O nama

Osnovani smo 2012. godine.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je dobrovoljna, strukovna, profesionalna, nestranačka, nevladina i neproifitna organizacija, osnovana na neodrđeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti vladavine prava i unapređenju položaja pravosudnih profesija.

Osnovni ciljevi Udruženja su: Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji nisu zasnovali radni odnos na neodređeno vreme, sudijskih i tužilačkih pripravnika, kao i diplomiranih pravnika koji imaju status volontera u sudovima i javnim tužilaštvima, Zalaganje za unapređenje pravosudne profesije sudijskih i tužilačkih pomoćnika, njihovog statusa i ugleda, Unapređenje efikasnosti rada sudijskih i tužilačkih pomoćnika kroz stalne obuke i stručna usavršavanja, Izjednačavanje svih sudijskih i tužilačkih pomoćnika u statusu i pravima sa polaznicima početne obuke Pravosudne akademije, Unapređenje uslova rada sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Zalaganje za unapređenje materijalnog položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Afirmacija prava kao struke i nauke, Saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima pravosudnih profesija u zemlji i inostranstvu i nevladinim sektorom, Zalaganje za transparentnost prilikom sprovođenja internih i javnih konkursa u sudovima i javnim tužilaštvima, Zalaganje za objektivno vrednovanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika – kandidata za nosioce pravosudnih funkcija, Predstavljanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika u odlukama koje se tiču njihovog radno – pravnog položaja, Zalaganje za doslednu primenu svih pozitivno pravnih propisa kojima se reguliše položaj državnih službenika, Iniciranje izmena odredbi zakona Republike Srbije o sudovima i javnom tužilaštvu, kao i izmena zakona i drugih propisa iz oblasti pravosudnog sistema Republike Srbije, radi ostvarivanja nezavisnosti sudstva i javnih tužilaštava, Ukazivanje na porozne tačke u pravosudnom sistemu Republike Srbije u cilju prevencije korupcije i uspostavljanju većeg poverenja građana u pravosudne institucije.

Od samog početka rada Udruženja, možemo da kažemo, da imamo vrlo korektnu saradnju sa drugim neprofitnim, nevladinim i strukovnim Udruženjima, kao što su Udruženje tužilaca Srbije, Društvom sudija Srbije i Udruženjem sudija prekršajnih sudova, koji su nam u našoj borbi, uvek bili oslonac i primer.

Na redovnim skupštinama, koje organizujemo jednom godišnje, pored uvaženih članova i prijatelja iz čitave zemlje, skupštini prisustvuju često i predstavnici Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, OEBS-a, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, UNDP-a i drugih eminentnih institucija.

Imali smo izuzetnu čast da sarađujemo sa Njegovom Ekscelencijom Ambasadorom Holandije u Republici Srbiji Laurent Luis Stokvis i Minom Noor, sekretarom Ambasade zaduženim za vladavinu prava.

Učesnici smo raznih Konferencija u okviru projekata koja su strukovna Udruženja organizovala u saradnji sa Međunarodnim organizacijama, a sve u cilju poboljšanja pravosudne profeije i poverenja građana u pravosuđe. U organizaciji fonda Konrad Adenauer Stiftung, učestvovali smo u panel diskusiji na temu ''Evropsko-demokratski standardi u pravosuđu''. Delegacija Udruženja prisustvovala je Regionalnoj konferenciji ''Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja'' u organizaciji OEBS-a i Udruženja tužilaca Srbije, kao i na naučnom skupu u organizaciji Centra za javno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom ''Izbor sudija u Republici Srbiji i državama regiona – norma, praksa, predlozi za promenu'', i na konferenciji ''Put do pravosudne funkcije'' koja je organizovana pod pokroviteljstvom OEBS-a a održana u hotelu Metropol dana 03.06.2014. godine, konferenciji 'Ujednačavanje sudske prakse - odnos pravne sigurnosti i sudijske nezavisnosti' koju je Drutvo sudija Srbije organizovalo u saradnji sa Misijom OEBSa u Srbiji, i mnogim drugim.

Predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije sastali su se sa Poverenikom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubom Šabićem, predstavnicima tima Svetske banke (NJB).

Ustavni sud Srbije na sednici održanoj 6. februara 2014.godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, utvrdio da odredbe člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) koje se odnose na postupak izbora sudije prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca, nisu u saglasnosti sa Ustavom. Ovo je naš najveći uspeh...

Organizovali smo brojne konferencije za medije od kojih bih izdvijila samo neke: Konferenciju održanu dana dana 26.marta 2014.godine pod nazivom: “BUDUĆNOST PRAVOSUĐA IZ UGLA STRUKE” , sa temom: Način izbora sudija i javnih tužilaca – aktuelni oglasi, transparentnost oglasa, analiza dosadašnjih oglasa za nosioce pravosudnih funkcija, da li su nosioci pravosudnih funkcija u toku 2013.godine birani u skladu sa Ustavom i zakonom Uloga Pravosudne akademije u RS, koliko smo udaljeni od koncepta Pravosudne akademije u državama članicama EU, da li je potrebno ustanoviti tranzicioni period pre uvođenja Pravosudne akademije u pravosudni sistemna, na kojoj su se konferenciji obratili Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, 
Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Zoran Pašalić, predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova RS, Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije
, Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije
, Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Takođe i Konferencija za medije pod nazivom, Legitimitet DVT – gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo?, održana dana 02.06.2015. godine, na kojoj su se obratili dr Goran Ilić – predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Lazar Lazović – predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Rodoljub Šabić – Poverenik za informacije od javnog značaja, Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Radovan Lazić – predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije, Nenad Stefanović – zamenik javnog tužioca i član radne grupe DVT, sa temom Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije Državnog veća tužilaca – novine u postupku izbora i posledice po javnotužilačku organizaciju i građane Republike Srbije.

Članovi Udruženja su bili imenovani za učesnike radnih grupa, na osnovu Odluke Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa od 2013 – 2018. god o obrazovanju radne grupe za izradu analize položaja državnih službenika, na kojim grupama su aktivno učestvovali, i na kojim radnim grupama su doneti Pravilnici o kriterijumima i merilima prilikom izbora sudijskih i tužilačkih pomoćnika na pravosudne funkcije prvi put.

Tokom ove četiri godine našeg rada, na pravosudne funkcije, iz redova naših članova, je izabrano više pravosudnih funkcionera, među kojima su predsednici, potpredsednici, članovi Upravnog odbora, i mnogi drugi, što je našem Udruženju bila izuzetna čast, a nadamo se da će se taj trend i nastaviti u budućnosti.

Do danas ova organizacija broji oko 400 članova. Među članovima našeg Udruženja postoje i pripravnici u radnom odnosu, kao i pripravnici volonteri, za čije interese se ova organizacija takođe zanima.

Novosti
  • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

    SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


  • ODLUKA

    Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner