SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE

U svetlu novih dešavanja, postavljanje novih Ustavnih okvira, kao i raspisivanju novih izbora na pravosudne funkcije, nalazim za shodno da vam se obratim, a imajući u vidu da smo u proteklom periodu od 6 meseci, od kako sam izabrana za predsednika Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, obišli 10-tak gradova, od toga razgovarali sa zaposlenim pomoćnicima i pripravnicima u 15-tak organa.

Posebno moram da naglasim da su na svim sastancima bila moji najbiliži saradnici, među kojima i glavna i odgovorna urednica Ivana Stojiljković časopisa “Justicija” koji časopis izdajemo u saradnji sa Kompanijom “Paragraf”, Jelena Dunjić, Nebojša Milutinović, Jelena Kukolj i Jasmina Minić, članovi Upravnog odbora, Marica Arsenović, Dunja Stojadinović još mnogi.

Na sastancima smo uglavnom govorili o dosadašnjem radu Udruženja, odnosno o ukazivanju na diskriminaciju u odnosu na polaznike početne obuke Pravosudne akademije, imajući u vidu da smatramo da nepravedno imaju prednost prilikom izbora na pravosudne funkcije u odnosu na nas. Ovo pre svega jer novim Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, koji stupa na snagu 15. novembra 2016. godine, određeno da će prilikom prvog izbora članom 3 stav 3 merilo za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put predstavljati ocena ostvarena na ispitu, dok je članom 10 istog Pravilnika propisano da ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira se sastoji od pisanog testa – pitanja, a da sa druge strane, kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nemaju obavezu polaganja testa, već prilikom izbora kandidata koji su završili početnu obuku PA uzima ocena sa završnog testa na Pravosudnoj akademiji, a što predstavlja simulaciju suđenja.

Nneizostavna tema svakog sastanka je bio status i materijalni položaj pomoćnika u sudovima i javnim tužilaštvima, za šta su pomoćnici bili uglavnom više zainteresovani, obzirom da brojimo prema zvaničnim izveštajima trenutno preko 1.300, a da su potrebe, u odnosu na ovaj broj, za funkcionerima veoma male, te je velika većina pomoćnika više zainteresovana za svoj statusni i materijalni položaj.

Veoma bitno pitanje kojim se bavi Udruženje, jeste status pomoćnika, obzirom da je Ministarstvo pravde nadležno samo za utvrđivanje sistematizacije, donošenje kadrovskih planova (koji inače za 2017. ne postoji), kao i za naknade za rad pomoćnika, jer je organ koji je nadležan za isplatu naknade zaposlenih državnih službenika po Zakonu o državnim službenicima. Za sva ostala pitanja vezana za status i položaj pomoćnika je nadležan Visoki savet sudstva, obzirom da je Visoki savet sudstva nadležan za odlučivanje po žalbi na sva rešenja koje o ocenjivanju državnih službenika u pravosudnom sistemu i na sva rešenja koja su u nadležnosti predsednika suda o ocenjivanju i evenutalno napredovanju.

Podsetili smo na trenutnu zabranu zapošnjavanja koja je na snazi, kao i nedostatku sredstava predviđenu Zakonom o budžetu za potrebe napredovanja državnih službenika, odnosno činjenici da Zakonom o budžetu za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za napredovanje državnih službenika po osnovu ocenjivanja. Možete zaključiti da je po osnovu radnog staža dozvoljeno napredovanja, što nama vrlo ide u prilog. Takođe smo ukazali, sekretarima da zabrana zapošljavanja nije apsolutno zabrana, te da rukovodilac može da se obrati uvek Ministarstvu pravde sa zahtevom da se traži odobrenje za zapošljavanje novih ljudi, ukoliko za to postoji potreba i mogućnost.

Pričali smo o problemima na koje smo ukazivali prilikom ocenjivanja po novom Pravilniku, činjenici da dosta ljudi nisu ocenjeni ili su nepravilno ocenjeni, ili eventalno postoje sudovi gde su svi saradnici ocenjeni sa nižom ocenom, odnosno sa ocenom 4 po diskrecionoj oceni rukovodioca organa. Vrlo često se dolazi do situacije da diskreciona ocena rukovodioca pravosudnih organa, diskriminiše ljude koje treba zaposliti na neodređeno vreme, pa čak i na određeno vreme, jer su ukazali da dosta često se zapošljavaju ljudi, koji nisu bili volonteri u sudu i tužilaštvu, ili pak se preuzimaju zaposleni iz drugih organa, iako već postoje zaposleni koji i spunjavaju uslove za predviđeno radno mesto. Pravilno postupanje po Pravilniku o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika, obezbeđuje nam bolji kako ekonomski tako i statusni položaj, od čega zavise naše naknade za rad, kao i mišljenje prilikom izbora.

Ukazali smo na veliki problem nedostatka pripravnika, odnosno na činjenicu da od 2013. godine mesto ripravnika u pravosudnim organima nije propisano Sistematizacijom i Kadrovskim planom, te da ih zamenjuje sve veći broj volontera, gde postoji opasnost da nas ovo dovede do gašenja naše profesije, jer što je manje pripravnika to je manje saradnika, što je manje saradnika to je manji prostor za odabir pravosnih funkcionera, između kandidata koji zaslužuju da budu birani.

Ono što je uglavnom bila primedba na Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti i osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja izbora nosioca javno-tužilačke funkcije, to je činjenica da postoji nesigurnost kod kandidata, koji je kriterijum za pravilnu kvalifikaciju dela pravilan i objektivan.

Pozivamo sve pomoćnike i pripravnike zaposlene u pravosudnom sistemu Republike Srbije da se priključe, da daju svoje sugestije, da daju svoje predloge što se tiče ustavnih okvira. Što se tiče našeg prava koje ćemo tražiti, što se tiče naših stečenih prava prilikom izbora, što se tiče diskriminacije u odnosu na polaznike Pravosudne akademije odnosno njihovo nepolaganje testa koju mi imamo obavezu da polažemo i posle svih ovih godina rada.

Predstavljali smo naš časopis Justiciju, naše ideje, predstavljali smo nove teme, način na koji možete da se obratite i na koji možete da stupite u kontakt sa nama, kako bi ste pisali, imajući u vidu da se ovim novim Pravilnikom za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika utvrđena jedna od ocena, odnosno merilo pisanja stručnih i naučnih radova.

Osvrnuli smo se i na Ustavne okvire, odnosno eventualne predloge što se tiče ustavnih okvira, gde imamo obavezu da se izjasnimo o istima do kraja ovog meseca, Radnoj grupi nadležnoj za ustanovljavanje Ustavnih okvira i predloga Ustavnih izmena, o čemu ću posebno da vas obavestim.

Veoma je važno da se podigne svest o Udruženju sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbje, da pomoćnici i pripravnici imaju predstavu kakve su naše aktivnosti, te da zajedno moramo raditi na poboljšanju položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, statusu, kao i da ukažemo svima koliko mi radimo i koji teret nosimo, a što pre svega ima koristi za poboljšanje efikasnosti pravosudnog sistema Republike Srbije, posebno u situaciji kada se radi na ispunjavaju uslovi za ulazak u Evropsku uniju i realizaciju svih planova za Poglavlje 23.

Još jednom vas sve pozivam da se uključite u našu borbu, te da date svoj doprinos kako bismo što više postigli.

Srdačno,
Predsednik USTP-a
Jelena Gajić


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, se ne slaže sa stavom Alumni kluba Pravosudne Akademije, da poslanici Narodne skupštine Republike Srbije ne treba da glasaju za predloge Državnog veća tužilaca, misleći na predložene kandidate za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju.

Takvim predlogom se direktno inkriminiše rad Državnog veća tužilaca kao najvišeg strukovnog tela kog čine neposredno izabrani predstavnici svih rangova tužilaštava, Republički javni tužilac, ministar pravde, uvaženi akademski predstavnik i predstavnici advokature i skupštinskog odbora za pravosuđe, označavajući i njihov rad sumnjivim.

Ovakva izjava predstavlja neargumentovanu kritiku na rad tela koje je na osnovu jasno definisanog postupka izabralo i predložilo Narodnoj skupštini kandidate sa stečenim stručnim znanjem i veštinama, a koje su garant da će u budućnosti savesno, stručno i odgovorno obavljati funkciju na koju su predloženi.

Pozivanje na prosečnu ocenu sa fakulteta kao krucijalnog kriterijuma za izbog koji, po pomenutom klubu, nije ispoštovan je zapravo skretanje sa teme i direktno dovođenje narodnih poslanika i javnosti u zabludu.

Prosečna ocena sa fakulteta nije i ne može biti kriterijum za predlaganje nosilaca javnotužilačke funkcije, kako formalno, tako ni logički. U konkretnom slučaju Državno veće tužilaca nije biralo najbolje svršene studente i pripravnike, već najbolje kandidate za obavljanje javnotužilačke funkcije..

Ističemo - od budućih nosilaca javnotužilačke funkcije očekuje se najviši stepen stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. To su kriterijumi koji su bili propisani i presudni za Državno veće tužilaca prilikom odabira kandidata. Upoznajemo javnost da stručnost podrazumeva teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca, a osposobljenost veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravnih znanja u rešavanju javnotužilačkih predmeta. Navedene osobine se ne stiču na fakultetu. Da se stiču, nosioci javnotužilačke funkcije bi bili birani odmah nakon završenog fakulteta i prosečna ocena bi bila ključno merilo. Upravo naprotiv, stručnost i osposobljenost se stiču kroz konstantan rad i usavršavanje u pravosudnom sistemu nakon završenog fakulteta. Najviši stepen znanja i veština su predloženi kandidati dokazali polaganjem pisanog testa kroz dobijene maksimalne ocene. Taj pisani test, kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj Akademiji, nisu polagali ravnopravno sa navedenim i svim ostalim kandidatima. Njihova stručnost i osposobljenost se pretpostavljala na osnovu ocene dobijene na završnom ispitu na Pravosudnoj akademiji, pri čemu je završni ispit činila simulacija suđenja, a na kojoj simulaciji su u najvećem broju i dobili najvišu ocenu.

Pitanje za javnost je kako najviša ocena na simulaciji bilo kakvog suđenja može da se uporedi sa radom tužilačkih pomoćnika koji svakodnevno, obavljajući svoj posao, aktivno učestvuju u realnim suđenjima i donose odluke u krivičnim predmetima? Drugo pitanje je - koliko je i takva simulacija ozbiljna ukoliko svi kandidati dobiju najvišu ocenu?

Predoženi kandidati su prošli pored pisanog i usmeni deo provere koji je činio razgovor sa Komisijom DVT-a i kroz koji se cenila njihova veština komunikacije, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, poznavanja Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Cenjeni su i prema završenim postdiplomskim studijama, godinama radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita i vrsti posla, oceni sa pravosudnog ispita, objavljenim stručnim i naučnim radovima iz pravne oblasti i doprinosu vladavini prava. Sve navedeno su bili dodatni kriterijumi pomoću kojih je Komisija rangirala kandidate sa istim ocenama i pravila razliku među njima. I kod navedenih dodatnih kriterijuma se primećuje ista logika kao kod osnovnih stručnosti i osposobljenosti - da čine rad i usavršavanje kandidata nakon završenog fakulteta.

Činjenica da su među predloženim kandidatima, upravo u većini tužilački pomoćnici sa dugogodišnjim radnim iskustvom, je očekivana, jer se kroz praksu i rad i stvaraju najbolji kadrovi. Očekivano je, i da upravo oni pokažu najviši stepen teorijskog i praktičnog znanja i veština kroz dobijene najviše ocene na pisanoj i usmenoj proveri.

Sa druge strane, očekivano je i da simulacija nečega, ne može predstavljati dovoljan kvalitet.

S obzirom da Alumni klub Pravosudne akademije instruiše rad narodnih poslanika očekujući od istih da preuzmu nadležnost Državnog veća tužilaca i vrše proveru i kandidata koji nisu predloženi, te iste usmerava kako da glasaju, preporuka Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika je da se ne mešaju u rad tela čije nadležnosti ne poznaju, da ne dovode građane u zabludu da se biraju pripravnici, već nosioci javnotužilačkih funkcija i da prihvate polaganje testa, čime će se u proceduri izbora izjednačiti sa svim ostalim kadidatima i pokazati stepen svoje stručnosti i osposobljenosti, jer samo kada svi kandidati prolaze istu proceduru prilikom prvog izbora, možemo reći da su među jednakima izabrani najbolji.

Sa druge strane, očekivano je i da simulacija nečega, ne može predstavljati dovoljan kvalitet.

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA RS


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

povodom utvrđivanja ispunjenosti stručnosti i osposobljenosti kandidata za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju

Na sednici zakazanoj za dan 11.05.2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije naći će se na dnevnom redu izbor 17. zamenika Osnovnih javnih tužilaca u Republici Srbiji.

Kandidate za izbor jednoglasno je predložilo Državno veće tužilaca, kao najviši strukovni organ, nakon zakonito i objektivno sprovedenog postupka predlaganja za izbor kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju na javnotužilačku funkciju, predviđenog Zakonom o javnom tužilaštvu i Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira.

U skladu sa navedenim Pravilnikom, ispunjenost kriterijuma stručnosti i osposobljenosti kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, ispitala je Komisija Državnog veća tužilaca u dvostrukom postupku provere i to kroz pisani deo provere - ispit i usmeni deo - razgovor sa kandidatima.

Navedeni način provere je omogućio da za javnotužilačku funkciju budu predloženi kandidati koji su pokazali najviši stepen ispunjenosti predviđenih kriterijuma, sa stečenim stručnim znanjem i veštinama koje su garancija da će u budućnosti savesno, stručno i odgovorno obavljati funkciju na koju su predloženi. Transparentnosti celokupnog izbornog postupka doprineo je rad Komisije Državnog veća tužilaca koja je rezultat svake faze izbornog procesa objavljivala na sajtu Državnog veća tužilaca, kao i mogućnost prisustva stručne i druge javnosti usmenom razgovoru kandidata i njegovo audio-video snimanje. Postupak provere kandidata je otpočeo polaganjem ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti, kao kriterijuma za izbor, i sastojao se od testa sa dvadeset teoretskih pitanja iz oblasti krivičnopravnog zakonodavstva i izrade izreke optužnog akta, gde je svaki deo ispita posebno ocenjivan ocenama od 1 do 5, nakon čega je utvrđivana zbirna ocena.

Ispit je ukupno polagalo 133 kandidata, anonimno pod šiframa, što je dodatno obezbedilo objektivnost i nepristrasnost Komisije Državnog veća tužilaca u postupku ocenjivanja kandidata. Kandidati, koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, nisu polagali navedeni ispit, s obzirom na to da im je takva mogućnost data Zakonom o javnom tužilaštvu, te je jedini pokazatelj njihove stručnosti i osposbljenosti bila završna ocena dobijena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji. U drugom delu provere kriterijuma za izbor usledio je usmeni razgovor Komisije sa kandidatima, koji su položili ispit s ciljem ispitivanja njihove veštine komunikacije, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, poznavanja Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Svaki član Komisije je ocenjivao kandidate ocenom od 1 do 3 prema obavljenom usmenom razgovoru, uzimajući u obzir i završene poslediplomske studije, godine radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita i vrstu posla, ocenu sa pravosudnog ispita, objavljene stručne i naučne radove iz pravne oblasti i doprinos vladavini prava.

Po okončanju provere, sabiranjem utvrđenih ocena, Komisija je sačinila rang listu, na osnovu koje je predložila Državnom veću tužilaca kandidate za izbor za zamenike javnih tužilaca za svako javno tužilaštvo za koje je objavljen oglas, a koji su ostvarili najveću zbirnu ocenu i time je nedvosmisleno iskazan najviši stepen ispunjenosti kriterijuma za izbor za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju. Državno veće tužilaca je takav predlog jednoglasno prihvatilo i uputilo Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 02.02.2017. godine na razmatranje i usvajanje.

Osvrćući se na zahtev Alumni kluba Pravosudne akademije, kog čine polaznici ove Akademije, o pribavljanju prosečne ocene studiranja predloženih kandidata preko Poverenika za informacije od javnog značaja, ukazujemo na činjenicu da u postupku rangiranja kandidata navedena ocena nije bila Pravilnikom predviđena kao kriterijum za ocenjivanje stručnosti i osposbljenosti. Takva ocena svoju ulogu ima kod prijema pripravnika u radni odnos, dakle kod inicijalnog ulaska u pravosudni sistem, a irelevantna je za odabir kandidata koji su kroz obavljanje pripravničkog staža i dalje višegodišnje iskustvo u pravnoj struci stekli stručna znanja i veštine potrebne za uspešno obavljanje javnotužilačke funkcije. Navedeni zahtev vidimo kao latentni pokušaj destabilizacije i pritiska na rad Državnog veća tužilaca i neosnovanu, zakonski i pravno neutemeljenu kritiku predloga kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca koju je ovaj kompetentni organ uputio Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS, sa ponosom ističe činjenicu da većinu predloženih kandidata čine tužilački pomoćnici koji su svoje znanje i izuzetne profesionalne kvalitete dokazali u sprovedenom objektivnom i transparentnom izbornom postupku i time zaslužili poverenje kod najvišeg stručnog tela nadležnog za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS, sa ponosom ističe činjenicu da većinu predloženih kandidata čine tužilački pomoćnici koji su svoje znanje i izuzetne profesionalne kvalitete dokazali u sprovedenom objektivnom i transparentnom izbornom postupku i time zaslužili poverenje kod najvišeg stručnog tela nadležnog za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA RS

Predsednik,
Jelena Gajić


Novosti
  • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

    SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


  • POSETA NOVOM SADU

    Dana 02.6.2017. godine u prostorijama Apelacinog suda u Novom Sadu održan je sastanak predstavnika Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS – Jelene Gajić - predsednika, Jelene Kukolj - predsednika UO, te članova UO Jelene Dunjić, Jasmine Minić, Lazara Lazovića...

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner