Građanima Republike Srbije

Povodom planiranih izmena Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, na koje se Republika Srbija obavezala u pregovorima za pristup Evropskoj uniji. Imajući u vidu da konsultacije koje sprovodi Ministarstvo pravde ne predstavljaju stvarnu javnu raspravu i skreću pažnju s ključne teme – političkog uticaja na pravosuđe. Podsećajući da broj poslanika spremnih da glasaju za izmenu nije presudan za demokratski karakter ustava.

Očekujući uzajamno uvažavanje aktera u tom procesu i njihovu spremnost na ustupke radi iznalaženja najboljih rešenja. Ukazujući na značaj stvarne javne rasprave o izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. U želji da široka i suštinska javna debata iznedri demokratski i dugovečni Ustav Republike Srbije.

STRUKOVNA UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA

N A G L A Š A V A J U

 • od ustava, koji je osnovni i najviši pravni akt države, zavise ljudska prava građana
 • Republika Srbija pripada evropskom sistemu prava i jedinstvo njenog pravnog poretka ne treba narušavati
 • dostignuti nivo nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva ne sme da bude umanjen
 • ustav treba da sadrži samo najopštije principe i pravila
 • vladavinu prava obezbeđuju i za nju su podjednako odgovorne sve tri grane vlasti

P R E D L A Ž U

POLAZNE OSNOVE ZA USTAVNU REFORMU PRAVOSUĐA

 • Pravosuđe treba da bude zaštitnik interesa građana, a ne vlasti
  Sudstvo i tužilaštvo moraju biti ustavom zaštićeni od zloupotrebe političke moći i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti; svako, pa i najviši državni funkcioneri, moraju biti odgovorni za zloupotrebu i nesavesnost u vršenju javne funkcije.
 • Pravosuđe treba da bude garant vladavine prava, ljudskih prava i građanskih sloboda
  Sudska vlast i tužilaštvo, kao i nadležnost sudova i javnog tužilaštva, moraju biti ustavom ustanovljeni kao garant ustavnosti i zakonitosti, ljudskih prava i građanskih sloboda.
 • Ustavne garancije nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva treba ojačati
  Dostignute garancije nezavisnosti i samostalnosti ne smeju da budu narušene, a treba da budu unapređene. Nezavisnost i samostalnost nisu privilegije sudija i tužilaca, već garancija građanima da će pravda biti ostvarena – nezavisnije pravosuđe – izvesnija pravda. Ustav treba da garantuje materijalnu nezavisnost i samostalnost sudstva i tužilaštva. Razlozi za prestanak funkcije i razrešenje sudija i tužilaca treba da budu ustavna brana od nedozvoljenih uticaja na pravosuđe i sredstvo da se uklone nestručni i podložni nedozvoljenim uticajima; razrešenje ne sme da bude sredstvo zastrašivanja ili eliminacije nepoželjnih.
 • Isključenje politike iz izbora i napredovanja sudija i tužilaca
  O izboru i napredovanju sudija i predsednika sudova, javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca treba da odlučuju pravosudni saveti, a ne Narodna skupština, niti bilo koji drugi državni organ. Stručnost, integritet i otpornost na pritiske treba da budu osnovni kriterijumi za izbor sudija i tužilaca. Razradu ovih pitanja treba urediti zakonom.
 • Isključenje politike iz funkcionisanja pravosuđa
  Za nedostatke u funkcionisanju pravosuđa (napr. nedovoljna efektivnost, neujednačenost sudskih odluka), osim sudske, odgovorne su i zakonodavna i izvršna vlast (zbog čestih, neodgovarajućih i neusaglašenih zakona, neodgovarajućih nadležnosti, područja i organizacije rada pravosudnih organa, strukture, broja i uslova rada zaposlenih u njima). Načini rešavanja ovih pitanja (primenljivi zakoni, rasterećenje/ravnomerno opterećenje, odgovarajuća obuka sudija i tužilaca, vrednovanje njihovog rada, ujednačena primena prava, unapređenje argumentovanja odluka, posebno onih koje donose sudovi najviših instanci, pristup bazi propisa i odluka i njihovo lako pretraživanje) mogu biti različiti, zavisno od procene njihove celishodnosti i od promenljivih mogućnosti društva, pa njima nije mesto u ustavu, već u zakonima. Ti načini ne treba da destabilizuju pravni poredak, niti smeju da ugrožavaju nezavisnost sudija i samostalnost tužilaca.
 • Isključenje politike iz pravosudnih saveta
  Iz sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca treba izostaviti političare – predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti. Većinu u savetima treba da čine sudije, odnosno tužioci.
 • Pravo sudija i tužilaca da misle i govore treba da bude neprikosnoveno
  Ustavom potvrditi pravo sudija i tužilaca na slobodu misli i izražavanja u vezi sa profesijom i zaštitom nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa.
 • Tužilaštvo treba da bude ustavom osposobljeno da odgovori izazovima savremenog društva
  Tužilaštvo treba da postane pravosudni organ, a u vršenju svoje nadležnosti treba da bude nezavisno od politike i izvršne vlasti. U okviru i pored osnovne funkcije – zaštite društva od kriminala, tužilaštvo treba da štiti osnovne pravne vrednosti – ustavnost i zakonitost, ljudska prava i građanske slobode svih u pravnom poretku (prava radnika i drugih). Potrebno je ukidanje prevaziđenog uređenja javnog tužilaštva tako da svi koji vrše funkciju u javnom tužilaštvu postanu javni tužioci sa punim pravima i odgovornošću.

O B A V E Š T A V A J U

Da će zajedno sa partnerima iz civilnog društva organizovati javne rasprave o ustavnim izmenama sa predstavnicima pravosuđa i građanima i

P O Z I V A J U

ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST, da o izmenema Ustava otvoreno debatuju, a ne da ih izglasavaju. Pitanje najboljeg pravosudnog sistema za naše društvo i državu je pitanje svih, a ne pitanje jedne vlasti. U debati o Ustavu rokovi ne smeju biti ograničavajući faktor.

STRUČNU I ŠIRU JAVNOST, da se uključe u debatu o ustavnim promenama sa pažnjom koju zahteva donošenje osnovnog i najvišeg pravnog akta naše države.

MEDIJE, da posvete posebnu pažnju procesu izmene Ustava i o tom pitanju, koje je od suštinskog značaja za svako demokratsko društvo, objektivno izveštavaju građane.


Društvo sudija Srbije
Udruženje tužilaca Srbije
Centar za pravosudna istraživanja


S A O P Š T E NJ E

povodom utvrđivanja ispunjenosti stručnosti i osposobljenosti kandidata za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju

Na sednici zakazanoj za dan 11.05.2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije naći će se na dnevnom redu izbor 17. zamenika Osnovnih javnih tužilaca u Republici Srbiji.

Kandidate za izbor jednoglasno je predložilo Državno veće tužilaca, kao najviši strukovni organ, nakon zakonito i objektivno sprovedenog postupka predlaganja za izbor kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju na javnotužilačku funkciju, predviđenog Zakonom o javnom tužilaštvu i Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira.

U skladu sa navedenim Pravilnikom, ispunjenost kriterijuma stručnosti i osposobljenosti kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, ispitala je Komisija Državnog veća tužilaca u dvostrukom postupku provere i to kroz pisani deo provere - ispit i usmeni deo - razgovor sa kandidatima.

Navedeni način provere je omogućio da za javnotužilačku funkciju budu predloženi kandidati koji su pokazali najviši stepen ispunjenosti predviđenih kriterijuma, sa stečenim stručnim znanjem i veštinama koje su garancija da će u budućnosti savesno, stručno i odgovorno obavljati funkciju na koju su predloženi. Transparentnosti celokupnog izbornog postupka doprineo je rad Komisije Državnog veća tužilaca koja je rezultat svake faze izbornog procesa objavljivala na sajtu Državnog veća tužilaca, kao i mogućnost prisustva stručne i druge javnosti usmenom razgovoru kandidata i njegovo audio-video snimanje. Postupak provere kandidata je otpočeo polaganjem ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti, kao kriterijuma za izbor, i sastojao se od testa sa dvadeset teoretskih pitanja iz oblasti krivičnopravnog zakonodavstva i izrade izreke optužnog akta, gde je svaki deo ispita posebno ocenjivan ocenama od 1 do 5, nakon čega je utvrđivana zbirna ocena.

Ispit je ukupno polagalo 133 kandidata, anonimno pod šiframa, što je dodatno obezbedilo objektivnost i nepristrasnost Komisije Državnog veća tužilaca u postupku ocenjivanja kandidata. Kandidati, koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, nisu polagali navedeni ispit, s obzirom na to da im je takva mogućnost data Zakonom o javnom tužilaštvu, te je jedini pokazatelj njihove stručnosti i osposbljenosti bila završna ocena dobijena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji. U drugom delu provere kriterijuma za izbor usledio je usmeni razgovor Komisije sa kandidatima, koji su položili ispit s ciljem ispitivanja njihove veštine komunikacije, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, poznavanja Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Svaki član Komisije je ocenjivao kandidate ocenom od 1 do 3 prema obavljenom usmenom razgovoru, uzimajući u obzir i završene poslediplomske studije, godine radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita i vrstu posla, ocenu sa pravosudnog ispita, objavljene stručne i naučne radove iz pravne oblasti i doprinos vladavini prava.

Po okončanju provere, sabiranjem utvrđenih ocena, Komisija je sačinila rang listu, na osnovu koje je predložila Državnom veću tužilaca kandidate za izbor za zamenike javnih tužilaca za svako javno tužilaštvo za koje je objavljen oglas, a koji su ostvarili najveću zbirnu ocenu i time je nedvosmisleno iskazan najviši stepen ispunjenosti kriterijuma za izbor za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju. Državno veće tužilaca je takav predlog jednoglasno prihvatilo i uputilo Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 02.02.2017. godine na razmatranje i usvajanje.

Osvrćući se na zahtev Alumni kluba Pravosudne akademije, kog čine polaznici ove Akademije, o pribavljanju prosečne ocene studiranja predloženih kandidata preko Poverenika za informacije od javnog značaja, ukazujemo na činjenicu da u postupku rangiranja kandidata navedena ocena nije bila Pravilnikom predviđena kao kriterijum za ocenjivanje stručnosti i osposbljenosti. Takva ocena svoju ulogu ima kod prijema pripravnika u radni odnos, dakle kod inicijalnog ulaska u pravosudni sistem, a irelevantna je za odabir kandidata koji su kroz obavljanje pripravničkog staža i dalje višegodišnje iskustvo u pravnoj struci stekli stručna znanja i veštine potrebne za uspešno obavljanje javnotužilačke funkcije. Navedeni zahtev vidimo kao latentni pokušaj destabilizacije i pritiska na rad Državnog veća tužilaca i neosnovanu, zakonski i pravno neutemeljenu kritiku predloga kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca koju je ovaj kompetentni organ uputio Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS, sa ponosom ističe činjenicu da većinu predloženih kandidata čine tužilački pomoćnici koji su svoje znanje i izuzetne profesionalne kvalitete dokazali u sprovedenom objektivnom i transparentnom izbornom postupku i time zaslužili poverenje kod najvišeg stručnog tela nadležnog za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika RS, sa ponosom ističe činjenicu da većinu predloženih kandidata čine tužilački pomoćnici koji su svoje znanje i izuzetne profesionalne kvalitete dokazali u sprovedenom objektivnom i transparentnom izbornom postupku i time zaslužili poverenje kod najvišeg stručnog tela nadležnog za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA RS

Predsednik,
Jelena Gajić


Obaveštenje,
Na Četvrtoj redovnoj skupštini Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Skupština usvaja sledeće :

SAOPŠTENJE VISOKOM SAVETU SUDSTVA

Poštovani, podsećamo Vas da Visoki savet sudstva nije preduzeo apsolutno ništa kada mu je odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji ograničena ustavna nadležnost da kao samostalni i nezavisni državni organ samostalno utvrđuje predlog kandidata za prvi izbor sudija, pri čemu je istovremeno narušeno i ostvarivanje ustavne funkcije saveta da garantuje nezavisnost i samostalnost sudija, a što je Ustavni sud Srbije konstatovao u svojoj odluci I Uz br.497/11 od 06.02.2014. godine.

Podsećamo Vas da je Ustavni sud Srbije u svojoj odluci I Uz br.497/11 od 06.02.2014. godine takođe konstatovao da se osporenim odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji krši načelo jednakosti građana koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji iz člana 21 Ustava Republike Srbije i povređuje pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima iz zajemčeno članom 53 Ustava Republike Srbije. Podsećamo Vas da ustavnu inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o Pravosudnoj akademiji nije podneo savet, već sudijski i tužilački pomoćnici, koji su očigledno više brinuli zbog ograničenja i narušenog ostvarivanja ustavnih funkcije Visokog saveta sudstva od samog saveta. Stoga, USTP traži od Visokog saveta sudstva da se javno izjasni da li je opredeljenje saveta, pored poštovanja odredaba važećih zakona, doslovno poštovanje odredaba važećeg Ustava Republike Srbije, te osnovnih ljudskih i manjinskih prava kandidata koji konkurišu za prvi izbor na sudijsku funkciju, a ukoliko to jeste opredeljenje saveta, pozivamo savet da to u praksi demonstrira podnošenjem inicijative za ocenu ustavnosti odredbe člana 45-a Zakona o sudijama i tako prekine da nemo posmatra donošenje zakonskih odredbi koje imaju potencijal da ograniče i naruše ostvarivanje ustavnih nadležnosti saveta i ugroze ljudska prava i slobode građana Republike Srbije koji konkurišu za prvi izbor na sudijsku funkciju. Ukoliko ne postoji saglasnost u okviru saveta, pozivamo članove saveta da nas podrže i stave svoj potpis na inicijativu za ocenu ustavnosti koju podnosi USTP.

Podsećamo Vas da Visoki savet sudstva već godinama za prvi izbor na sudijsku funkciju predlaže kandidate koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, apsolutno svestan da nije, u skladu sa odredbom člana 35 stav 2 Zakona o Pravosudnoj akademiji, utvrdio program početne obuke Pravosudne akademije nakon stupanja na snagu Zakona o Pravosudnoj akademiji. Podsećamo Vas da je savet u skladu sa zakonom postupio tek 21.04.2015. godine (akt br.153-03-30/2015-01), što znači da početnu obuku koja je utvrđena od strane saveta u skladu sa zakonom, pohađaju polaznici početne obuke Pravosudne akademije koji su istu upisali nakon 21.04.2015. godine. Stoga, USTP traži od Visokog saveta sudstva da se javno izjasni da li su za savet pravno relevantna uverenja o završenoj početnoj obuci koja su doneta pre nego što je program obuke utvrđen od strane saveta u skladu sa zakonom, te da li ista prema oceni saveta mogu, na osnovu člana 45-a Zakona o sudijama i Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, proizvesti prava i pogodnosti za kandidate koji takva uverenja imaju.

USTP nalazi da je došlo vreme da Visoki savet sudstva zauzme stav o ključnim pitanjima u pravosuđu Republike Srbije i da bi javno izjašnjenje Visokog saveta sudstva delimično umirilo nezadovoljstvo koje je kod sudijskih pomoćnika proizveo poništaj oglasa i sledstveno otežavanje postupka predlaganja za prvi izbor.


Obaveštenje,
U skladu sa članom 21 Statuta Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, zakazujem Četvrtu redovnu godišnju skupštinu Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, dana 19.11.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u hotelu ''Palace'', ul. Topličin venac br.23, Beograd, sa sledećim dnevnim redom :

 • Godišnji izveštaj o radu USTP
 • Program rada USTP za 2017. godinu
 • Izbor predsednika USTP
 • Izbor članova UO USTP
 • Izbor članova NO USTP
 • Usvajanje finasijskog izveštaja za 2015. godinu
 • Razno

Pozivam sve zainteresovane članove da prisustvuju Skupštini, kako bi zajedno rezimirali rezultate koje je Udruženje postiglo u prethodnih godinu dana i postavili dalje ciljeve i smernice za rad i razvoj Udruženja. U skladu sa principijelnim stavom da Udruženje mora da predstavlja sudijski, odnosno tužilački pomoćnik, na predstojećoj Skupštini ću mesto predsednika Udruženja ponuditi kandidatima iz redova pomoćnika i nastaviti da radim u Udruženju nesmanjenim kapacitetom, zbog čega pozivam sve zainteresovane članove da, pod uslovima predviđenim Statutom, podnesu svoju kandidaturu za izbor na mesto predsednika USTP. Istovremeno, obzirom da Upravni odbor nije popunjen u punom kapacitetu, na Skupštini će se birati i novi članovi Upravnog odbora, zbog čega pozivam sve zainteresovane članove da, u skladu sa Statutom, na Skupštini svojim glasovima predlože i podrže kandidate za izbor na mesto člana Upravnog odbora. Naročito ukazujem na potrebu da se Upravni odbor osnaži članovima iz gradova koji još uvek nemaju svoje predstavnike u organima Udruženja i pozivam članove tih gradova da predlože svoje kandidate i tako doprinesu ravnomernom razvoju mreže Udruženja, što je jedan od prioriteta u razvoju Udruženja. Rok za podnošenje kandidature je 12.11.2016. godine. Kandidaturu za mesto predsednika, uz biografiju i dokaz o ispunjenosti statutarnih uslova, članovi mogu podneti putem pošte, na adresu ul. Vojvode Živojina Mišića br. 10, kancelarija br. 4, zgrada ''Jugošpeda''. Kandidature članova za izbor na funkciju predsednika Udruženja, koji ne prikupe podršku četvrtine ukupnog broja članova, biće razmatrane od strane članova Upravnog odbora, nakon čega će Upravni odbor predložiti jednog ili više kandidata za predsednika u skladu sa Statutom. Kandidati za izbor na funkciju člana Upravnog odbora treba da imaju podršku najmanje 10 članova koji će prisustvovati Skupštini i predložiti njihov izbor, nakon čega će se o predlogu izjasniti Skupština, stoga se oni formalno ne kandiduju pre same Skupštine.

Napominjem da će Udruženje u skladu sa svojim mogućnostima organizovati prevoz, odnosno snositi troškove dolaska i odlaska članova koji žive van Beograda. Za više informacija o organizaciji prevoza, kandidovanju i drugim organizaciono – tehničkim pitanjima, molim Vas da se obratite Sekretaru Udruženja, Jeleni Gajić, na telefon 063-634423.

S' poštovanjem,
Predsednik USTP
Lazar Lazović


Obaveštenje,

O D L U K A

U skladu sa članom 22 Statuta Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, zakazujem vanrednu skupštinu Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, dana 17.04.2016. godine, sa početkom u 13,30 časova, u Beogradu, u velikoj sali Privredne komore Srbije, Terazije br.23, drugi sprat, sa sledećim dnevnim redom :

 • Učešće predstavnika USTP u radnim grupama formiranim radi izrade pravilnika VSS i DVT za prvi izbor sudijskih i tužilačkih pomoćnika na pravosudnu funkciju
 • Izbor članova UO
 • Razno

Poštovane kolege, kao što smo upozoravali, pitanje prvog izbora na pravosudnu funkciju nije konačno rešeno odlukom Ustavnog suda Srbije. Nikada se nismo ni zavaravali da će biti tako jednostavno i da će se oni koji su sa negodovanjem prihvatili tu odluku lako pomiriti sa nespornom dominacijom u izboru na pravosudnu funkciju sudijskih i tužilačkih pomoćnika koja traja od navedene odluke. Dopune Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu predstavljaju osnov za redefinisanje odnosa snaga i priliku da druge kategorije kandidata dobiju značajniju ulogu u pravosudnom sistemu. USTP je zaslužila svoje mesto u radnim grupama VSS i DVT, koje imaju zadatak da izrade pravilnike koji će ubuduće rešavati način prvog izbora sudijskih i tužilačkih pomoćnika, ali je preko potrebno da prethodno postignemo konsenzus o primarnim interesima pomoćnika i budućnosti struke.

Stoga, pozivamo Vas da uzmete učešće na vandrednoj skupštini, da zajedno odlučimo na koji način ćemo štititi prava za koja smo se izborili pred Ustavnim sudom Srbije, da zajedno povučemo linije sa kojih nema odstupanja i da odlučimo kako da se suprotstavimo onima koji i dalje smatraju da smo prevaziđena kategorija pravnika, osuđena da ostane radna snaga pravosuđa. Kako bi osnažili i osvežili svoje redove, na vandrednoj sednici biće birani članovi UO, stoga Vas pozivamo i da predložite svoje kandidate za UO USTP.

Napominjem da će Udruženje u skladu sa svojim mogućnostima organizovati prevoz, odnosno snositi troškove dolaska i odlaska članova koji žive van Beograda. Za više informacija o organizaciji prevoza i drugim organizaciono – tehničkim pitanjima, molim Vas da se obratite Sekretaru Udruženja, Jeleni Gajić, na telefon 063/634-423.

Obaveštenje,

Dana 26.11.2015. godine delegacija USTP održala je sastanak sa Ministrom pravde Nikolom Selakovićem i pomoćnikom ministra u sektoru za pravosuđe Nelom Kuburović. U otvorenom dijalogu, predstavnici USTP su izneli svoje viđenje aktuelne situacije u pravosuđu i argumentovan stav da bi predlozi zakona o dopuni Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, koji se nalaze u skupštinskoj proceduri, vratili sudijske i tužilačke pomoćnike u situaciju koja je postojla pre nego što je Ustavni sud Srbije reagovao po inicijativama za ocenu ustavnosti Zakona o Pravosudnoj akademiji, odnosno da postoji neposredna opasnost da sudijski i tužilački pomoćnici ponovo budu diskriminisani kao građani i kandidati za sudijske i javnotužilačke funkcije, nakon eventualnih usvajanja navedenih predloga zakona. Ministar pravde Nikola Selaković pokazao je visok stepen razumevanje za probleme koji su mu predočeni, nakon čega je predložio da se saradnja između strukovnih udruženja i ministarstva nastavi kroz radnu grupu koja bi formulisala rešenja za prevazilaženje aktuelnih problema, uz mogućnost da se na određeni vremenski period odloži primena spornih zakonskih odredaba, kako bi se pronašlo rešenje koje bi zaštitilo interese sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji konkurišu za prvi izbor.


Obaveštenje,

O D L U K A

U skladu sa članom 21 Statuta Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, zakazujem Treću redovnu godišnju skupštinu Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, dana 07.11.2015. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sali "Studenica" hotela "Holiday Inn", ul. Španskih boraca br.74, Novi Beograd, sa sledećim dnevnim redom :

 • Godišnji izveštaj o radu USTP za 2015. godinu
 • Program rada USTP za 2016. godinu
 • Izbor člana NO USTP
 • Usvajanje finasijskog izveštaja za 2015. godinu
 • Odgovor USTP na predstojeće izmene i dopune pravosudnih zakona
 • Strategija razvoja unapređenja regionalne saradnje

U okviru svečanog dela Skupštine biće predstavljen časopis USTP "Justicija", koji predstavlja rezultat uspešne saradnje Udruženja i kompanije "Paragraf". Pozivam sve zainteresovane članove da prisustvuju Skupštini, kako bi zajedno rezimirali rezultate i uspehe koje je Udruženje postiglo u prethodnih godinu dana i postavili nove ciljeve i smernice za rad Udruženja. Kako je to predočeno na prethodnoj Skupštini, ni nakon odluka Ustavnog suda Srbije u pogledu neustavnosti odredaba Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, ne smanjuje se pritisak da se izmenom zakonskih akata i podzakonskih akata obezbedi predlaganje za izbor na pravosudne funkcije polaznika Pravosudne akademije, koji su nakon odluka Ustavnog suda Srbije predlagani u zanemarljivom broju u odnosu na broj predloženih sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Svesni da skorašnji oglasi na kojima su, na zadovoljstvo svih u Udruženju, dominatno za izbor predlagani sudijski i tužilački pomoćnici odražavaju samo trenutno stanje snaga, Udruženje svakodnevno ulaže napore da se diskriminacija u kojoj smo se nalazili pre odluke Ustavnog suda trajno otkloni, zbog čega je još jednom potrebno da polažemo jedinstvo i poručimo da ćemo se svim legalnim sredstvima boriti za zaštitu svojih prava i interesa.

Napominjem da će Udruženje u skladu sa svojim mogućnostima organizovati prevoz, odnosno snositi troškove dolaska i odlaska članova koji žive van Beograda. Za više informacija o organizaciji prevoza i drugim organizaciono – tehničkim pitanjima, molim Vas da se obratite Sekretaru Udruženja, Jeleni Gajić, na telefon 063/634-423.

S' poštovanjem,
Predsednik USTP
Lazar Lazović


Obaveštenje,

Povdom prošlonedeljnih događaja u pravosuđu Republike Srbije, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E NJ E

Obzirom da Narodna skupština Republike Srbije nije glasala za prvi izbor na sudijsku funkciju za kandidata koji je predložen od strane Visokog saveta sudstva, a koji dolazi iz redova svršenih polaznika Pravosudne akademije, USTP poziva predsednika poslaničke grupe Nova Srbija da javnosti predoči razloge zbog kojih je izneo stav da navedeni kandidat ne bi mogao u ovom trenutku da adekvatno obavlja svoju funkciju, imajući u vidu da je u pitanju kandidat koji je prošao selekciju i početnu obuku na Pravosudnoj akademije, tokom koje je primao platu u visini od 70% od osnovne plate sudije osnovnog suda, nakon čega je Visoki savet sudstva istog kanidadata predložio za izbor Narodnoj skupštini, obzirom da je našao da isti ispunjava sve kriterijume za izbor. Smatramo da je izuzetno važno da javnost bude upoznata sa eventualnim problemima u postupku selekcije kandidata bilo od strane Pravosudne akademije, bilo od strane Visokog saveta sudstva, imajući u vidu da su navedene institucije propustile da uoče određenu činjenicu na koju se poziva poslanička grupa, koja je javnosti ostala nepoznata, a koja je razlog zbog kojih Narodna skupština na sednici od 24.07.2015. godine nije glasala za izbor kandidata koji je dobio podršku Pravosudne akademije i Visokog saveta sudstva. Obzirom da javnost nije upoznata sa bilo kakvim pojedinostima slučaja, USTP, štiteći princip nezavisnosti sudstva, nalazi da ovakvo postupanje Narodne skupštine, kojim se bez jasnih argumenata osporava rad Visokog saveta sudstva, predstavlja urušavanje institucije Visokog saveta sudstva, imajući u vidu da šalje poruku da isti nije valjano vršio svoje ustavne i zakonske nadležnosti. Istovremeno, imajući u vidu činjenicu da se Pravosudna akademija finansira iz budžeta Republike Srbije, te da jedan polaznik akademije građane Republike Srbije godišnje košta oko 15.000,00 eura, postavljamo pitanje Ministarstvu pravde da li su ta sredstva racionalno iskorišćena, imajući u vidu da je zaista zanemarljiv broj polaznika akademije izabran na pravosudnu funkciju tokom 2014. i 2015. godine, tačnije od kada je Ustavni sud Srbije oglasio neustavnim odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji i da li predviđene dopune Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu koje priprema ministarstvo, a koje USTP smatra neustavnim i povodom kojih priprema ustavnu inicijativu ukoliko budu usvojene u postojećem obliku, imaju za cilj isključivo da ponovno formiraju zakonski okvir u kome će Visoki savet sudstva i Državni savet tužilaštva biti usmereni ka tome da biraju na pravosudne funkcije polaznike e akademije i tako opravdaju sredstva koja su uložena u ovu instituciju, kako iz budžeta Republike Srbije, tako i inostranih donacija? Za sve to vreme, pravosuđe opstaje, između ostalog, na požrtvovanom radu gotovo dve hiljade sudijskih i tužilačkih pomoćnika, od kojih su mnogi godinama u radnom odnosu na određeno vreme, kao i nepoznatom broju sudijskih i tužilačkih pripravnika koji u velikom procentu volontiraju u pravosuđu čitave dve godine, dodatno izlažući teretu budžete svojih porodica, samo kako bi jednog dana stekli uslov da položu pravosudni ispit u gradili svoju budućnost u pravnoj struci.

S' poštovanjem,
Predsednik USTP
Lazar Lazović


Obaveštenje,

Članak ''Politike'' pod nazivom ''Pravilnik o izboru tuzilaca pred Ustavnim sudom'' možete pogledati OVDE.


Obaveštenje,

USTP i UTS podneli inicijativu Ustavnom sudu Srbije Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tuzilaca Srbije podneli su Ustavnom sudu srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za izbor nosilaca javnotuzilačke funkcije, koju možete pogledati OVDE.


Obaveštenje,

Dana 10.7.2015. godine predstavnici USTPa prisustvovali su okruglom stolu "Izmenama Utava do nezavisnog tužilaštva" kojom prlikom su izneli stavove USTPa u pogledu postojećeg ustavnog uređenja, položaju pravosuđa u istom, iskustvima USTPa pred Ustavnim sudom Srbije i podnetim ustavnim inicijativana, ustavnoj inicijativi koju je USTP zajedno sa UTS podnelo na Pravilnik DVT, kao i predloge u vezi predstojecih izmena Ustava.


Obaveštenje,

Dana 10.7.2015. godine predstavnik USTPa učestvovao je na konferenciji 'Ujednačavanje sudske prakse - odnos pravne sigurnosti i sudijske nezavisnosti' koju je Društvo sudija Srbije organizovalo u saradnji sa Misijom OEBSa u Srbiji, kojom prilikom je izneo stavove USTPa u pogledu sudijske nezavisnosti, ulozi sudijskih pomocnika u funkcionisanju pravosudnog sistema i polozaju istih u svetlu postojećeg zakonskog okvira i njegovih predstojećih izmena.


Obaveštenje,

Tekst sudije Miodraga Majica pod nazivom 'Akademija “mejd in Serbija”' možete pogledati OVDE..


Obaveštenje,

Članak Večernjih Novosti pod nazivom 'Sporna pravila izbora tužioca' možete pogledati OVDE..


Obaveštenje,

'Analiza izbora za RJT u svetlu Pravilnika DVT o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije' možete pročitati OVDE..


Obaveštenje,

Članak Politike pod nazivom 'Zagorka Dolovac ponovo na čelu republičkog tužilaštva' možete pogledati OVDE..


Obaveštenje,

Članak N1 pod nazivom 'Sve suptilniji načini uticaja političara na sudije' i prateći prilog možete pogledati OVDE..


Obaveštenje,

Povodom gostovanja člana DVT Branka Stamenkovića u Dnevniku 3 RTS, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije izdaje sledeće :

S A O P Š T E NJ E

Pozdravljamo činjenicu da je član DVT odlučio da govori o kvalitetima Pravilnika DVT u terminu u kojem najveći deo građana Republike Srbije spava, mada smatramo da bi bilo svrsishodnije da se odazvao pozivu i prisustvovao konferenciji za medije koja je organizovana upravo kao supstitut za javnu raspravu koju DVT nije organizovalo pre usvajanja Pravilnika.

Kako će odredbe Pravilnika DVT u sebi sadržati odredbe koje predstavljaju potencijalne porozne tačke korupcije u postupku predlaganja javnih tužilaca i koje mogu uzrokovati ozbiljna kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Republike Srbije i kada se isti danas probude, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije će nastaviti da štiti prava građana i da se bori za unapređenje javnotužilačke organizacije, obzirom da je to osnovni preduslov za uspešnu borbu protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije u zemlji.


Obaveštenje,

Emisiju RTSa 'Šta radite, bre?' možete pogledati (prilog o konferencjiji USTPa počinje od 7. minuta) OVDE..


Obaveštenje,

Povodom gostovanja člana DVT Branka Stamenkovića u Dnevniku 3 RTS, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije izdaje sledeće :

S A O P Š T E NJ E

Pozdravljamo činjenicu da je član DVT odlučio da govori o kvalitetima Pravilnika DVT u terminu u kojem najveći deo građana Republike Srbije spava, mada smatramo da bi bilo svrsishodnije da se odazvao pozivu i prisustvovao konferenciji za medije koja je organizovana upravo kao supstitut za javnu raspravu koju DVT nije organizovalo pre usvajanja Pravilnika.

Kako će odredbe Pravilnika DVT u sebi sadržati odredbe koje predstavljaju potencijalne porozne tačke korupcije u postupku predlaganja javnih tužilaca i koje mogu uzrokovati ozbiljna kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Republike Srbije i kada se isti danas probude, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije će nastaviti da štiti prava građana i da se bori za unapređenje javnotužilačke organizacije, obzirom da je to osnovni preduslov za uspešnu borbu protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije u zemlji..


Obaveštenje,

Kompletan snimak konferencije 'Pravosuđe, ustavne promene, ustavne garancije i prava građana' u organizaciji nedeljnika 'Vreme', Misije OEBSa u Srbiji možete pogledati OVDE..


Obaveštenje,

Članak RTV pod nazivom 'Tužioci: Pravilnik o izboru koruptivan' možete pročitati OVDE..


Obaveštenje,

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Poštovani,

ovim putem Vas obaveštavamo da Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, nakon usvajanja Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije od strane DVT i oglašavanja konkursa za izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, organizuju konferenciju za medije pod nazivom:

Legitimitet DVT – gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo? Pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji koja će se održati 02. 06. 2015. godine, u 13,00 časova u prostorijama pres centra Udruženja novinara Srbije, ulica Knez Mihailova br 6/III.

Na konferenciji će govoriti – dr Goran Ilić – predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Lazar Lazović – predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Rodoljub Šabić – Poverenik za informacije od javnog značaja, Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dragoljub Đorđević – predsednik Advokatske komore Srbije, Radovan Lazić – predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije, Nenad Stefanović – zamenik javnog tužioca i član radne grupe DVT.

Teme konferencije:

Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije Državnog veća tužilaca – novine u postupku izbora i posledice po javnotužilačku organizaciju i građane Republike Srbije.

Diskreciona ovlašćenja DVT u postupku izbora - koruptivne tačke u izboru nosilaca javnotužilačkih funkcija i prevaga subjektivnih nad objektivnim merilima za izbor, u svetlu višegodišenjeg izbora nosilaca javnotužilačkih funkcija od strane DVT u nedostatku zakonom propisanog pravilnika.

Izbor Republičkog javnog tužioca, Tužioca za organizovani kriminal, Tužioca za ratne zločine i 91 javnog tužioca na osnovu Pravilnika – analiza, posledice, uticaj Pravilnika na dalje unapređenje rada tužilaštva u borbi protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala.

Legitimitet DVT – učešće u postupku revizije reizbora, zaštita članova tužilačke organizacije tokom mandata, zaštita ustavnih nadležnosti DVT-a nakon donošenja Zakona o Pravosudnoj akademiji, razlozi iz kojih se Pravilnik donosi u poslednjoj godini mandata DVT.

Odredbe Pravilnika koje sadrže povrede ljudskih prava i osnovnih sloboda – da li odredbe Pravilnika diskriminišu građane Srbije, pod kojim uslovima pojedine grupe kandidata mogu da konkurišu za izbor, podnošenje inicijative Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti i zakonistosti Pravilnika.

Transparentnost postupka za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije – nedostaci, opasnosti, standardi, da li se izgubilo poverenje građanja u tužilaštvo, da li se izgubilo poverenje nosilaca javnotužilačke funkcije u DVT, u kojoj meri su prihavćeni standardi EU u pogledu dostupnosti informacija u vezi postupka izbora javnih tužilaca.

Pravilnik i pristupna poglavlja – standardi EU, preporuke i komentari EK koji nisu usvojeni u Pravilniku, mišljenja međunarodnih organizacija.

Izmene Zakona o krivičnom postupku.


Obaveštenje,

Dana 05.05.2015. godine predstavnik Udruzenja sudijskih i tuzilackih pomocnika Srbije Nenad Stefanovic napustio je radnu grupu DVT za izradu Pravilnika o kriterijumima za izbor javnih tuzilaca koji bi trebalo da bude usvojen uskoro i koji ce regulisati postupak izbora javnih tuzilaca iz razloga sto je osnovna ideja usvajanja ovog pravilnika bila da se objektiviziraju kriterijumi po kojima ce se ocenjivati strucnost, dostojnost i osposobljenost prijavljenih kandidata, a nacrt pravilnika se pretvorio u svoju suprotnost i umesto da ogranicava diskreciona ovlascenja clanova DVT, on ih prosiruje. Sadasnji sastav DVT iz redova izbornih clanova, odnosno nosilaca javnotuzilacke funkcije, izabran je tokom 2011 godine i mandat im istice pocetkom 2016. godine. Upozoravamo da postoji intencija da po ubrzanoj proceduri budu predlozeni i izabrani sefovi tuzilastava odnosno 91 javni tuzilac na period od 6 godina i oko 45 zamenika na prvi mandat u trajanju od 3 godine bez jasnih objektivnih merila, pri cemu podsecamo da je upravo USTP ukazao da je DVT sve dosadasnje godine mandata provelo birajuci zamenike javnih tuzilaca bez ikakvog pravilnika, koji su po zakonu moralli da imaju, a koji tek sada donose, na isteku mandata. Do kraja godine istice i mandat Republickom javnom tuziocu, Tuziocu za organizovani kriminal i Tuziocu za ratne zlocine, najznacajnijim tuzilackim funkcionerima pa iz tog razloga pitanje njihovog izbora postaje jedno od najznacajnijih drzavnih pitanja.Sve to ukazuje da clanovi DVT koji su na kraju svog mandata i koji de facto nemaju vise legitimitet, koji im je sporan jos od 2011. godine kada su sprovodili postupak revizije po prigovorima neizabranih tuzilaca, ne mogu da diskreciono odlucuju o kandidatima a da Pravilnik postoji samo formalno. Postojeci Nacrt zbog koga smo napustili dalji rad u radnoj grupi predvidja da DVT bira Izbornu komisiju, od 3 clana DVT koja ce npr. kod izbora sefova tuzilastava, ocenjivati Program unapredjenja i razvoja tuzilastva diskreciono bodovima od 1 do 20, bez jasnih kriterijuma ko ce dobiti 3 boda a ko 20, sto predstavlja poroznu koruptivnu tacku, jer ti clanovi DVT nakon isteka mandata vracaju se u svoja tuzilastva u kojima su bili pre izbora u DVT, odnosno oni predlazu svoje buduce sefove. Nakon predloga, Vlada RS razmatra predloge DVT ali moze da izabere samo one koji se nalaze na predlozenom spisku DVT. Iz konacne verzije Nacrta izbaceni su dodatni kriterijumi za prvi izbor zamenika javnog tuzioca, napredovanje zamenika javnih tuzilaca i javnih tuzilaca, kao sto su, strucna usavrasavanja, specijalizacije, doprinos vladavini prava, radno iskustvo, a ocigledno se diskriminisu citave kategorije kandidata poput sudijskih pomocnicka i tuzilackih pomocnika koji nemaju 5 godina radnog iskustva. U vezi svega navedenog USTP ce se obratiti Vladi RS, EU delegaciji u Beogradu, OEBSU, Savetu za borbu protiv korupcije, ministru pravde, kao i Ustavnom sudu, ukoliko pravilnik bude usvojen u sadasnjoj formi, kao sto smo to ucinili i sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, Zakonu o sudijama i Zakonu o javnom tuzilastvu, cije su odredbe oglasene neustavnim po nasim inicijativama.


Obaveštenje,

Tim za ustavna i zakonodavna pitanja je uzeo u razmatranje zaključak Vlade Republike Srbije od 26.03.2015. godine, koji se odnosi na pitanje napredovanja državnih službenika. USTP, pored toga što prati aktivnosti Sindikata pravosuđa Srbije i različita tumačenja zaključka od strane rukovodilaca pravosudnih organa na teritoriji Republike Srbije u praksi, koje nam prosleđuju članovi iz svih delova zemlje, ima obavezu da sa stanovišta struke, razmotri pravne efekte i posledice uređivanja konkretne materije putem zaključka, a sve u cilju zaštite prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika. O svim daljim koracima članovi će biti blagovremeno obavešteni.


Obaveštenje,

Dana 04.04.2015. godine predstavnici USTP prisustvovali su redovnoj godišnjoj Skupštini Društva sudija Srbije, kojom prilikom je predsednik USTP Lazar Lazović, u svom obraćanju, istakao da su sudijske i tužilačke pomoćnike ujedinile, između ostalog, neustavne odredbe koje su regulisale stupanje na sudijske i javnotužilačke funkcije, da je USTP, po uzoru na Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije tokom prethodne reforme pravosuđa, reagovalo kako bi svoju struku zaštitilo od efekata takvih odredaba, istovremeno se zahvaljujući na iskrenoj podršci koju Društvo sudija Srbije pruža USTP od samog osnivanja i dajući do znanja da će i Društvo sudija Srbije u USTP imati podršku u daljim reformskim procesima.


Obaveštenje,

Dana 27.03.2015. godine Ti za ustavna i zakonodavna pitanja USTP prosledio je primedbe na nacrt Pravilnika DVT za predlaganje i izbor kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, u kome je, između ostalog, podržao predlog da se tužilački pomoćnici oslobode polaganja pismenog testa, ukazujući tom prilikom da su sudijski pomoćnici neodvojivi deo pravosudnog sistema i izrazio bojazan da ovako koncipiran predlog, budući da predstavlja jasnu diskriminaciju čitavih kategorija kandidata, neće proći evaluaciju evropskih institucija, te da je vreme koje će nužno morati da bude utrošeno na dalje izmene nacrta, vreme koje pravosuđe, suštinski nema.


Obaveštenje,

Dana 20.03.2015. godine predstavnici USTP održali su sastanak sa predstavnicima Delegacije EU u Beogradu, kojom prilikom su izneli primedbe na nacrt Pravilnika https://www.ntchosting.com/encyclopedia/ftp/ftp-port-connection/ DVT za predlaganje i izbor kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije.


Obaveštenje,

Dana 14.03.2015. godine predstavnici USTP prisustvovali su Izbornoj skupštini Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, kojom prilikom je predsednik USTP Lazar Lazović, u svom obraćanju, istakao značaj koji Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije imaju u reformi i unapređenju pravosuđa i zahvalio se na iskrenoj podršci koju Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije pruža USTP od samog osnivanja, ukazujući da će sudijski i tužilački pomoćnici, koji predstavljaju budućnost pravosuđa, imati svoju ulogu u daljim reformskim procesima i da će na tom putu u punom kapacitetu sarađivati sa Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.


Obaveštenje,

Dana 21.02.2015. godine održana je sednica UO USTP, na kojoj su razmatrane aktuelnosti u radu radnih grupa DVT i VSS u kojoj učestvuju predstavnici USTP, stavovi koje će predstavnici u navedenim radnim grupama braniti, ishodi raspisanih konkursa za nosioce pravosudnih funkcija u 2014. godini i broj sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji su predloženi za izbor nakon odluke Ustavnog suda Srbije, preporuke Svetske banke iznete u Funkcionalnoj analizi pravosuđa za 2014. godinu i njihov efekat na položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika, prvi broj i dalje unapređenje časopisa USTP ''Justicija'', kao i naročito važno pitanje povezivanja udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika u regionu.


Obaveštenje,

Dana 05.01.2015. godine USTP se obratio Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa u vezi izjašnjenja članova Komisije za početnu obuku i završni ispit Pravosudne akademije. Opširnije ... OVDE (prilog 2)


Obaveštenje,

Dana 05.01.2015. godine USTP se obratio Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa sa predlogom da navedeno telo bude prošireno i da u njegov sastav uđe predstavnik USTP. Opširnije ... OVDE (prilog 1)


VAŽNO,

Dana 05.01.2015. godine USTP se obratio Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa u vezi izjašnjenja članova Komisije za početnu obuku i završni ispit Pravosudne akademije. Opširnije ... OVDE


VAŽNO,

U današnjem internet izdanju "Politika" www.politika.rs objavljen je članak pod naslovom "Podneta krivična prijava protiv Nenada Vujića". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


VAŽNO,

U današnjem internet izdanju "B92" www.b92.net objavljen je članak pod naslovom "Prijava za direktora PA". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


VAŽNO,

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je zahtevom za informaciju od javnog značaja od Visokog saveta sudstva tražilo da mu dostavi kopiju odluke kojom je isti utvrdio program početne obuke Pravosudne akademije, u skladu sa članom 35 stav 2 Zakona o Pravosudnoj akademiji, nakon čega smo od Visokog saveta sudstva dobili odgovor broj 7-00-00040/2014-01 od 22.04.2014. godine, u kome se navodi sledeće ''Uvidom u arhivu, zapisnike i materijal sa sednica Visokog saveta sudstva iz 2010. godine, utvrđeno je da Visoki savet sudstva ne poseduje odluku o utvrđivanju programa početne obuke za sudije, niti odluku o davanju saglasnosti na program stalne obuke za sudije, odnosno program sudskog osoblja, za period od 2010. godine do danas. Visoki savet sudstva ne poseduje dokaz da je Pravosudna akademija dostavila Visokom savetu sudstva program početne obuke za sudije na utvrđivanje, niti je dostavila program stalne obuke za sudije, odnosno program obuke sudskog osoblja na davanje saglasnosti.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a kako je direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, tokom 2013. godine i 2014. godine, polaznicima prve i druge generacije početne obuke Pravosudne akademije izdavao Uverenja o završenoj početnoj obuci, koja je svojeručno potpisivao, iako je znao da program početne obuke Pravosudne akademije, na osnovu kojeg se uverenja izdaju, nije utvrđen od strane Visokog saveta sudstva u skladu sa članom 35 stav 2 Zakona o Pravosudnoj akademiji, a nakon čega su polaznici akademije takva uverenja koristili na konkursima Visokog saveta sudstva tokom 2013. godine i 2014. godine, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, dana 07.11.2014. godine, podnelo je krivičnu prijavu protiv direktora Pravosudne akademije, smatrajući da u konkrtnom slučaju postoje osnovi sumnje da je izvršio produženo krivično delo falsifikovanje isprave. Udruženje očekuje da se zbog nespornog značaja koji Pravosudna akademija ima u pravosudnom sistemu u potpunosti rasvetle sve okolnosti vezane za pitanje utvrđivanja programa početne obuke Pravosudne akademije od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i doslednog sprovođenja Zakona o Pravosudnoj akademiji.


VAŽNO,

Dana 25. oktobra 2014. godine, u ''Sava centru'' održana je Druga redovna skupština našeg Udruženja. Pored uvaženih članova i prijatelja iz čitave zemlje, Skupštini su prisustvovali predstavnici Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, OEBS-a, Advokatske komore Srbije, Sindikata pravosuđa i drugih eminentnih institucija. Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj o radu Udruženja za 2014. godinu, Finasijski izveštaj Udruženja za 2014. godinu i Program rada za 2015. godinu. Skupština je izabrala novog Predsednika USTP, dosadašnjeg potpredsednika Lazara Lazovića, kao i nove članove Upravnog odbora – Nenada Stefanovića, Nikolu Pantelića, Mašu Dedeić i Vukojicu Sekulića. Skupštini su se obratili Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Konstantin Mitić Vranjkić, predsednik UO Društava sudija Srbije, član UO AKS Jugoslav Tintor i predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević, koji su pružile podršku radu i ciljevima Udruženja.


VAŽNO,

Dana 25. oktobra 2014. godine, u ''Sava centru'' održana je Druga redovna skupština našeg Udruženja. Pored uvaženih članova i prijatelja iz čitave zemlje, Skupštini su prisustvovali predstavnici Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, OEBS-a, Advokatske komore Srbije, Sindikata pravosuđa i drugih eminentnih institucija. Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj o radu Udruženja za 2014. godinu, Finasijski izveštaj Udruženja za 2014. godinu i Program rada za 2015. godinu. Skupština je izabrala novog Predsednika USTP, dosadašnjeg potpredsednika Lazara Lazovića, kao i nove članove Upravnog odbora – Nenada Stefanovića, Nikolu Pantelića, Mašu Dedeić i Vukojicu Sekulića. Skupštini su se obratili Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Konstantin Mitić Vranjkić, predsednik UO Društava sudija Srbije, član UO AKS Jugoslav Tintor i predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević, koji su pružile podršku radu i ciljevima Udruženja.


VAŽNO,

U današnjem internet izdanju "Politika" www.politika.rs objavljen je članak pod naslovom "Selaković: Napadaju me oni kojima su ruke duboko u medu". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


VAŽNO,

U današnjem internet izdanju "B92" www.b92.net objavljen je članak pod naslovom "Agencija: Razrešiti Selakovića". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


VAŽNO,

U današnjem internet izdanju dnevnih novina "Vreme" www.vreme.com objavljen je članak pod naslovom "Agencija za borbu protiv korupcije predlaže smenu ministra Selakovića". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


VAŽNO,

U današnjem internet izdanju dnevnih novina "Politika" www.politika.rs objavljen je članak pod naslovom "Agencija za borbu protiv korupcije predlaže smenu ministra Selakovića". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


O D L U K A

U skladu sa članom 21 Statuta Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, zakazujem Drugu redovnu godišnju skupštinu Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, dana 25.10.2014. godine, sa početkom u 12,30 časova, u Sava Centru, sa sledećim dnevnim redom :

 • Godišnji izveštaj o radu USTP
 • Program rada USTP za 2015. godinu
 • Izbor predsednika USTP
 • Izbor članova UO USTP
 • Razmatranje izmena Statuta USTP
 • Usvajanje finasijskog izveštaja za 2014. godinu
 • Razno

Pozivam sve zainteresovane članove da prisustvuju Skupštini, kako bi zajedno rezimirali rezultate i uspehe koje je Udruženje postiglo u prethodnih godinu dana i postavili nove ciljeve i smernice za rad Udruženja. Budući da tek predstoji duga i ozbiljna borba Udruženja za zaštitu prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koja je odlukom Ustavnog suda zapravo tek otpočela, od izuzetnog je značaja da još jednom pošaljemo jasnu poruku da smo ujedinjeni i spremni, te da više nikada nećemo dozvoliti da odluke koje se tiču naše budućnosti budu donete mimo nas. Budite svesni da skorašnji oglasi, na kojima su na zadovoljstvo svih u Udruženju bili birani sudijski i tužilački pomoćnici, odražavaju trenutno stanje snaga i da Udruženje ulaže svakodnevne napore da se diskriminacija u kojoj smo se nalazili pre odluke Ustavnog suda trajno otkloni. Snagu naših argumenata crpimo iz zakona i pravnih veština naših članova, simpatizera i prijatelja, ali oni koji odbijaju pravnu argumentaciju i koji svoje igre igraju prljavo i mimo svih pravila, moraju da budu svesni snage i podrške koje Udruženje uživa, kao i činjenice da i mi možemo da igramo drugačije.

U skladu sa principijelnim stavom da Udruženje treba da predstavlja sudijski, odnosno tužilački pomoćnik, na Skupštini ću podneti ostavku, nakon čega ću nastaviti da radim i dajem puni doprinos u okviru Udruženja na poziciji o kojoj će odlučiti Upravni odbor i Skupština. Novi ljudi će uz moju i Vašu podršku, doneti novu energiju, ideje i oštrinu koja će biti pravi odgovor izazovima koji su pred nama. Stoga, pozivam sve zainteresovane članove da, pod uslovima predviđenim Statutom, podnesu svoju kandidaturu za izbor na mesto predsednika. Istovremeno, obzirom da Upravni odbor nije popunjen u punom kapacitetu, na Skupštini će se birati i novi članovi Upravnog odbora, zbog čega pozivam sve zainteresovane članove da, u skladu sa Statutom, na Skupštini svojim glasovima predlože i podrže kandidate za izbor na mesto člana Upravnog odbora. Naročito ukazujem na potrebu da se Upravni odbor osnaži članovima iz gradova koji još uvek nemaju svoje predstavnike u organima Udruženja i pozivam članove tih gradova da predlože svoje kandidate i tako doprinesu ravnomernom razvoju mreže Udruženja, što je jedan od prioriteta u razvoju Udruženja.

Rok za podnošenje kandidature je 10.10.2014. godine. Kandidaturu za mesto predsednika, uz biografiju i dokaz o ispunjenosti statutarnih uslova, članovi mogu podneti putem pošte, na adresu ul. Vojvode Živojina Mišića br. 10, kancelarija br. 4, zgrada ''Jugošpeda'' ili putem mejla kancelarija@ustp.rs. Kandidature članova za izbor na funkciju predsednika Udruženja, koji ne prikupe podršku četvrtine ukupnog broja članova, biće razmatrane od strane članova Upravnog odbora, nakon čega će Upravni odbor predložiti jednog ili više kandidata za predsednika u skladu sa Statutom. Kandidati za izbor na funkciju člana Upravnog odbora treba da imaju podršku najmanje 10 članova koji će prisustvovati Skupštini i predložiti njihov izbor, nakon čega će se o predlogu izjasniti Skupština, stoga se oni formalno ne kandiduju pre same Skupštine.

Napominjem da će Udruženje u skladu sa svojim mogućnostima organizovati prevoz, odnosno snositi troškove dolaska i odlaska članova koji žive van Beograda. Za više informacija o organizaciji prevoza, kandidovanju i drugim organizaciono – tehničkim pitanjima, molim Vas da se obratite Sekretaru Udruženja, Jeleni Gajić, na telefon 063/634-423.

S poštovanjem,
Nenad Stefanović
Predsednik USTP


Obaveštenje,

Presek stanja u pravosuđu Republike Srbije nakon odluke Ustavnog suda Srbije, Strategija reforme pravosuđa USTP i analiza poroznih tačaka u procesu izbora nosilaca pravosudnih funkcija možete pogledati OVDE


VAŽNO,

Poštovane kolege, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 22.07.2014.godine odlučio da objavi oglas za popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta u Beogradu, Zaječaru, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Pirotu.Za više informacija, pogledajte OVDE


Obaveštenje,

Gostovanje potpredsednika USTP Lazara Lazovića u emisiji ''Bez cenzure'' možete pogledati OVDE


Obaveštenje,

Poštovani,
Kompanija Paragraf,
27. juna 2014.godine
u Beogradu, Palata pravde, Savska br.17a, 11000 Beograd,
organizuje promociju izdanja:

PRVOSTEPENA KRIVIČNA PRESUDA - veština pisanja -
Priručnik za krivične sudije i pripremu praktičnog dela pravosudnog ispita
autor: dr Miodrag Majić

PROGRAM:

14:30 - 15:00 Prezentacija izdanja Prvostepena krivična presuda: govore prof. dr Goran Ilić - profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zamenik predsednika Ustavog suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
Kompanija Paragraf,
15:00 - 15:10 pauza
15:10 - 16:00 Predavanje: Dokazivanje i nova uloga suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
16:00 - 16:30 diskusija

Tokom skupa biće omogućeno svim učesnicima da nabave knjigu Prvostepena krivična presuda, po povlašćenoj ceni od 890 dinara.


Obaveštenje,

Dana 07.06.2014. godine održana je sednica UO USTP u Novom Sadu na kojoj je, između ostalog, utvrđeno da ne postoje statutarne smetnje povodom izbora predsednika i jednog potpredsednika za zamenike javnog tužioca u skladu sa članom 10 stav 3 statuta, zbog čega je UO aklamacijom pružio punu podršku predsedniku USTP da obavlja svoju funkciju do izborne skupštine, na kojoj će, u skladu sa Statutom, biti biran novi predsednik USTP iz redova sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Ovakva odluka je doneta iz razloga kontinuiteta i predstojećih aktivnosti USTP, kao i sprečavanja paralisanja rada Udruženja do održavanja skupštine. Potpredsednik USTP Lazar Lazović je od strane UO ovlašćen da u odsustvu i usled sprečenosti predsednika rukovodi izvršenim organom – Radnim telom Udruženja. Na osnovu člana 21 Statuta, UO je doneo odluku da u poslednjoj sedmici meseca oktobra održi Drugu redovnu skupštinu USTP na kojoj će se birati novi predsednik i potpredsednici Udruženja. Takođe, pružena je podrška ideji pokretanja časopisa – glasila USTP.


Obaveštenje,

Delegacija USTP, na čelu sa predsednikom Nenadom Stefanovićem, učestvovala je na konferenciji ''Put do pravosudne funkcije'' koja je pod pokroviteljstvom OEBS-a održana u hotelu Metropol dana 03.06.2014. godine. Cilj konferencije je bio da pruži kratak pregled međunarodnih standarda i najboljih načina postupanja koji se tiču pristupa pravosudnim funkcijama. Predsednik USTP, koji je bio jedan od govornika na konferenciji, ponovo je ukazao na prednosti Strategije za reformu pravosuđa USTP i potrebu uvođenja tranzicionog perioda za sudijske i tužilačke pomoćnike, uz konstruktivnu kritiku dosadašnjeg rada Pravosudne akademije i ukazivanje na činjenicu da VSS nije u skladu sa zakonom o Pravosudnoj akademiji akreditovao početnu obuku, čime je dovedena u pitanje validnost izdatih uverenja o završenoj početnoj obuci polaznika početne obuke Pravosudne akademije.


A P E L,

DEMOKRATIJA ZAHTEVA NEZAVISNE SUDOVE, SUDIJE I TUŽIOCE
(NEZAVISNO I AKTIVNO PRAVOSUĐE JE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA RAZVIJANJE SVESTI O DRUŠTVENOM ZNAČAJU OSNOVNIH PRAVA)

U demokratiji se svi građani moraju držati načela da su vladari i njima potčinjeni podjednako podvrgnuti poštovanju prava i dužnosti propisanih ustavima, međunarodnim ugovorima i poveljama o osnovnim pravima.

Stvarna odbrana nacionalnog i evropskog državljanstva stoga ima dve ključne dimenzije: normativne garancije prava i njihovu delotvornu primenu. Nacionalni ustavi, povelje o pravima i evropski ugovori garantuju sudovima – svim sudovima – pravo i dužnost da ne primenjuju neustavne zakone ili zakone koji su protivni osnovnim pravima propisanim u njima.

Osnovnim principom o pravu na žalbu pred višom sudskom instancom, državljanima evropskih zemalja garantovano je pravo da štite svoja prava i negiraju autoritarno tumačenje i primenu ovih prava. Neophodno je, prema tome, da i na nacionalnom i na evropskom nivou postoji dalje jačanje i ujednačavanje nezavisnog pravosudnog sistema dostupnog svakom građaninu. Ovo će biti moguće samo jačanjem demokratske pravne kulture koja omogućava ustavno tumačenje zakona, sposobno da, u svim uslovima, garantuje, utiče na i štiti osnovna prava, u njihovoj dvojnoj dimenziji političkih i socijalnih prava. Političke slobode u potpunosti ostvaruju samo oni koji se nalaze u socijalnoj, kulturnoj i materijalnoj situaciji koja im omogućava da slobodno i svesno donose odluke. Sa druge strane, socijalna prava mogu da opstanu onoliko dugo koliko zaista postoje političke slobode koje bi ih branile i produbljivale. Danas, građani Evrope uživaju politička i socijalna prava kao neotuđiva. To je neodvojiv set prava, koja nisu za pregovaranje niti zavise od tržišta. To su prava nerazdvojiva od ljudskog dostojanstva.

Međutim, politička i socijalna prava ne bi nikad trebalo uzimati zdravo za gotovo. Napadi na ova prava mogu doći iz različitih izvora, a kontrola političkih odluka od strane ekonomske i finansijske moći vodi novim i opasnijim pretnjama osnovnim pravima svakog građanina. U pregovorima poput onih u vezi sa Transatlantskom zonom o slobodnoj trgovini, pokušava se da se mutinacionalne kompanije stave na isti nivo kao suverene države, uspostavljanjem posebnih arbitražnih sudova za sporove između kompanija i država, koji omogućavaju prvima da ne poštuju demokratski odobrene zakone koji štite prava građana. Prava demokratija, prema tome, zahteva nezavisne sudove, sudije i tužioce sposobne da odbrane i sprovedu navedena prava. Svako osnovno pravo i njegove garancije se moraju ozbiljno shvatiti. Kulturno-politički proces odbrane i produbljivanja prava mora se, prema tome, slediti kako na nacionalnom nivou, tako i od evropskih pravosudnih institucija. Danas su svi nacionalni sudovi ujedno i evropski sudovi. Nezavisno i aktivno pravosuđe je od suštinskog značaja za razvijanje svesti o društvenom značaju osnovnih prava: od suštinskog je značaja za odbranu i jačanje demokratije. Pravo na nezavisan sud, u ovom smislu, takođe je osnovno pravo. Odbranom pravila koja potvrđuju stvarnu i jedinstvenu nezavisnost evropskih sudova i sudija doprinosi se odbrani osnovnih prava, građana Evrope i jačanju demokratije. Ujedinjena Evropa se mora graditi na pravima građana, ostvarenim i primenjenim od strane nezavisnog pravosuđa, a ne samo na tržišno vođenoj deregulaciji. Evropskom građanstvu, evropskom pravosuđu.


Obaveštenje,

Povodom Dana opomene za nezavisnost pravosuđa koji se obeležava 23. maja, Sindikat pravosuđa Srbije snažno podržava Apel Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode MEDEL – za nezavisne sudove, sudije i tužioce. Jer, sudska zaštita je najznačajniji i najčešći oblik zaštite ljudskih prava, garantovan Ustavom.

Da li je čovek zaista najveća vrednost društva? Najavljene promene u radnom zakonodavstvu dovešće do smanjivanja radničkih prava, a pre svega do pojačane nejednakosti i nesigurnosti za radnike, uprkos garancija iz Ustava i ratifikovanih međunarodnih konvencija. Kriza nije nastala zbog viška radničkih prava, pa zato ni smanjenje tih prava neće dovesti do privrednog oporavka nego do još većeg siromaštva. Dakle, čovek kao najveća vrednost društva, postaće još siromašniji. Podsećamo da je snižavanje dostignutog nivoa ljudskih prava zabranjeno kako Ustavom tako i međunarodnim dokumentima koje je Srbija ratifikovala, uključujući i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, kao i Evropsku socijalnu povelju, koje su sastavni deo pravnog poretka Srbije. U ime očuvanja socijalne sigurnosti i vladavine prava apelujemo da se predstavnici sudske vlasti suprotstave smanjenju dostignutog nivoa ljudskih prava, poštuju Ustav i tako budu garanti očuvanja prava na kojima počiva ljudsko dostojanstvo.


Obaveštenje,

Predstavnici reprezentativnih strukovnih organizacija u oblasti pravosudja, Drustvo sudija Srbije, Udruzenje tuzilaca Srbije i Udruzenje sudijskih i tuzilackih pomocnika Srbije prisustvali su prezentaciji Funkcionalne analize stanja u pravosudju u prostorijama Svetske banke u Beogradu. Predsednik USTP i koordinator za medjunarodne odnose USTP Nenad Stefanovic i Masa Dedeic upoznali su eksperte Svetske banke sa znacajem i polozajem sudijskih i tuzilackih pomocnika, njihovom neizvesnom buducnoscu, zaradama koje se krecu od 48.000 do 67.000 dinara sa komparacijom da npr. diplomirani pravnici bez polozenog pravosudnog ispita u drugim drzavnim institucijama imaju zarade i preko 100.000 dinara kao sto je to primer sa APR, nedostatkom adekvatne obuke, uslova za rad kao i sa zahtevom USTP da se uvede tranzicioni period od najmanje 5 godina u odnosu na primenu odredbi Zakona o pravosudnoj akademiji.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije


Obaveštenje,

Predsednik udruženja predložen za tužioca | Vesti | Tanjug

Poštovane kolege,
obaveštavamo Vas da je predsednik Udruženja Nenad Stefanović predložen od strane Državnog veća tužilaca Narodnoj skupštini Republike Srbije za izbor na funkciju zamenika javnog tužioca. Udruženje pozdravlja njegovo predlaganje, uvereni da je svojim neospornim integritetom i spremnošću da se uhvati u koštac sa postojećim sistemom na ličnom primeru pokazao šta zapravo znači biti dostojan pravosudne funkcije, pri čemu njegova stručnost i osposobljenost nikada nije bila dovedena u pitanje. Kao što smo već istakli, konkurs je zbog nedostatka pravilnika koji bi uredio stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata nezakonit, odnosno, bez pravilnika koga nema još od 2009. godine, svaki će izbor u našim očima, uključujući i ovaj, biti pod znakom pitanja, budući da je prepušten isključivo diskrecionom pravu. Međutim, ovakva odluka je jasno pokazala nekoliko stvari. Kao prvo, odluka Državnog veća tužilaca pokazuje snagu i uticaj koji je Udruženje svojim neumornim i beskompromisnim radom ostavilo na postojeći sistem, budući da su na istom prevashodno birani sudijski i tužilački pomoćnici, iako je isti odavno u potpunosti bio namenjen namirivanju polaznika druge generacije Pravosudne akademije. Istovremeno, ova odluka pokazuje tendenciju sistema da u sebe uvuče sve one koji mu se direktno suprotstavljaju, vođen maksimom divide et impera, u nadi da će Udruženje na taj način obezglaviti i ućutkati, te svesti naš destabilišući uticaj na minimum. Naposletku, ova odluka pokazuje da nas uopšte ne poznaju.

Ljudi koji su se unapred pripremili da se ovakvim predlogom slade, a to su primarno oni koji nas nikada nisu podržali u borbi da promenimo sistem i oni koji su nas napustili upravo u nadi da će na taj način, rasprodajom do juče zajedničkih ideja i uverenja, doći do neke funkcije, u narednim danima neće imati razloga za zadovoljstvo. Naime, njima bez ustručavanja poručujemo da redovno prate dnevnu štampu, budući da sledi jedna od mnogobrojnih lekcija iz doslednosti i beskompromisnosti Udruženja. I to sa Nenadom Stefanovićem na čelu, čisto da slučajno ne pomislite da je ovime nešto rešeno, mada, kada je u pitanju Udruženje koje broji članova koliko naše, ionako Vam je jasno da je naša ideja odavno prevazišla bilo kog pojedinca. Mada bi neki rado to pomislili, nismo pregazili pola Srbije i gledali u lice hiljade članova, simpatizera i oponenata, izdržali sve moguće pritiske, porušili koncept Pravosudne akademije i ušli u ‘konstruktivnu razmenu argumenata’ sa mnogima koji su daleko moćniji i opasniji od nas, da bi se prodali za jedno radno mesto, ma koje ono bilo. Nenad Stefanović će nastaviti da obavlja svoju funkciju u Udruženju do naredne skupštine Udruženja, nakon čega će ostati u rukovodstvu istog, nastavljajući da sa nama radi na ostvarenju naših ciljeva.

Jasno je da će mnogi naši članovi širom čitave mreže sudova i tužilaštva u jednom trenutku postati sudije i tužioci, na šta smo spremni i ponosni, obzirom da nećemo propustiti priliku da menjamo sistem sa ljudima unutar istog, sa različitih pozicija i zvanja, budući da je njemu preko potrebna upravo sveža krv i nove ideje koje donose neka nova lica okupljena oko njih. Mreža koju gradimo i jačamo će ostati dosledna svojim idejama i ciljevima, budući da su one univerzalne, prirodne i trajne, zbog čega nastavljamo borbu za naša prava, bolji položaj u sistemu pravosudja i poštovanje saradničke struke koja nosi pravosuđe u celini i koje predstavlja njegovu budućnost.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije


Obaveštenje,

U današnjem izdanju dnevnih novina "Novosti" kao i na sajtu www.novosti.rs objavljen je članak pod naslovom "Udruženje pomoćnika: Deo strategije reforme pravosuđa nesprovodiv". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


Obaveštenje,

U današnjem izdanju dnevnih novina "Danas" kao i na sajtu www.danas.rs objavljen je članak pod naslovom "Korupcija, nepotizam, loši zakoni, preduga suđenja". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


Obaveštenje,

U današnjem izdanju dnevnih novina "Danas" kao i na sajtu www.danas.rs objavljen je članak pod naslovom "Korupcija, nepotizam, loši zakoni, preduga suđenja". Sa sadržinom istog se možete upoznati OVDE


BEOGRAD - Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika podnelo je Državnom veću tužilaca (DVT) zahtev da obustavi postupak izbora 47 zamenika javnih tužilaca, po konkursu koji je oglašen u januaru, jer još nije donelo pravilnik za vrednovanje kandidata.

Izbor zamenika javnih tužilaca svodiće se na diskreciono pravo DVT-a koga će da izabere od 600 prijavljenih kandidata, upozoravaju iz udruženja.

Predsednik Udruženja Nenad Stefanović rekao je Tanjugu da je Udruženje podnelo zahtev za obustavu tog oglasa, jer je suprotan Zakonu o javnom tužilaštvu i jer je protivzakonit. Prema njegovim rečima, član 82. Zakona o javnom tužilaštvu predviđa da je DVT dužno da pre oglašavanja oglasa za izbor zamenika tužilaca donese pravilnik na osnovu koga će vrednovati kandidate i utvrđivati njihovu stručnost, dostojnost i osposobljenost.

Povodom zahteva za uvid u pravilnik, DVT je obavestilo Udruženje da se Nacrt pravilnika trenutno nalazi u Direktoratu Evropske komisije za pravosuđe i da će na postojeće kandidate primeniti Zakon o uređenju sudova za kandidate iz reda sudijskih pomoćnika, odnosno Zakon o javnim tužilaštava za tužilačke pomoćike "Međutim, ta dva zakona nas vrednuju kao državne službenike i u sebi ne sadrže parametre ko je od nas stručan, dostojan i osposobljen za obavljanje javno tužilačke funkcije", naglasio je Stefanović. S druge strane, tu su i kandidati koji ne dolaze iz redova pomoćnika sudija i tužilaca, već iz drugih pravnih oblasti (advokatura, privreda), a Udruženje, kako je naveo Stefanović, nije dobilo odgovor na pitanje kako će njih vrednovati. "Iz toga proizilazi da je oglas nezakonit, jer DVT postpa suprotno članu 82 Zakona o javnom tužilaštvu. Mi zahtevamo od DVT da donese odgovarajući pravilnik na osnovu koga će utvrditi stručnost, osposobljenot i dostojnost svih kandidata, da potom raspiše novi oglas za prijavu kandidata", ukazao je on.

Inače, prijava na oglas je završena i čeka se objava izbora kandidata za izbor za zamenike koje imenuje Skupština Srbije.

Ukoliko oglas ne bude obustavljen, izbor će, kako je naveo Stefanović, biti nezakonit. On je najavio da će se u tom slučaju Udruzenje obratiti Savetu za borbu protiv korupcije, predstavnicima Evrospke delegacije. "Već smo dostavili OEBS-u i predstavnicima Evropske delegacije zahtev koji je upućen DVT povodom oglasa", dodao je predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika.


Obaveštenje,

Snimak konferencije koja je održana 26.03.2014.godine u Press centru UNS- u , na temu "Budućnost pravosuđa iz ugla struke" možete pogledati putem ovog linka.


Poštovane kolege,

Povodom jučerašnje konferencije za medije održane na temu "Budućnost pravosuđa iz ugla struke" na sajtu dnevnog lista "Danas" i sajtu dnevnog lista "Večernje novosti" objavljeni su članci sa čijom sadržinom se možete upoznati putem linkova

 • http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/quotsalto_mortalequot_u_izboru_sudija.83.html?news_id=74242
 • http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:484472-sudije-izabrane-protivustavno

Poštovane kolege,

Deo snimka današnje konferencije za medije održane u Press centru UNS-a u organizaciji Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, na temu "Budućnost pravosuđa iz ugla struke" i tekst objavljen na sajtu Tanjuga, možete pogledati putem ovih linkova:

 • http://www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=123310
 • http://www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=123310&videoID=713948

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da konferenciju za medije zakazanu za sutra 26.03.2014. godine sa početkom u 12.30 časova možete pratiti uživo putem ovog linka.


POZIV ZA MEDIJE

Obaveštavamo vas da je 26.marta 2014.godine zakazana konferencija za medije u prostorijama Press centra UNS-a u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici broj 6, III sprat, sa početkom u 12,30 časova, te ovim putem pozivamo sve predstavnike medija da prisustvuju navedenoj konferenciji, pod nazivom:

“BUDUĆNOST PRAVOSUĐA IZ UGLA STRUKE”

Konferencija za medije zakazana je kako bi se skrenula pažnja stručne i šire javnosti na postojanje problema koji se moraju rešiti i to u trenutku kada je Republika Srbija započela pristupne pregovore za članstvo u EU i počela sa pripremama za usvajanje standarda EU u oblasti pravosuđa, odnosno standarda iz poglavlja 23. i 24.

TEME KONFERENCIJE:

 • Način izbora sudija i javnih tužilaca – aktuelni oglasi, transparentnost oglasa, analiza dosadašnjih oglasa za nosioce pravosudnih funkcija, da li su nosioci pravosudnih funkcija u toku 2013.godine birani u skladu sa Ustavom i zakonom
 • Uloga Pravosudne akademije u RS, koliko smo udaljeni od koncepta Pravosudne akademije u državama članicama EU, da li je potrebno ustanoviti tranzicioni period pre uvođenja Pravosudne akademije u pravosudni sistem
 • Koje su koruptivne tačke sadašnjeg sistema izbora sudija i javnih tužilaca
 • Odluke Ustavnog suda Srbije i njihove posledice u pravosudnom sistemu Republike Srbije
 • Uloga i ustavne nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, njihova transparentnost i pitanje njihovog legitimiteta
 • Da li je Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013 - 2018.godina sprovodiva i u kom obimu, a sa osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije u delu koji se tiče načina izbora sudija i javnih tužilaca;
 • Koliki je stepen nezavisnosti sudske vlasti u odnosu na izvršnu vlast
 • Koliko je advokatska profesija ugrožena idejom uvođenja državnih advokata za službene odbrane i koje su posledice odluke Ustavnog suda Srbije koja se odnosi na određivanje advokatske tarife prilikom upisa u 
advokatski imenik
 • u kojoj meri su prihvaćeni standardi EU u pogledu dostupnosti 
informacija u vezi postupka izbora sudija i javnih tužilaca
 • Kako osigurati transparentnost pravosuđa sa jedne strane a kako zaštiti građane koji učestvuju u sudskim postupcima od zloupotrebe njihovih 
ličnih podataka

UČESNICI:

 • Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije
 • Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije

 • Zoran Pašalić, predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova RS

 • Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije

 • Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije
 • Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (čeka se potvrda)
 • Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije
 • Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Poštovane kolege,

danas 20.03.2014.godine predstavnici Udruženja su učestvovali na okruglom stolu koji je organizovala Svetska banka u okviru pripreme Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji. Cilj organizovanja okruglog stola bio je stručna diskusija na teme:

 • Koji su najveći problemi vezani za kvalitet pravde u Srbiji
 • Koji su najveći problemi vezani za efikasnost pravosudnog sistema u Srbiji
 • Koji su najveći problemi vezani dostupnost pravde u Srbiji

Okrugli sto su vodili gospodin Srđan Svirčev, gospođa Georgia Harley i gospodin Klaus Decker.


Poštovane kolege,

Na sajtu nedeljnika "Vreme" dana 13.03.2014.godine objavljen je članak pod naslovom "Novi ljudi za staro pravosuđe". Autor navedenog članka dao je izuzetnu analizu problematike kojom se USTP bavi od svog osnivanja. Sa sadržinom istog možete se upoznati preko ovog linka.


Poštovane kolege,

možete da se upoznate sa sadržinom dopisa koji je USTP uputilo DVT-u, u kojem USTP traži da se obustavi oglas DVT-a za izbor zamenika osnovnih javnih tužilaca, iz razloga što nisu u skladu sa odredbom čl.82 Zakona o javnom tužilaštvu usvojili Pravilnik za vrednovanje stručnosti, dostojnosti i osposobljenosti kandidata, iz čega proizlazi da će DVT odlučivati diskreciono.


Obaveštenje,

U današnjem izdanju dnevnih novina "Danas" kao i na sajtu www.danas.rs objavljen je članak pod naslovom "Ista merila za sve". Sa sadržinom istog se možete upoznati ovog.


Obaveštenje,

U Hronici internet izdanja dnevnog lista "POLITIKA" objavljen je članak o izabranim sudijama VKS i najavljenom konkursu za više od sto sudijskih mesta u svim osnovnim sudovima, čije raspisivanje se očekuje po izboru predsednika sudova. Više o tome možete pročitati ovog.


Obaveštenje,

obaveštavamo vas da je u martovskom izdanju časopisa "Lege Artis" objavljen članak na temu ustavnosti izbora sudija i tužilaca


Obaveštenje,

Dana 27.02.2014.godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su bili na sastanku sa predstavnicima tima Svetske banke (WB) , organizovanog za projekat unapređenja pravosudnog sistema u Srbiji, kojom prilikom su prezentovali svu relevantnu dokumentaciju Udruženja, uključujući predlog reorganizacije pravosuđa u 4 faze. Istom prilikom, predstavnici USTP-a ukazali su na neophodnost podrške u procesu uspostavljanja nove zakonske regulative, naročito imajući u vidu nedavne odluke Ustavnog suda Srbije kojima je najpre konstatovana kao neustavna odredba čl.40 Zakona o Pravosudnoj akademiji, te zatim privremene mere donete uz rešenje o pokretanju postupka za ocenu usatavnosti čl. 75. Zakona o javnom tužilaštvu i čl.50 Zakona o sudijama, kojima je obustavljena primena svih pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih članova zakona upodobljenih neustavnom članu ZPA.


Obaveštenje,

Dana 26.02.2014.godineu Dnevniku Radio televizije Vojvodine objavljen je prilog sa čijom sadržinom se možete upoznati preko ovog linka http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/uskoro-izmene-zakona-o-pravosudnoj-akademiji_465377.html


Obaveštenje,

U Hronici internet izdanja dnevnog lista "POLITIKA" objavljen je članak sa čijom sadržinom se možete upoznati ovog.


Obaveštenje,

Privremena mera koju je doneo Ustavni sud uz rešenja o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama nema za pravnu posledicu obustavljanje postupaka izbora sudija i zamenika javnih tužilaca po već raspisanim konkursima, već samo pravnu nemogućnost da se u tim postupcima primene sporne odredbe zakona. Cilj privremene mere je očuvanje jedinstva pravnog poretka u Republici Srbiji, obzirom da su osporene odredbe pomenuta dva zakona u suštini istovetne odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji koje su oglašene neustavnim. Više o tome možete pročitati ovog.


Obaveštenje,

U Hronici internet izdanja dnevnog lista "POLITIKA" objavljen je članak sa čijom sadržinom se možete upoznati ovog.


Obaveštenje,

na sajtu B92 objavljen je članak o Odluci Ustavnog suda kojom je utvrđena neustavnost spornih odredbi Odluke Advokatske komore o upisnini u Imenik advokata. Više o tome možete pročitati ovog.


Sudija Boljević: Vlast u reformi pravosuđa promašila čist penal

Predsednica Društva sudija Srbije i sudija Apelacionog suda u Beogradu Dragana Boljević ocenila je danas da je vlast u reformi pravosuđa imala čist penal, ali je promašila čitav gol. Nažalost, propuštena je prilika da odgovaraju krivci za krah reforme pravosuđa, a time je poslata poruka da se svaka krivica oprašta ako ste poslušni, strah sudija je još veći, politički pritisci su nastavljeni, mogućnosti uticaja izvršne vlasti na pravosuđe nisu isključene, nego su dodate još i nove - rekla je Dragana Boljević u intervjuu agenciji Beta.

Dodala je da se sudije i dalje biraju proizvoljno, pa se u više sudove biraju sudije koje su tek 2010. godine prvi put izabrane, dok odlične sudije sa sudijskim stažom od 15 godina i duže ostaju u zapećku jer nemaju političku vezu. Dragana Boljević je kao pozitivne promene navela novu mrežu sudova, jer će ona građanima omogućiti da lakše ostvare pravnu zaštitu i rasterećenje apelacionih sudova u krivičnoj materiji poveravanjem “male apelacije” višim sudovima. Pozitivno je i produžavanje roka zastarelosti za disciplinski prekršaj, kao i vraćanje nereizabranih sudija i tužilaca - rekla je Dragana Boljević. Istakla je da je nova Vlada Srbije imala širok konsenzus za reformu pravosuđa i entuzijazam i pomoć strukovnih udruženja, ali je prešla preko zahteva da se obezbede zakonski uslovi da za krah reforme odgovaraju i prethodni i sadasnji članovi Visokog saveta sudstva (VS S) i Državnog veća tužilaca (DVT), odakle se moralo krenuti, a na šta su ukazali i eksperti EU. Ne samo strukovna udruženja nego i većina sudova i tužilaštava, u anketi koju je sprovelo Ministarstvo pravde u martu 2013. godine, izjasnila se za odgovornost clanova VS S i DVT, ali su u Ministarstvu pravde, kada su videli rezultat izjašnjavanja, prokomentarisali da sudije i tužioci zapravo nisu razumeli pitanje i sa tim se stalo - rekla je Boljevićeva. Predsednica Društva sudija Srbije rekla je da je najava ukidanja sudova Srbije na Kosovu presedan koji je u suprotnosti sa Ustavom, i dodala da se, međutim, svi prave da ga ne primećuju. Ne može se vladavina prava graditi protivustavnim ponašanjem. Kada država na osnovu sporazuma koji je politički a ne pravni akt, povuče svoje organe vlasti sa svoje teritorije, to je faktički odricanje od suvereniteta - rekla je Dragana Boljević. Ona je kao upečatljiv pritisak na pravosuđe navela slučaj sudije Vladimira Vučinića, koji se “čak obratio Visokom savetu sudstva za zastitu od predsednika suda, što je do sada nezabelezen slučaj”.

Morate biti mnogo pritisnuti da tako nešto uradite. Vučinić je moralan i stručan i s razlogom je bio predsednik Odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu - rekla je Dragana Boljević. Dodala je da je za sve bilo nesporno da je prethodna vlast znatno uticala na pravosuđe, ali da se toga nije odrekla ni sadasnja vlast koja je usvojenim zakonima i Strategijom reforme pravosuđa trasirala nekoliko bitnih, a manje uočljivih načina za političke uticaje na pravosuđe. Pravosudna akademija, koja sada prakticno postaje uslov za izbor za sudiju, pod jakim je uticajem izvršne vlasti, pošto trećinu članova Upravnog odbora bira Vlada, što je potpuno suprotno standardima - rekla je Dragana Boljević. Ona je podsetila da Upravni odbor Akademije bira Programski savet koji opet bira petočlanu komisiju za izbor sudija, a nije poznato ni ko su članovi te komisije ni kako oni rade. Pošto će svi koji zavrse Akademiju biti izabrani za sudije, to znači da oni koji primaju polaznike u stvari odlučuju o tome ko će biti sudija. To je savršen, nevidljiv način da se utiče na izbor sudija - rekla je Dragana Boljević. Dodala je da je najgore što se svest ljudi koji će biti izabrani za sudije i tužioce formira na način da postaju pragmatični - oni na svom primeru shvataju gde je prava vlast i da je nezavisnost ideal do kojeg vodi rizičan, dug i neizvestan put. Dragana Boljević je rekla da je nedovoljna nezavisnost sudstva i nedovoljan kvalitet pravne zastite osnovni problem u sudstvu. Istakla je da se insistiranjem na neefikasnosti kao na osnovnom problemu sudstva opravdavaju zahtevi politike da sudstvo radi kao fabrika - brže i više, a zapravo se skriva odgovornost države za uslove u kojima ono funkcioniše i sudstvo proglašava krivim za sistemske probleme, a čim je krivo, podložno je uticajima i manipulacijama. Svako greši kada radi brzo, pa i sudija, a kada pravi greške zna da je meta za odstrel i onda ne talasa, a time gubi nezavisnost i nepristrasnost - navela je Dragana Boljević.

Objasnila je da su na kraju 2012. godine u istrazi u osnovnim sudovima sudije imale više 700 predmeta u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, više od 900 u Sremskoj Mitrovici, dok je u Drugom osnovnom sudu u Beogradu po sudiji ostalo više od 1.600 predmeta. U građanskom odeljenju Višeg suda u Beogradu po sudiji je bilo vise od 900 predmeta u radu, dok je, nasuprot tome, istrazi u osnovnim sudovima bilo po 10 predmeta po sudiji u Užicu, sedam u Požarevcu i Vranju ili čet.


Obaveštenje,

Shodno proklamovanim ciljevima Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, a imajući u vidu nedavno usvojene zakone o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, u ime Udruženja predsednik Nenad Stefanović potpisao je i predao Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba člana 50 stav 4 Zakona o sudijama i odredaba člana 75 stav 2 Zakona o javnom tužilaštvu. Razlog podnošenja ove inicijatve ogleda se u tome što navedene odredbe Zakona o sudijma i Zakona o javnom tužilaštvu nisu u skladu sa odredbama Ustava Srbije. Naime, članom 50 stav 4 Zakona o sudijama predviđeno je da Visoki savet sudstva predlaže Narodnoj skupštini jednog kandidata za izbor na jedno sudijsko mesto i Visoki savet sudstva je dužan da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Članom 75 stav 2 Zakona o javnom tužilaštvu predviđeno je da Državno veće tužilaca predlaže Narodnoj skupštini jednog kandidata za izbor na jedno mesto zamenika javnog tužioca i takođe Državno veće tužilaca je dužno da prilikom predlaganja kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Ovako definisane odredbe Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu upodobljene su odredbama Zakona o pravosudnoj akademiji, u pogledu kojih je Ustavni sud Srbije već pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti rešenjem Iuz-497/2011 od 18.07.2013.godine, a na osnovu inicijative za ocenu ustavnosti spornih odredaba ovog zakona koju je takođe podnelo Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije. Udruženje smatra da se ovako definisanim odredbama navedenih zakona krši načelo zabrane diskriminacije i pravo građana da stupaju na javne funkcije pod jednakim uslovima, s obzirom na to da kandidati koji ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove izbora za sudiju ili zamenika javnog tužioca, a nisu završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, mogu biti predloženi od strane Viskog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca, za izbor u svim sudovima i tužilaštvima, osim u osnovnim/prekršajnim sudovima i osnovnim tužilaštvima, čime se dodatno ograničavaju i dovode u pitanje ustavne funkcije i nezavisnost Viskog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, jer su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca dužni da prilikom predlaganja kandidata Narodnoj skupštini za izbor na mesto sudija osnovnog/prekršajnog suda ili osnovnog javnog tužilaštva predloži kanidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije ukazuje na ozbiljnost situacije i na značaj pitanja izbora sudija i javnih tužilaca, posebno na zabrinjavajući tempo kojim se vrši usaglašavanje odredaba osnovnih i nosećih pravosudnih zakona zemlje sa odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji, pri čemu se zanemaruje činjenica da su odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji koje se odnose na izbor u postupku ocenjivanja ustavnosti o strane Ustavnog suda. Sve navedeno ukazuje i da se usaglašavanjem odredaba dva najznačajnija pravosudna zakona Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, koje se odnose na izbor, sa spornim odredbama Zakona o pravosudnoj akademiji, vrši svojevrsni pritisak na Ustavni sud Srbije, s obzirom na to da bi, ukoliko se eventuano utvrdi neustavnost spornih odredbama Zakona o pravosudnoj akademiji, to istovremeno značilo i neustavnost odredaba Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu koje su usaglašene sa Zakonom o pravosudnoj akademiji, čime bi se u dovelo u pitanje „opstajanje“ usvojene Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013 - 2018.godine, budući da ista u svojim ključnim načelima i prioritetima definiše nepristrasnost i kvalitet pravde i to kroz pravosudni sistem u kojem su propisi jasni, razumljivi, određeni, lako dostupni i usklađeni, kako međusobno, tako i sa pravnim tekovinama Evropske unije i praksom međunarodnih sudskih institucija i koja kao osnovne pravne izvore, koji uređuju nadležnost i odgovornost ključnih institucija pravosudnog sistema Republike Srbije, između ostalog navodi i Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu.


Obaveštenje,

Svesni uslova pod kojima živimo i radimo, i uzimajući u obzir zajednički interes, Sindikat pravosuđa Srbije i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije potpisali su Memorandum o saradnji u vezi sa svim pitanjima značajnim za pravosudnu delatnost, kao i u cilju poboljšanja statusa svih zaposlenih u pravosuđu. Saglasni smo da je reforma pravosuđa neophodna, ali i da je ovakvo stanje u pravosuđu neodrživo. Imajući u vidu prethodno sprovedenu reformu, kao i trenutno sprovođenje „popravke reforme“, što predstavlja veliki izazov za potpisnike Memoranduma, zaključili smo da nam je za zaštitu prava i unapređenje uslova rada i života neophodna saradnja. Dosta je bilo ignorisanja prilikom odlučivanja mimo nas o pitanjima bitnim za sve nas. Mi moramo da se nametnemo, ako ne kao kontrolni a onda kao korektivni faktor. U normalnim zemljama radnici se uvažavaju, o njihovim pravima i obavezama vodi se ozbiljan socijalni dijalog. Nas je sve manje a posla sve više. Sudijski i tužilački pomoćnici koji ispunjavaju sve uslove da budu izabrani za sudije ili tužioce diskriminisani su, jer prioritet za izbor imaju polaznici Pravosudne akademije. Svi zajedno imamo nemoguće uslove rada i ponižavajući materijalni položaj. Prva zajednička akcija biće organizovana 10. januara 2014. godine kada ćemo Vladi Srbije predati kompas, o čemu će mediji biti blagovremeno i detaljnije upoznati. Kompas je sprava koja služi kao putokaz kako bi se znalo gde se nalazite, odakle ste došli i kuda ste pošli. Imajući u vidu činjenicu da su saznanja u vezi sa pravosuđem često obavijena velom tajne, kao i to da je pravosuđe za javnost "zatvoreno kao školjka", udružićemo sve svoje kapacitete da svoja saznanja o aktivnostima u pravosudnom sistemu prenesemo građanima koji zaslužuju kvalitetno pravosuđe. Sama promena zakona bez kadrovske, infrastrukturne i finansijske podrške ne znači mnogo. Pravosuđe se nalazi u slepoj ulici.


Obaveštenje,

Dana 18. decembra 2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa Poverenikom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubom Šabićem, kojom prilikom su izneli kompleksnost položaja u kojem se nalaze sudijski i tužilački pomoćnici u srpskom pravosuđu i istog upoznali sa ciljevima i najnovijim aktivnostima Udruženja. Tokom navedenog sastanka, Poverenik Rodoljub Šabić naveo je da je upoznat sa problemima sudijskih i tužilačkih pomoćnika u Srbiji, ističući da je neophodno da se što pre nađe adekvatno rešenje za iskusne i kvalitetne ljude koji godinama kao sudijski i tužilački pomoćnici rade u sudovima i javnim tužilaštvima u Srbiji.


Poštovane kolege,

Poštovane kolege,saopstenje Sindikata pravosuđa Srbije,vezano za najavljena otpuštanja zaposlenih na određeno vreme u novoj mrezi sudova,možete pogledati ovde.


Poštovane kolege,

Ambasada Holandije obavestila je USTP da je Ministarstvo spoljnih poslova Holandije organizovalo program obuke ''MATRA PATROL'' pod nazivom"Jačanje institucionalnog kapaciteta u vladavini prava 2012-2015".Svi zainteresovani sudijski i tužilački pomoćnici kompletan pregled ponuđenih obuka, kao i obrasce za prijavu mogu pronaći na www.asser.nl/matrapatrol.


Obaveštenje,

Dana 29. novembra 2013. godine delegacija Udruženja koju je predvodio predsednik Udruženja Nenad Stefanović, u čijem sastavu su bili član UO Dragana Obradović i koordinator tima za radno-pravni položaj USTP Jelena Gajić, učestvovala je na naučnom skupu u organizaciji Centra za javno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom ''Izbor sudija u Republici Srbiji i državama regiona – norma, praksa, predlozi za promenu''. U diskusiji koja se odnosila na način izbora sudija i položaja VSS-a, predstavnici Udruženja su ukazali na način na koji je sproveden poslednji oglas za izbor sudija, sve nepravilnosti tokom istog i diskriminaciju svih drugih kandidata u odnosu na kandidate Pravosudne akademije.


Obaveštenje,

U periodu 21. – 22. novembar predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, na poziv OEBS-a, prisustvovali su Konferenciji u organizaciji Evropske komisije ''Assises de la Justice'' u Briselu, na čijim marginama su uspostavljeni kontakti sa predstavnicima evropskih strukovnih udruženja i organizacija, kojima su predočeni problemi sa kojima se sudijski i tužilački pomoćnici susreću u pravosuđu Srbije.


Obaveštenje,

Dana 18.11.2013. godine Nina Nicović, član Upravnog odbora Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, učestvovala je na prezentaciji komentara Franka Rihtera, predsednika Okružnog suda u Duisburgu, Nemačka, na nacrt zakona o vrednovanju sudija, u organizaciji OEBS-a, na kojem su ostvareni kontakti za buduću saradnju Udruženja sa međunarodnim organizacijama i stranim ekspertima.


Poštovane kolege,

Dana 18.11.2013. godine u dnevnom listu Politika izašao je novinski članak pod naslovom "Stotine novih kandidata za sudije". Tekst možete pročitati ovde


Obaveštenje,

Dana 9. novembra 2013. godine održana je Sedma redovna skupština Udruženja tužilaca Srbije na kojoj je imao čast da se obrati predsednik Udruženja Nenad Stefanović, koji je tom prilikom ukazao na probleme sa kojima se suočavaju sudijski i tužilački pomoćnici u Srbiji. Predsednik Udruženja tužilaca dr Goran Ilić istakao je u svom obraćanju Skupštini da je došlo vreme da iskusnija strukovna udruženja daju nesebičnu podršku sudijskim i tužilačkim pomoćnicima, čija su prava sada ugrožena.


Obaveštenje,

Dana 8. novembra 2013. godine delegacija Udruženja koju je predvodio predsednik Udruženja Nenad Stefanović, u čijem sastavu su bili potpredsednici Udruženja Lazar Lazaović i Nikola Pantelić, prisustvovala je Regionalnoj konferenciji ''Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja'' u organizaciji OEBS-a i Udruženja tužilaca Srbije. Delegacija je imala čast da razgovara sa gospodinom Džejmsom Hamiltonom, bivšim predsednikom Međunarodnog udruženja tužilaca, koji je tokom svog govora na konferenciji istakao da je upoznat sa problemima sudijskih i tužilačkih pomoćnika u Srbiji i da je neophodno da se nađe rešenje za iskusne i kvalitetne ljude koji su godinama u pravosudnom sistemu.


Obaveštenje,

Dana 26. oktobra 2013. godine, u ''Sava centru'' održana je Prva redovna skupština našeg Udruženja. Pored uvaženih članova i prijatelja iz čitave zemlje, skupštini su prisustvovali predstavnici Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, OEBS-a, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, UNDP-a i drugih eminentnih institucija. Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj o radu Udruženja 2013. godine, Finasijski izveštaj Udruženja za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu. Skupština je takođe izabrala nove članove Upravnog odbora. Skupštini su se obratili Drgana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i Romana Švajger, šefica Odeljenja za vladavinu prava misije OEBS-a u Srbiji, koje su pružile podršku radu i ciljevima Udruženja.


Obaveštenje,

U periodu 23. - 24. oktobar 2013. godine, na poziv Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika prisustvovali su Godišnjem savetovanju sudija prekršajnih sudova – Kopaonik 2013.


Obaveštenje,

Dana 15.10.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su se sastali sa Sonjom Bohnet, prvim sekretarom političkih poslova i protokola Ambasade Nemačke u Srbiji, kojem prilikom su izneli kompleksnost položaja u kojem se nalaze sudijski i tužilački pomoćnici u srpskom pravosuđu i istu upoznali sa ciljevima Udruženja kao i najnovijim aktivnostima.


Obaveštenje,

Na osnovu člana 26 stav 1 Statuta Udruženja, donosim ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE Godišnja Skupština Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije održaće se u Beogradu, u Sava Centru – Japanski salon, dana 26.10.2013. godine, sa početkom u 11,30 časova. Predlažem sledeći dnevni red :

 1. Utvrđivanje uslova za rad Skupštine, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Obraćanje Predsednika Udruženja i počasnih gostiju Udruženja
 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Udruženja
 4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Udruženja za 2014. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Udruženja
 6. Izbor članova Upravnog odbora
 7. Razno

Predsednik USTP
Nenad Stefanović


Obaveštenje,

Dana 30.09.2013. godine u dnevnom listu "Danas" izašao je novinski članak pod naslovom "Predlozi upućeni vlastima bez odgovora" u kojem je Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Nenad Stefanović otkrio podatak da Pravosudna akademija u Srbiji jedina u Evropi nije član Evropske mreže za pravosudnu obuku, da je svim relevantnim institucijama poslat predlog za rešavanje problema trenutnog statusa pomoćnika kojom prilikom je skrenuo pažnju i na goruće pitanje seta pravosudnih zakona koji će, ako budu izglasani, zapečatiti sudbinu svih sudijskih i tužilačkih pomoćnika na teritoriji Republike Srbije. Tekst možete pročitati ovde.


Obaveštenje,

Dana 27.09.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su se sastali sa kolegama iz Višeg prekršajnog i Prekršajnog suda, Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu kojom prilikom su sa prisutnima razmenili informacije vezano za aktivnosti Udruženja pri čemu su naglasili neophodnost udruživanja radi konačnog rešavanja trenutnog statusa pomoćnika u srpskom pravosuđu.


Obaveštenje,

Dana 24.09.2013. godine članovi Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su dobili priliku od strane Ambasade Holandije u Srbiji da konkurišu do 29.09.2013. godine na mesto za učešće na seminaru ''Vladavina prava u periodu pristupnih pregovora sa EU'', više informacija možete naći ovde.


Obaveštenje,

Dana 27.09.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su se sastali sa kolegama iz Višeg prekršajnog i Prekršajnog suda, Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu kojom prilikom su sa prisutnima razmenili informacije vezano za aktivnosti Udruženja pri čemu su naglasili neophodnost udruživanja radi konačnog rešavanja trenutnog statusa pomoćnika u srpskom pravosuđu.


Obaveštenje,

Dana 16.09.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su se sastali sa Njegovom Ekscelencijom Ambasadorom Holandije u Republici Srbiji Laurent Luis Stokvis i Minom Noor, sekretarom Ambasade zaduženim za vladavinu prava, kojom prilikom su izneli kompleksnost situacije u kojoj se sudijski i tužilački pomoćnici trenutno nalaze kao i moguća rešenja za probleme koji postoje, zajedno sa najnovijim aktivnostima Udruženja.


Obaveštenje,

Dana 05.09.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa gospođom Mirjanom Cvetković, pravnim savetnikom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, pri čemu su istu upoznali sa krivičnom prijavom koje je Udruženje podnelo protiv ministra Nikole Selakovića, presekom stanja i analizom tekućih problema u srpskom pravosuđu kao i predloge za rešenje istih od strane Udruženja a koji su dostavljeni svim relevantnim institucijama.


Obaveštenje,

Dana 03.09.2013. godine u dnevnom listu Blic je izašao novinski članak pod naslovom "Sudijski i tužilački pomoćnici tuže Selakovića" koji možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Dana 02.09.2013. godine u dnevnom listu Danas je izašao novinski članak pod naslovom "Pomoćnici tuže Selakovića" koji možete pogledati ovde.


OBAVEŠTENJE

Dana 02.09.2013. godine predstavnici Udruženja podneli su krivičnu prijavu Prvom OJT u Beogradu protiv ministra Nikole Selakovića zbog sumnje da je izvršio krivično delo povreda ravnopravnosti iz člana 128 stav 2 KZ u sticaju sa krivičnim delom zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 KZ u vezi člana 30 KZ.

Osnov za podnošenje krivične prijave je, između ostalog, zapisnik sa sednice Viskog saveta sudstva održane 21.05.2013. godine, iz kojeg proizilazi da je Komisija za izbor sudija u osnovnim i prekršajnim sudovima VSS, smatrajući da ne može da se primeni Zakon o Pravosudnoj akademiji na oglas od 06.03.2013. godine, u skladu sa Zakonom o sudijama uradila rangiranje 447 kandidata i prema toj rang listi samo 5 polaznika Akademije se našlo među prvih 15 kandidata. Na istoj sednici ministar Nikola Selaković izneo je tvrdnje da pred Ustavnim sudom Srbije nije osporena ustavnost odredbe člana 40 Zakona o Pravosudnoj akademiji i da je predlaganje kanidata Akademije ima značaj prilikom ocene uslova za dobijanje datuma za početak pregovora sa EU, iako ga je Udruženje blagovremeno i u više navrata obavestilo o postojanju ustavnih inicijativa, kao i da takav uslov u vezi sa navedenim oglasom nije propisan ni u jednom zvaničnom dokumentu EU, čime je u bitnome uticao na druge članove Visokog saveta sudstva i naveo ih da donesu jednoglasnu odluku da se na prijavljene kandidate primeni Zakon o Pravosudnoj akademiji i za izbor predlože kandidati Akademije, bez obzira na rang listu Komisije, kojom je prethodno utvrđeno ko su najbolji kandidati za sudije. Istovremeno je, u svojim medijskim nastupima koji su prethodili sednici Viskog saveta sudstva od 21.05.2013. godine, ponavljao da će kandidati Pravosudne akademije biti izabrani za sudije i zamenike javnih tužilaca na navedenom oglasu i pre navedene sednice Visokog saveta sudstva i odluke Narodne skupštine o izboru sudija i zamenika javnih tužilaca, navodeći da je ''lično blizak'' sa prvom generacijom Pravosudne akademije jer je sa njima studirao. Nebjašnjivo je obaveštenje VSS koji nas je, postupajući po zahtevu za informacije od javnog značaja, obavestio da ne mogu da nam dostave rang listu, budući da nije sačinjena rang lista 447 kandidata koji su se prijavili na oglas VSS za izbor sudija u osnovnim i prekršajnim sudovima od 06.03.2013. godine.


Obaveštenje,

Dana 06.08.2013. godine Potpredsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je dao izjavu za B92 koju možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Dana 06.08.2013. godine Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je dao izjavu za RTS koju možete poglerdati ovde.


Obaveštenje,

Dana 24.07.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji izneli detalje sastanka sa Upravnim odborom Pravosudne akademije kao i najnovije informacije vezano za pokretanje ocene ustavnosti Zakona o Pravosudnoj akademiji pred Ustavnim sudom Srbije.


Obaveštenje,

Dana 23.07.2013. godine u dnevnom listu Politika izašao je novinski članak pod naslovom ''Diploma Pravosudne akademije kao prednost'' u kome je Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Nenad Stefanović objasnio suštinu problema trenutnog izbora sudija i tužioca. Tekst novinskog članka možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Dana 23.07.2013. godine, na poziv Upravnog odbora Pravosudne akademije, predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa članovima Upravnog odbora Pravosudne akademije- Goranom Ilićem, zamenikom Republičkog javnog tužioca, Brunom Vekarićem,zamenikom Republičkog javnog tužioca, Zoranom Pašalićem, V.F. Predsednika Višeg prekršajnog suda i Nenadom Vujićem, direktorom Pravosudne akademije, na kome su dobili svesrdnu podršku u daljem rešavanju problema trenutnog statusa sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.


Obaveštenje,

Poštovane kolege sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je pred Ustavnim sudom konačno pokrenut postupak za ocenu ustavnosti člana 26. stav 3. i člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji.


Obaveštenje,

Dana 16.07.2013. godine, u dnevnom listu „Danas“ izašao je novinski članak pod naslovom „ “, u kome su predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije govorili o aktuelnoj odluci Visokog saveta sudstva, kojom su za prvi izbor na sudijsku funkciju predloženi četrnaest kandidata iz redova svršenih polaznika početne obuke Pravsudne akademije. Tekst možete pročitati ovde.


Obaveštenje,

Dana 12.07.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije u Delegaciji Evropske Unije u Beogradu izneli su svoje viđenje Odluke Visokog saveta sudstva o prvom izboru sudija koji se biraju na sudijsku funkciju broj 119-01-131/2013-01 od 31.05.2013. godine, ukazali na postupanje Visokog saveta sudstva tokom procesa sprovođenja oglasa za izbor sudija i selekcije predloženih kandidata, kao i na posledice koje će navedena odluka imati na srpsko pravosuđe.


Obaveštenje,

Dana 11.07.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika su se povodom Odluke Visokog saveta sudstva o prvom izboru sudija koji se biraju na sudijsku funkciju broj 119-01-131/2013-01 od 31.05.2013. godine obratili narodnim poslanicima putem Otvorenog pisma, čiju sadržinu možete videti ovde.


Obaveštenje,

Dana 05.07.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa brojnim kolegama iz Negotina i Zaječara sa kojima su podelili najnovije informacije o sastancima koje je Udruženje imalo sa međunarodnim organizacijama, pričali o unapređivanju položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i razmenili iskustva po pitanju problema sa kojima se oni svakodnevno susreću.


Obaveštenje,

Dana 24.06.2013. godine u dnevnom listu Danas izašao je novinski članak pod naslovom ''Neustavno biranje podobnih'' u kome su predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije pričali o trenutnom statusu pomoćnika u srpskom pravosuđu kao i o suštini problema istih sa trenutnim modelom Pravosudne akademije. Tekst možete pročitati ovde.


Obaveštenje,

Dana 23.06.2013. godine na veb sajtu agencije TANJUG izašla je vest pod naslovom '' Ne/ustavnost Zakona o pravosudnoj akademiji'' u kome je Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Nenad Stefanović izložio kompleksnost problema sadašnjeg položaja pomoćnika u srpskom pravosuđu. Vest možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Dana 20.06.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa Sinišom Milatovićem, pravnim savetnikom za pravosudnu reformu OEBS-a u Srbiji, i Ivanom Ramadanović Vainomaa,nacionalnim pravnim službenikom OEBS-a u Srbiji, pri čemu su iste upoznali sa inicijativom za ocenu ustavnosti Zakona o pravosudnoj akademiji koja je predata Ustavnom sudu Republike Srbije od strane Udruženja, rastućem nezadovoljstvu pomoćnika zbog nemogućnosti napredovanja u karijeri kao deo kadra koji se obučavao po sistemu pre nastanka Pravosudne akademije kao i o preopterećenosti pomoćnika, zajedno sa sudijama i tužiocima, u svakodnevnom prilivu predmeta u srpskom pravosuđu.


Obaveštenje,

Nakon sastanka predstavnika Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sa gospodinom Lukom Bjankonijem, Prvim Sekretarom i Šefom političkog odeljenja Delegacije Evropske unije u Repubilici Srbiji, i gospođom Mirjanom Cvetković, pravnim savetnikom Delegacije Evropske unije u Repubilici Srbiji isti su bili pozvani da učestvuju u izradi mišljenja Udruženja o mogućim rešenjima položaja pomoćnika kao i opšteg stanja u srpskom pravosuđu a vezano za nacionalnu strategiju reforme pravosuđa i propratnog akcionog plana Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije koje su predali Delegaciji Evropske unije u Srbiji dana 18.06.2013. godine. Tekst mišljenja Udruženja možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Poštovane kolege, kompanija Paragraf, sa kojom naše Udruženje ima potpisan Memorandum o saradnji i uzajamnoj podršci, poziva članove Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika da BESPLATNO prisustvuju seminaru koji kompanija organizuje 28. juna u ''Sava centru'' na temu ''U susret primeni novog Zakonika o krivičnom postupku''. Pored predavanja, na skupu će biti prezentovan ''Vodič za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku'', autora prof. dr Milana Škulića, a u izdanju kompanije Paragraf. Ovo je prvi od edukativnih seminara koje će Udruženje obezbediti svojim članovima. Detaljan program i satnicu pogledajte ovde. Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite za prisustvo na seminaru. Potrebno je da popunite registracionu prijavu ovde navođenje napomene (u polju za sugestije) ''Prijava po pozivu redakcije časopisa ''Pravni instruktor''.


Obaveštenje,

Dana 14.06.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa brojnim kolegama iz Višeg, Osnovnog i Apelacionog suda u Kragujevcu sa kojima su podelili najnovije informacije o sastancima koje je Udruženje imalo sa međunarodnim organizacijama, pričali o unapređivanju položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i razmenili iskustva po pitanju problema sa kojima se oni svakodnevno susreću.


Obaveštenje,

Dana 11.06.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa gospodinom Lukom Bjankonijem, Prvim Sekretarom i Šefom političkog odeljenja Delegacije Evropske unije u Repubilici Srbiji, i gospođom Mirjanom Cvetković, pravnim savetnikom Delegacije Evropske unije u Repubilici Srbiji, pri čemu su dobili priliku da detaljno iznesu stavove Udruženja u vezi sa stvarnim položajem sudijskih i tužilačkih pomoćnika u srpskom pravosuđu kao i da iste upoznaju sa inicijativom za ocenu ustavnosti Zakona o pravosudnoj akademiji koja je predata Ustavnom sudu Republike Srbije od strane Udruženja.


Obaveštenje,

Dana 10.06.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije imali su sastanak u prostorijama UNDP u Srbiji (United Nations Development Programme) sa Oliverom Purić, asistentom rezidencijalnog predstavnika za program UNDP-a u Srbiji, na kojem je bila predstavljena celokupna problematika položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika sa naročitim osvrtom na konkurs na pravosudne funkcije raspisan u martu ove godine, pri čemu su od strane predstavnika te organizacije dobili savete kako da poboljšaju položaj pomoćnika kroz dijalog sa institucijama kao i priliku da učestvuju u budućim projektima veznim za srpsko pravosuđe.


Obaveštenje,

Dana 29.05.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije predali su Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o pravosudnoj akademiji. Tekst inicijative možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Dana 26.04.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su, na poziv Društva sudija Srbije, a u organizaciji fonda Konrad Adenauer Stiftung, učestvovali u panel diskusiji na temu ''Evropsko-demokratski standardi u pravosuđu'', pri čemu su izneli probleme sa kojima se sudijski i tužilački pomoćnici svakodnevno susreću pored problema koji postoji u izboru pomoćnika na pravosudnu funkciju kojom prilikom su od prisutnih dobili svesrdnu podršku u daljem radu. Pored predstavnika Društva sudija Srbije u radionici su učestvovali sudije Vrhovnog kasacionog suda Srbije, sudije Višeg suda u Beogradu, sudije Osnovnog suda u Beogradu, Ivanjici, Despotovcu, Čačku, Nišu, Novom Sadu, predstavnici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, nevladinog sektora kao i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Obaveštenje,

Dana 13.05.2013. godine u dnevnom listu "Novosti", objavljen je članak o proceni ustavnosti zakona o pravosudnoj akademiji. Tekst članka možete pročitati ovde.


Obaveštenje,

Dana 26.04.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije su, na poziv Društva sudija Srbije, a u organizaciji fonda Konrad Adenauer Stiftung, učestvovali u panel diskusiji na temu ''Evropsko-demokratski standardi u pravosuđu'', pri čemu su izneli probleme sa kojima se sudijski i tužilački pomoćnici svakodnevno susreću pored problema koji postoji u izboru pomoćnika na pravosudnu funkciju kojom prilikom su od prisutnih dobili svesrdnu podršku u daljem radu. Pored predstavnika Društva sudija Srbije u radionici su učestvovali sudije Vrhovnog kasacionog suda Srbije, sudije Višeg suda u Beogradu, sudije Osnovnog suda u Beogradu, Ivanjici, Despotovcu, Čačku, Nišu, Novom Sadu, predstavnici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, nevladinog sektora kao i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Obaveštenje,

Dana 16.04.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije održali su sastanak sa članom Državnog veća tužilaca, zamenikom javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Brankom Stamenkovićem i sekretarom Gordanom Radić, na kojem je došlo do razmene mišljenja i potencijalnih rešenja vezano za problem napredovanja kao i izbora sudijskih i tužilačkih pomoćnika na pravosudne funkcije.


Obaveštenje,

Potvrdu o svemu što je Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika pričalo možete naći u izjavama ministra pravde i državne uprave Nikole Selakovića ovde.


Obaveštenje,

Dana 08.04.2013. godine održana je najavljena konferencija za novinare u Medija Centru. Konferenciju možete pogledati ovde.

SAOPŠTENJE POVODOM KONFERENCIJE ZA NOVINARE U MEDIJA CENTRU DANA 08.04.2013. GODINE U 12:00 ČASOVA

DISKRIMINACIJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA POVODOM PREDSTOJEĆEG KONKURSA ZA FUNKCIJE SUDIJA I TUŽILACA

Konferencija za novinare je zakazana da bi se skrenula pažnja stručne i šire javnosti na postojanje problema koji se mora rešiti i to u trenutku kada je u martu ove godine raspisan konkurs za sudije i tužioce.

Konkurs je raspisan u onom broju koliko je polaznika početne obuke prve generacije Pravosudne akademije, s obzirom da su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca od pre tri godine, u zakonskoj obavezi da Narodnoj Skupštini prvo predlože polaznike početne obuke Pravosudne akademije. Sudijski i tužilački pomoćnici neće ni dobiti šansu da postanu sudije ili tužioci. Radi se o zakonskoj diskriminaciji sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji su nakon položenog pravosudnog ispita i višegodišnjeg radnog iskustva osposobljeni da obavljaju sudijsku i tužilačku funkciju. Udruženje se povodom ovog problema obratilo otvorenim pismom Visokog savetu sudstva i Državnom veću tužilaca i drugim nadležnim institucijama.

Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Nenad Stefanović, u ime Udruženja izražava sumnju da je oglas okončan pre nego što je i raspisan iz razloga što postoje indicije da je jedini cilj zašto je oglašen izbor za sudije i zamenike tužioca u ovom trenutku taj da se opravda dosadašnji rad Pravosudne akademije, kao i sredstva koja su do sada uložena u njen rad. Udruženje smatra da je našem pravosudnom sistemu potrebna Pravosudna akademija kao nastavno obrazovani centar po modelu svih pravno uređenih država EU. Ovakav model Pravosudne akademije kakav je kod nas, ne opravdava svoje postojanje jer na uštrb stručnosti i godina radnog iskustva sudijskih i tužilačkih pomoćnika kao kadra koji se godinama pripremao u okviru sudova i tužilaštva, i koji predstavlja funkcionalni deo pravosuđa, daje prednost formalnosti koja se ogleda isključivo u statusu polaznika početne obuke Pravosudne akademije. Borba protiv sistemske korupcije zahteva na prvom mestu rešavanje pitanja načina izbora sudija i tužilaca, shodno tome Udruženje će preduzeti u narednom periodu zakonodavnu inicijativu, kako bi se izmenio važeći Zakon o Pravosudnoj akademiji.


Obaveštenje,

Pozivamo sve kolege, sudijske i tužilačke pomoćnike, na teritoriji Republike Srbije, da nam izađu u susret i pomognu u prikupljanju pristupnica za Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije. U toku je ostvarivanje kontakta sa kolegama po celoj Srbiji, a koji rade u sudovima i tužilaštvima kao pomoćnici, pripravnici i volonteri, međutim, trka sa vremenom kao i koordiniranje aktivnosti na više frontova istovremeno nam ne ostavlja dovoljno vremena da stupimo u kontakt sa svima koji bi želeli da nam se pridruže. Zato, u ovom trenutku koji je veoma bitan za naš status, Vas molimo za pomoć- da u okviru svojih sudova i tužilaštva ištampate pristupnice koje možete preuzeti ovde, i poslati na adresu Vojvode Mišića br. 10, kancelarija br. 4, zgrada Jugošpeda, 11000 Beograd, kao i mail Maji Čvoro, sekretaru našeg Udruženja, na maja.cvoro@ustp.rs, sa podacima koliko ste pristupnica prikupili kao i kada biste želeli da se predstavnici našeg Udruženja nađu sa Vama radi upoznavanja i razmene mišljenja i ideja sa kojim bismo zajedno unapredili Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.


Obaveštenje,

Dana 29.03.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije predali su otvoreno pismo Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, V.F. Vrhovnog kasacionog suda, Republičkom tužiocu, predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, Odboru za pravosuđe i upravu, Odboru za ustavna i zakonodavna pitanja, poslaničkim grupama u okviru Narodne skupštine Republike Srbije kao i strukovnim udruženjima.


Obaveštenje,

Odluku Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije da ne učestvuju u izradi Nacionalne strategije reforme pravosuđa, tekst analize stanja u pravosuđu kao i propratno pismo upućeno ministru pravde možete pogledati ovde.


Obaveštenje,

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je predalo svoje saopštenje od dana 14.03.2013. godine V.F. Predsednika Višeg suda u Beogradu, sudiji Dragoljubu Albijaniću kao i sudijskim pomoćnicima u svim odeljenjima Višeg suda u Beogradu. Saopštenje možete preuzeti ovde.


Obaveštenje,

Dana 08.03.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije održali su sastanak sa predsednicom Društva sudija Srbije, sudijom Draganom Boljević, zamenikom predsednika, sudijom Omerom Hadžiomerovićem, i članom Upravnog odbora Ljubicom Milutinović, na kojem je dogovorena načelna saradnja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva kao i iskustvena pomoć Udruženju sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije od strane Društva sudija Srbije u organizaciji, projektima i kontaktima sa svim relevantnim institucijama.


Obaveštenje,

Dana 18.02.2013. godine predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije održali su sastanak sa predsednikom Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, sudijom Zoranom Pašalićem i generalnim sekretarom, Mirjanom Nikolić, na kojem je dogovorena početna saradnja u vidu razmene informacija vezane za zajedničke ciljeve oba Udruženja kao i iskustvo Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije u početnim fazama svog nastanka.


Obaveštenje,

Dana 05.03.2013.godine predstavnici Udruženja održali su sastanak sa predsednikom Udruženja tužilaca Srbije, Goranom Ilićem i predsednicom Programskog saveta, Jasminom Kiurski, na kojem je dogovorena konstruktivna saradnja, kao i razmena informacija korisnih za unapređenje položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika u sudovima i tužilaštvima Srbije.


Obaveštavamo sve članove Udruženja, kao i kolege, sudijske i tužilačke pomoćnike da je:

Visoki savet sudstva na sednici održanoj dana 28.02.2013.godine doneo odluku o objavljivanju oglasa za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji za popunu 15 upražnjenih sudijskih mesta i to 11 sudijskih mesta u osnovnim sudovima (Prvi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Valjevu, Osnovni sud u Vršcu, Osnovni sud u Nišu, Osnovni sud u Novom Sadu, Osnovni sud u Novom Pazaru i Osnovni sud u Požegi) i 4 sudijska mesta u Prekršajnom sudu u Beogradu. Državno veće tužilaca dana 28.02.2013.godine oglasilo izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i to dva mesta za Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, i po jedno mesto za Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru, Osnovno javno tužilaštvo u Nišu i Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.


Obaveštenje,

U dnevnom listu Politika dana 28.02.2013. godine izašao je članak koji govori o nesprovodljivosti mnogih zakona koji su doneti u Republici Srbiji među kojima je na drugom mestu naveden Zakon o pravosudnoj akademiji. Članak možete pročitati ovde.


Obaveštenje,

Dana 05.02.2013. godine održana je sednica Upravnog odbora USTP na kome je između ostalog doneta odluka o formiranju sledećih timova:

 • Nastavno projektni tim
 • Tim za odnose sa javnošću i marketing
 • Tim za radno-pravni položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika, pripravnika i volontera
 • Tim za ustavna i zakonodavna pitanja

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u radu istih pošaljite nam vašu biografiju na kancelarija@ustp.rs

Ciljevi Udruženja su:

 1. Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 2. Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji nisu zasnovali radni odnos na neodređeno vreme, sudijskih i tužilačkih pripravnika, kao i diplomiranih pravnika koji imaju status volontera u sudovima i javnim tužilaštvima
 3. Zalaganje za unapređenje pravosudne profesije sudijskih i tužilačkih pomoćnika, njihovog statusa i ugleda...

Poštovane kolege,

nakon rada na osnivanju Udruženja, tokom kojeg su obavljene iscrpne analize i sprovedeni razgovori sa velikim brojem kolega zaposlenih u pravosuđu, definisani su problemi i postavljeni ciljevi Udruženja. Vreme je da se Udruženje obrati javnosti. Proglas kojim se obraćamo, po našem mišljenju, mora imati određene efekte...pročitajte više

Novosti
 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


 • ODLUKA

  Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner