u našu borbu, te da date svoj doprinos kako bismo što više postigli.

Srdačno,
Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, se ne slaže sa stavom Alumni kluba Pravosudne Akademije, da poslanici Narodne skupštine Republike Srbije ne treba da glasaju za predloge Državnog veća tužilaca, misleći na predložene kandidate za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju.

Takvim predlogom se direktno inkriminiše rad Državnog veća tužilaca kao najvišeg strukovnog tela kog čine neposredno izabrani predstavnici svih rangova tužilaštava, Republički javni tužilac, ministar pravde, uvaženi akademski predstavnik i predstavnici advokature i skupštinskog odbora za pravosuđe, označavajući i njihov rad sumnjivim.

Ovakva izjava predstavlja neargumentovanu kritiku na rad tela koje je na osnovu jasno definisanog postupka izabralo i predložilo Narodnoj skupštini kandidate sa stečenim stručnim znanjem i veštinama, a koje su garant da će u budućnosti savesno, stručno i odgovorno obavljati funkciju na koju su predloženi.

Pozivanje na prosečnu ocenu sa fakulteta kao krucijalnog kriterijuma za izbog koji, po pomenutom klubu, nije ispoštovan je zapravo skretanje sa teme i direktno dovođenje narodnih poslanika i javnosti u zabludu.

Prosečna ocena sa fakulteta nije i ne može biti kriterijum za predlaganje nosilaca javnotužilačke funkcije, kako formalno, tako ni logički. U konkretnom slučaju Državno veće tužilaca nije biralo najbolje svršene studente i pripravnike, već najbolje kandidate za obavljanje javnotužilačke funkcije..

Ističemo - od budućih nosilaca javnotužilačke funkcije očekuje se najviši stepen stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. To su kriterijumi koji su bili propisani i presudni za Državno veće tužilaca prilikom odabira kandidata. Upoznajemo javnost da stručnost podrazumeva teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca, a osposobljenost veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravnih znanja u rešavanju javnotužilačkih predmeta. Navedene osobine se ne stiču na fakultetu. Da se stiču, nosioci javnotužilačke funkcije bi bili birani odmah nakon završenog fakulteta i prosečna ocena bi bila ključno merilo. Upravo naprotiv, stručnost i osposobljenost se stiču kroz konstantan rad i usavršavanje u pravosudnom sistemu nakon završenog fakulteta. Najviši stepen znanja i veština su predloženi kandidati dokazali polaganjem pisanog testa kroz dobijene maksimalne ocene. Taj pisani test, kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj Akademiji, nisu polagali ravnopravno sa navedenim i svim ostalim kandidatima. Njihova stručnost i osposobljenost se pretpostavljala na osnovu ocene dobijene na završnom ispitu na Pravosudnoj akademiji, pri čemu je završni ispit činila simulacija suđenja, a na kojoj simulaciji su u najvećem broju i dobili najvišu ocenu.

Pitanje za javnost je kako najviša ocena na simulaciji bilo kakvog suđenja može da se uporedi sa radom tužilačkih pomoćnika koji svakodnevno, obavljajući svoj posao, aktivno učestvuju u realnim suđenjima i donose odluke u krivičnim predmetima? Drugo pitanje je - koliko je i takva simulacija ozbiljna ukoliko svi kandidati dobiju najvišu ocenu?

Predoženi kandidati su prošli pored pisanog i usmeni deo provere koji je činio razgovor sa Komisijom DVT-a i kroz koji se cenila njihova veština komunikacije, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, poznavanja Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Cenjeni su i prema završenim postdiplomskim studijama, godinama radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita i vrsti posla, oceni sa pravosudnog ispita, objavljenim stručnim i naučnim radovima iz pravne oblasti i doprinosu vladavini prava. Sve navedeno su bili dodatni kriterijumi pomoću kojih je Komisija rangirala kandidate sa istim ocenama i pravila razliku među njima. I kod navedenih dodatnih kriterijuma se primećuje ista logika kao kod osnovnih stručnosti i osposobljenosti - da čine rad i usavršavanje kandidata nakon završenog fakulteta.

Činjenica da su među predloženim kandidatima, upravo u većini tužilački pomoćnici sa dugogodišnjim radnim iskustvom, je očekivana, jer se kroz praksu i rad i stvaraju najbolji kadrovi. Očekivano je, i da upravo oni pokažu najviši stepen teorijskog i praktičnog znanja i veština kroz dobijene najviše ocene na pisanoj i usmenoj proveri.

Sa druge strane, očekivano je i da simulacija nečega, ne može predstavljati dovoljan kvalitet.

S obzirom da Alumni klub Pravosudne akademije instruiše rad narodnih poslanika očekujući od istih da preuzmu nadležnost Državnog veća tužilaca i vrše proveru i kandidata koji nisu predloženi, te iste usmerava kako da glasaju, preporuka Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika je da se ne mešaju u rad tela čije nadležnosti ne poznaju, da ne dovode građane u zabludu da se biraju pripravnici, već nosioci javnotužilačkih funkcija i da prihvate polaganje testa, čime će se u proceduri izbora izjednačiti sa svim ostalim kadidatima i pokazati stepen svoje stručnosti i osposobljenosti, jer samo kada svi kandidati prolaze istu proceduru prilikom prvog izbora, možemo reći da su među jednakima izabrani najbolji.

Sa druge strane, očekivano je i da simulacija nečega, ne može predstavljati dovoljan kvalitet.

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA RS


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

povodom utvrđivanja ispunjenosti stručnosti i osposobljenosti kandidata za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju

Na sednici zakazanoj za dan 11.05.2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije naći će se na dnevnom redu izbor 17. zamenika Osnovnih javnih tužilaca u Republici Srbiji.

Kandidate za izbor jednoglasno je predložilo Državno veće tužilaca, kao najviši strukovni organ, nakon zakonito i objektivno sprovedenog postupka predlaganja za izbor kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju na javnotužilačku funkciju, predviđenog Zakonom o javnom tužilaštvu i Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira.

U skladu sa navedenim Pravilnikom, ispunjenost kriterijuma stručnosti i osposobljenosti kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, ispitala je Komisija Državnog veća tužilaca u dvostrukom postupku provere i to kroz pisani deo provere - ispit i usmeni deo - razgovor sa kandidatima.

Navedeni način provere je omogućio da za javnotužilačku funkciju budu predloženi kandidati koji su pokazali najviši stepen ispunjenosti predviđenih kriterijuma, sa stečenim stručnim znanjem i veštinama koje su garancija da će u budućnosti savesno, stručno i odgovorno obavljati funkciju na koju su predloženi. Transparentnosti celokupnog izbornog postupka doprineo je rad Komisije Državnog veća tužilaca koja je rezultat svake faze izbornog procesa objavljivala na sajtu Državnog veća tužilaca, kao i mogućnost prisustva stručne i druge javnosti usmenom razgovoru kandidata i njegovo audio-video snimanje. Postupak provere kandidata je otpočeo polaganjem ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti, kao kriterijuma za izbor, i sastojao se od testa sa dvadeset teoretskih pitanja iz oblasti krivičnopravnog zakonodavstva i izrade izreke optužnog akta, gde je svaki deo ispita posebno ocenjivan ocenama od 1 do 5, nakon čega je utvrđivana zbirna ocena.

Ispit je ukupno polagalo 133 kandidata, anonimno pod šiframa, što je dodatno obezbedilo objektivnost i nepristrasnost Komisije Državnog veća tužilaca u postupku ocenjivanja kandidata. Kandidati, koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, nisu polagali navedeni ispit, s obzirom na to da im je takva mogućnost data Zakonom o javnom tužilaštvu, te je jedini pokazatelj njihove stručnosti i osposbljenosti bila završna ocena dobijena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji. U drugom delu provere kriterijuma za izbor usledio je usmeni razgovor Komisije sa kandidatima, koji su položili ispit s ciljem ispitivanja njihove veštine komunikacije, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, poznavanja Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Svaki član Komisije je ocenjivao kandidate ocenom od 1 do 3 prema obavljenom usmenom razgovoru, uzimajući u obzir i završene poslediplomske studije, godine radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita i vrstu posla, ocenu sa pravosudnog ispita, objavljene stručne i naučne radove iz pravne oblasti i doprinos vladavini prava.

Po okončanju provere, sabiranjem utvrđenih ocena, Komisija je sačinila rang listu, na osnovu koje je predložila Državnom veću tužilaca kandidate za izbor za zamenike javnih tužilaca za svako javno tužilaštvo za koje je objavljen oglas, a koji su ostvarili najveću zbirnu ocenu i time je nedvosmisleno iskazan najviši stepen ispunjenosti kriterijuma za izbor za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju. Državno veće tužilaca je takav predlog jednoglasno prihvatilo i uputilo Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 02.02.2017. godine na razmatranje i usvajanje.

Osvrćući se na zahtev Alumni kluba Pravosudne akademije, kog čine polaznici ove Akademije, o pribavljanju prosečne ocene studiranja predloženih kandidata preko Poverenika za informacije od javnog značaja, ukazujemo na činjenicu da u postupku rangiranja kandidata navedena ocena nije bila Pravilnikom predviđena kao kriterijum za ocenjivanje stručnosti i osposbljenosti. Takva ocena svoju ulogu ima kod prijema pripravnika u radni odnos, dakle kod inicijalnog ulaska u pravosudni sistem, a irelevantna je za odabir kandidata koji su kroz obavljanje pripravničkog staža i dalje višegodišnje iskustvo u pravnoj struci stekli stručna znanja i veštine potrebne za uspešno obavljanje javnotužilačke funkcije. Navedeni zahtev vidimo kao latentni pokušaj destabilizacije i pritiska na rad Državnog veća tužilaca i neosnovanu, zakonski i pravno neutemeljenu kritiku predloga kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca koju je ovaj kompetentni organ uputio Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS, sa ponosom ističe činjenicu da većinu predloženih kandidata čine tužilački pomoćnici koji su svoje znanje i izuzetne profesionalne kvalitete dokazali u sprovedenom objektivnom i transparentnom izbornom postupku i time zaslužili poverenje kod najvišeg stručnog tela nadležnog za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS, sa ponosom ističe činjenicu da većinu predloženih kandidata čine tužilački pomoćnici koji su svoje znanje i izuzetne profesionalne kvalitete dokazali u sprovedenom objektivnom i transparentnom izbornom postupku i time zaslužili poverenje kod najvišeg stručnog tela nadležnog za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA RS

Predsednik,
Jelena Gajić


Novosti
 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


 • ODLUKA

  Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner