Odluke

STATUT USTP-a,sa izmenama

ODLUKA-Izmena adrese USTP-a

Obaveštenje - 5 skupština USTP-a

Predlozi za izmenu ustavnog okvira

Visokom savetu sudstva

Predlozi Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije

U skladu sa odredbama čl. 11 i 12 Zakona o udruženjima (''Službeni list RS'' 51/09), na sednici održanoj dana 25.12.2012. godine u Beogradu, Skupština Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je usvojila, a na sednici održanoj dana 25.10.2014. godine i 07.11.2015. godine izmenila

STATUT
UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE
- prečišćen tekst -

I OSNOVNE ODREDBE

Oblast ostarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna, strukovna, profesionalna, nestranačka, nevladina i neproifitna organizacija, osnovana na neodrđeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti vladavine prava i unapređenju položaja pravosudnih profesija.


Ciljevi i aktivnosti udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su :

 1. Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 2. Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji nisu zasnovali radni odnos na neodređeno vreme, sudijskih i tužilačkih pripravnika, kao i diplomiranih pravnika koji imaju status volontera u sudovima i javnim tužilaštvima
 3. Zalaganje za unapređenje pravosudne profesije sudijskih i tužilačkih pomoćnika, njihovog statusa i ugleda
 4. Unapređenje efikasnosti rada sudijskih i tužilačkih pomoćnika kroz stalne obuke i stručna usavršavanja
 5. Izjednačavanje svih sudijskih i tužilačkih pomoćnika u statusu i pravima sa polaznicima početne obuke Pravosudne akademije
 6. Zalaganje za unapređenje materijalnog položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 7. Afirmacija prava kao struke i nauke
 8. Saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima pravosudnih profesija u zemlji i inostranstvu i nevladinim sektorom
 9. Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji nisu zasnovali radni odnos na neodređeno vreme, sudijskih i tužilačkih pripravnika, kao i diplomiranih pravnika koji volontiraju u sudovima i javnim tužilaštvima
 10. Zalaganje za transparentnost prilikom sprovođenja internih i javnih konkursa u sudovima i javnim tužilaštvima
 11. Zalaganje za objektivno vrednovanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika – kandidata za nosioce pravosudnih funkcija
 12. Predstavljanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika u odlukama koje se tiču njihovog radno – pravnog položaja
 13. Zalaganje za doslednu primenu svih pozitivno pravnih propisa kojima se reguliše položaj državnih službenika
 14. Iniciranje izmena odredbi zakona Republike Srbije o sudovima i javnom tužilaštvu, kao i izmena zakona i drugih propisa iz oblasti pravosudnog sistema Republike Srbije, radi ostvarivanja nezavisnosti sudstva i javnih tužilaštava
 15. Ukazivanje na porozne tačke u pravosudnom sistemu Republike Srbije u cilju prevencije korupcije i uspostavljanju većeg poverenja građana u pravosudne institucije
 16. Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika

Udruženje će radi ostvarivanja proklamovanih ciljeva preduzimati sve aktivnosti u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.


Naziv Udruženja

Član 3.

Naziv Udruženja je ''Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije''. Naziv Udruženja je na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Udruženje će u pravnom saobraćaju koristiti skraćeni naziv ''USTP''. U registar se upisuje i naziv udruženja na engleskom jeziku ''Association of Judicial and Prosecutorial Assistants of Serbia''.


Sedište Udruženja

Član 4.

Sedište Udruženja je u Beogradu. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.


Svojstvo Udruženja

Član 5.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica. Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.


Simboli vizuelnog identiteta Udruženja

Član 6.

Pečat Udruženja

Udruženje ima pečat na srpskom i engleskom jeziku. Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Tekst pečata na srpskom jeziku je skraćeni naziv USTP i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Beograd, a na engleskom jeziku Association of Judicial and Prosecutorial Assistants of Serbia. Tekst na srpskom jeziku je ispisan u sredini pečata, a tekst na engleskom jeziku je ispisan u koncentričnom krugu.


Znak Udruženja

Član 7.

Znak Udruženja predstavljaju stilizovane terazije u čijem centru se nalazi krug, u kome se nalazi zastava Republike Srbije i skraćeni naziv Udruženja ''USTP'', oko kojeg je u koncentričnom krugu ispisan naziv Udruženja na srpskom jeziku.


Javnost rada

Član 8.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se pravovremenim i potpunim obaveštavanjem članova na sednicama organa Udruženja, putem veb stranice Udruženja, putem sredstava javnog informisanja, konferencija za medije, publikacijama, putem pošte, ili na drugi odgovarajući način. Sednice organa Udruženja su otvorene za članove. Predsednik Udruženja, zamenici predsednika Udrženja i Upravni odbor, staraju se o redovnom obaveštavanju članova i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja. Godišnji izveštaji o aktivnostima i finasijski izveštaj Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.


Način sticanja i raspolaganje sredstvima za ostvarivanje ciljeva

Član 9.

Udruženje pribavlja sredstva od članarina, finansijskih subvencija, donacija, dobrovoljnih priloga i na drugi zakonom dozvoljeni način.


II ČLANOVI UDRUŽENJA

Uslovi i način učlanjivanja

Član 10.

Članovi Udruženja mogu biti sudijski i tužilački pomoćnici, sudijski i tužilački pripravnici, kao i drugi diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom zaposleni u sudovima i javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije. Članovi Udruženja mogu biti i volonteri u sudovima i javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije, koji su oslobođeni plaćanja mesečne članarine i koji imaju pravo učešća u radu Udruženja, bez prava odlučivanja. Članovi mogu biti i lica iz stava 1 ovog člana i po prestanku radnog odnosa u sudovima i javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije, koja su u radnom odnosu proveli najmanje 12 meseci.


Član 11.

Udruženje može birati počasnog člana Udruženja, o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruženja.


Prava članova

Član 12.

Član Udruženja ima pravo da

 • učestvuje u radu Udruženja
 • bira i bude biran u oragane Udruženja
 • bude upoznat sa radom svih organa Udruženja
 • učestvuje u predavanjima, savetovanjima, seminarima i drugim stručnim skupovima
 • uživa zaštitu i pomoć Udruženja
 • daje primedbe i predloge u vezi sa aktivnostima Udruženja


Obaveze članova

Član 13.

Član udruženja je obavezan da:

 • se pridržava ovog Satuta i sprovodi odluke organa Udruženja
 • se zalaže za ostvarivanje ciljeva Udruženja
 • bude upoznat sa radom svih organa Udruženja
 • sarađuje sa drugim članovima Udruženja radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja
 • se zalaže za očuvanje dostojanstva profesije sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 • redovno izmiruje članarinu u visini od 0,5% neto zarade mesečno


Prestanak članstva

Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, isključenjem ili smrću člana Udruženja.


Isključenje iz Udruženja

Član 15.

Član Udruženja može biti isključen zbog povrede obaveza iz člana 13. Satuta. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Odluka o isključenju se donosi u pismenoj formi, sadrži obrazloženje i dostavlja se članu Udruženja preporučenom pošiljkom. Protiv odluke o isključenju član Udruženja može se podneti prigovor Predsedniku Udruženja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o isključenju. Skuština Udruženja odlučuje o podnetom prigovoru na prvoj narednoj sednici, koja se ima održati najkasnije u roku od 3 meseca od podnošenja prigovora i njena odluka je konačna. Do donošenja odluke Skupštine Udruženja po prigovoru, članu Udruženja se suspenduju članska prava i obaveze.


III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Princip jednake zastupljenosti

Član 16.

Prilikom izbora Predsednika Udruženja, predsednika Upravnog odbora, imenovanja zamenika Predsednika Udruženja i podpredsednika Upravnog odbora, poštovaće se princip jednake zastupljenosti sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Predsednik Udruženja je dužan da imenuje po jednog zamenika iz redova sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Ukoliko je Predsednik Udruženja biran iz redova sudijskih pomoćnika, predsednik Upravnog odbora mora biti biran iz redova tužilačkih pomoćnika i obratno. Ukoliko je predsednik Upravnog odbora biran iz redova sudijskih pomoćnika, njegov zamenik mora biti imenovan iz redova tužilačkih pomoćnika i obratno.


IV ORGANI UDRUŽENJA

Princip jednake zastupljenosti

Član 17.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja (u daljem tekstu Skupština)
 • Predsednik Udruženja (u daljem tekstu Predsednik)
 • Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu Upravni odbor)
 • Nadzorni odbor Uduženja (u daljem tekstu Nadzorni odbor)


SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 18.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja. Na Skupštinu mogu da budu pozvana i druga lica, koja mogu učestvovati u njenom radu bez prava glasa.


Nadležnost Skupštine

Član 19.

Skupština je najveći organ odlučivanja u Udruženju.
Skupština :

 • usvaja Statut Udruženja i njegove izmene i dopune
 • bira i razrešava Predsednika Udruženja, članove Upravnog i Nadzornog odbora
 • razmatra i usvaja godišnji finasijski izveštaj i izveštaje o radu organa Udruženja, u skladu sa Statutom
 • usvaja godišnji program rada Udruženja
 • odlučuje o statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu
 • odlučuje o prigovoru člana Udruženja na odluku Upravnog odbora o isključenju iz članstva
 • razmatra pitanja u vezi sa aktivnostima Udruženja
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom

Član 20.

Skupština zaseda redovno i vanredno. Redovna Skupština se održava najmanje jedanput godišnje, a vanredna prema potrebi. O zasedanju Skupštine se obaveštavaju svi članovi preko veb stranice Udruženja. Skupštinu saziva Predsednik na način i u rokovima propisanim ovim Statutom.Ukoliko Predsednik ne sazove Skupštinu u propisanim rokovima, Skupštinu mogu sazvati zamenici Predsednika bez odlaganja, a ukoliko ni oni to ne učine, Skupštinu saziva Upravni odbor.


Redovna skupština

Član 21.

Redovna Skupština zaseda najmanje jednom godišnje, u oktobru mesecu tekuće kalendarske godine. Predsednik saziva Skupštinu najmanje 30 dana pre zasedanja, a izuzetno ovaj rok može da bude kraći. Odluka o sazivanju Skupštine mora da sadrži vreme i mesto održavanja i predlog dnevnog reda.


Vanredna skupština

Član 22.

Vanrednu Skupštinu saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi, na zahtev organa Udruženja ili 25 % članova Udruženja. Zahtev za sazivanje i odluka o sazivanju vanredne Skupštine moraju biti u pisanoj formi, obrazloženi i moraju sadržati predlog dnevnog reda. Predsednik Udruženja je dužan da sazove vanrednu Skupštinu u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema zahteva. Na vanrednoj Skupštini se raspravlja samo o predloženom dnevnom redu i pitanjima zbog kojih je sazvana.


Način rada Skupštine

Član 23.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna najmanje 10% od ukupnog broja članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima predviđenim Statutom. Odluka o izboru Predsednika, o statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja, donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova. Ukoliko Skupštini ne prisustvuje potreban broj članova, novo zasedanje Skupštine se saziva u roku od 45 dana.


Rukovođenje radom Skupštine

Član 24.

Radom Skupštine predsedavaju naizmenično zamenici Predsednika udruženja. Prededavajući rukovodi radom Skupštine i potpisuje zapisnik sa sednice Skuštine.


Izbor organa koje bira Skupština

Član 25.

Skupština bira Predsednika Udruženja dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova. U slučaju da ima više kandidata za Predsednika, a nijedan od njih ne dobije potrebnu većinu glasova, ponavlja se glasanje sa dva kandidata sa najvećim brojem glasova, u kom slučaju je izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova. Skupština bira članove Upravnog i Nadzornog odbora. Za članove Upravnog i Nadzornog odbora izabrani su kandidati sa najvećim brojem glasova od kandidata koji se biraju. Skupština o izboru organa Udruženja odlučuje javnim i neposrednim glasanjem.


PREDSEDNIK UDRUŽENJA

Ovlašćenja Predsednika

Član 26.

Predsednik Udruženja :

 • predstavlja i zastupa Udruženje i stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • podnosi predloge i inicijative organima Udruženja
 • ima pravo da učestvuje u radu sednica svih organa Udruženja
 • usklađuje rad organa Udruženja
 • odlučuje o statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja
 • predlaže izbor predsednika Upravnog odbora, u skladu sa principom jednake zastupljenosti sudijskih i tužilačkih pomoćnika u organima udruženja
 • imenuje dva potpredsednika, u skladu sa principom jednake zastupljenosti sudijskih i tužilačkih pomoćnika u organima udruženja
 • može da formira radno telo i u njega uključi ostale nosioce funkcija u Udruženju (potpredsednike Udruženja, predsednika i zamenika predsednika UO, kao i druge saradnike po svom nahođenju), u cilju rešavanja tekućih pitanja u periodu između zasedanja Upravnog odbora, a u skladu sa odlukama i smernicama Upravnog odbora

Način izbora

Član 27.

Svojstvo kandidata za Predsednika stiče član Udruženja kojeg predloži većina članova Upravnog odbora ili jedna četvrtina od ukupnog broja članova Udruženja svojim potpisom. Presednika bira Skupština u skladu sa odredbom člana 25. Statuta. Predsednik se razrešava po istom postupku po kome se i bira.


Mandat Predsednika

Član 28.

Predsednik se bira na period od tri godine.


Prestanak funkcije Predsednika

Član 29.

Funkcija Predsednika prestaje istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili smrću.


Potpredsednici

Član 30.

Predsednik ima dva potpredsednika, koji ga zamenjuju u slučaju njegove sprečenosti i naizmenično predsedavaju radom Skupštine. Potpredsednici se imenuju od strane Predsednika na period od 3 godine, u skladu sa principom jednake zastupljenosti sudijskih i tužilačkih pomoćnika u organima Udruženja. Funkcija potpredsednika prestaje istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili smrću.


UPRAVNI ODBOR

Ovlašćenja

Član 31.

Upravni odbor:

 • upravlja radom Udruženja i stara se o ostvarenju njegovih ciljeva
 • predlaže Skupštini, uz saglasnost Predsednika Udruženja, donošenje, odnosno izmenu i dopunu Statuta i drugih akata Udruženja
 • priprema dnevni red za sednicu Skuštine
 • predlaže izbor i razrešenje članova Nadzornog odbora Skuštini
 • podnosi Skupštini izveštaje o svom radu
 • predlaže sazivanje sedinica Skupštine
 • predlaže godišnji program rada Udruženja
 • odlučuje o načinu korišćenja članarine i raspolaganju imovinom Udruženja
 • donosi Poslovnik o radu
 • podnosi Skupštini izveštaje o svom radu
 • usvaja privremeni godišnji i finansijski izveštaj, do odluke Skupštine
 • obavlja aktivnosti od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja
 • donosi odluke o organizovanju savetovanja, tribina, seminara, predavanja i drugih stručnih aktivnosti Udruženja
 • obaveštava članove Udruženja i javnost o svojim aktivnostima i stavovima
 • na predlog Predsednika Udruženja odlučuje o predstavnicima Udruženja na skupovima u zemlji i inostranstu
 • odlučuje o saradnji sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama
 • donosi odluku o isključenju člana Udruženja
 • bira pridružene članove Upravnog odbora
 • vodi evidenciju o članstvu i oblicima organizovanja Udruženja

Sastav

Član 32.

Upravni odbor čine predsednik UO, zamenik predsednika UO, po funkciji Predsednik i potpredsednici Udruženja i najmanje 4, a najviše 30 članova Udruženja. Članovi Upravnog odbora na prvoj sednici biraju predsednika Upravnog odobra, na predlog Predsednika Udruženja. Ukoliko predlog Predsednika Udruženja ne dobije većinu glasova, članovi Upravnog odbora biraju dvotrećinskom većinom glasova predsednika Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora imenuje zamenika predsednika UO koji ga zamenjuje u slučaju njegove sprečenosti, vodeći računa o principu jednake zastupljenosti sudijskih i tužilačkih pomoćnika u oragnima Udruženja.


Mandat

Član 33.

Predsednik i članovi Upravnog odbora se biraju na period od 3 godine. Potpredsednik Upravnog odbora se imenuje na period od 3 godine.


Način rada

Član 34.

Upravni odbor može da radi i odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina od ukupnog broja članova Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima predviđenim Statutom. Odluka o izboru pridruženih članova Upravnog odbora i izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora, donose se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik Upravnog odbora po potrebi ili na inicijativu Predsednika Udruženja, najmanje jednom u 6 meseci u kalendarskoj godini. U odsustvu Predsednika Upravnog odbora sednicu saziva zamenik predsednika Upravnog odbora. Ukoliko Upravnom odboru ne prisustvuje potreban broj članova, novo zasedanje Upravnog odbora se saziva u roku od 45 dana.


Izbor članova

Član 35.

Skupština bira članove Upravnog odbora. Svojstvo kandidata za člana Upravnog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži najmanje 10 prisutnih članova Skupštine. Za člana Upravnog odbora izabran je kandidat sa najvećim brojem glasova od kandidata koji su predloženi.


Pridruženi članovi

Član 36.

Na zajednički predlog Predsednika Udruženja i predsednika Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora biraju najviše 10 članova Udruženja za pridružene članove, u okviru ukupnog broja članova Upravnog odbora. Pridruženi članovi imaju ista prava i obaveze kao članovi izabrani na Skupštini. Pridruženi članovi se biraju izuzetno, kako bi se omogućila ravnopravna zastupljenost članova sa čitave teritorije Republike Srbije u Upravnom oboru Udruženja.


Prestanak funkcije

Član 37.

Funkcija predsednika Upravnog odbora, zamenika predsednika Upravnog odbora i članova Upravnog odbora prestaju istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili smrću.


NADZORNI ODBOR

Ovlašćenja

Član 38.

Nadzorni odbor je organ kontole rada Udruženja.
Nadzorni odbor :

 • vrši pregled i nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja
 • proverava pravilnost primene odredaba Satuta i ostalih akata Udruženja
 • blagovremeno obaveštava Upravni odbor i Predsednika Udruženja o stanju utvrđenom pregledom i nadzorom
 • zahteva od organa Udruženja da mu daju podatke i potrebna obaveštenja radi ostvarivanja svojih ovlašćenja
 • dostavlja izveštaj o svom radu Skupštini Udruženja
 • pokreće inicijativu za razrešenje člana organa Udruženja, u slučaju težih povreda odredbi Statuta
 • pokreće inicijativu za poništenje odluke Upravnog odbora u izuzetnim slučajevima, kada ista nije u skladu sa interesima Udruženja

Sastav

Član 39.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana koje bira Skupština na predlog Upravnog odbora. Članovi Nadzornog odbora na prvoj sednici između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.


Mandat

Član 40.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora se biraju na period od 4 godine.


Prestanak funkcije

Član 41.

Funkcija Predsednika i članova Nadzornog odbora prestaje istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili smrću.


IMOVINA UDRUŽENJA

Član 42.

Imovina Udruženja se sastoji od dobrovoljnih priloga, sredstava pribavljenih članarinom, subvencija, donacija i na drugi zakonom dozvoljeni način. Udruženje za svoje obaveze isključivo odgovara sopstvenom imovinom. U slučaju prestanka rada Udruženja, imovina Udruženja će se preneti ustanovi od javnog značaja, shodno odluci Skupštine.


PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 43.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, prestankom uslova za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.


SUPSIDIJARNA PRIMENA ZAKONA O UDRUŽENJIMA

Član 44.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.


ODNOS STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA

Član 45.

Statut je osnovni akt Udruženja i svi drugi akti Udruženja moraju da budu u saglasnosti sa odredbama Statuta.


Član 46.

Izmene i dopune Statuta može da inicira Predsednik, Upravni odbor ili 15% članova Udruženja. Nacrt izmena i dopuna Statuta zajedno pripremaju i utvrđuju Upravni odbor, Predsednik i zamenici Predsednika i upućuju ga na raspravu Skupštini.


Član 47.

Tumačenje odredbi Statuta vrši Upravni odbor.


Član 48.

Statut Udruženja stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se danom upisa u Registar nadležnog organa Uprave.


Poslovnik o radu

Član 49.

Poslovnik o radu Skupštine će doneti nadležni organ u roku od 3 meseca od dana registracije Udruženja, u skladu sa odredbama Statuta.


Novosti
 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


 • ODLUKA

  Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner